ลำดับ หมายเลขเอกสาร เรื่อง
1 ทบ.มมส 01 แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว(ครึ่งหน้า).docxicon doc
แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว(ครึ่งหน้า).pdficon pdf
2 ทบ.มมส 02 คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา หนังสือรับรองicon doc
คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา หนังสือรับรอง icon pdf
3 ทบ.มมส 03 คำร้องขอตรวจสอบรหัสผ่านicon doc
คำร้องขอตรวจสอบรหัสผ่าน icon pdf
4 ทบ.มมส 04 ใบมอบฉันทะicon doc
ใบมอบฉันทะ icon pdf
5 ทบ.มมส 05 ใบขอแจ้งความจำนงส่งเอกสารicon doc
ใบขอแจ้งความจำนงส่งเอกสาร icon pdf
6 ทบ.มมส 06 บันทึกข้อความขอคำอธิบายรายวิชาicon doc
บันทึกข้อความขอคำอธิบายรายวิชา icon pdf
7 ทบ.มมส/ตรี 01 แบบรายงานตัวนิสิต (ปริญญาตรี)icon doc
แบบรายงานตัวนิสิต (ปริญญาตรี) icon pdf
8 ทบ.มมส/ตรี 02 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
9 ทบ.มมส/ตรี 03 คำร้องขอลาพักการเรียน (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลาพักการเรียน (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
10 ทบ.มมส/ตรี 04 คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
11 ทบ.มมส/ตรี 05 คำร้องขอลาออก (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลาออก (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
12 ทบ.มมส/ตรี 06 คำร้องขอคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
13 ทบ.มมส/ตรี 07 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
14 ทบ.มมส/ตรี 08 คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
15 ทบ.มมส/ตรี 09 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ (ระดับปริญญาตรี)icon pdf
16 ทบ.มมส/ตรี 10 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
17 ทบ.มมส/ตรี 11 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
18 ทบ.มมส/ตรี 12 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
19 ทบ.มมส/ตรี 13 คำร้องขออนุญาตเข้าระบบการลงทะเบียนเรียน (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขออนุญาตเข้าระบบการลงทะเบียนเรียน (กรณีเกรดเฉลี่ยนต่ำกว่า 2.00) icon pdf
20 ทบ.มมส/ตรี 14 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเงื่อนไขบุรพวิชา (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเงื่อนไขบุรพวิชา (ระดับปริญญาตรี)icon pdf
21 ทบ.มมส/ตรี 15 คำร้องขอเทียบโอน (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอเทียบโอน (ปริญญาตรี) icon pdf
22 ทบ.มมส/ตรี 16 แบบขอเทียบโอนรายวิชา เอกสารหมายเลข 1 (ปริญญาตรี)icon doc
แบบขอเทียบโอนรายวิชา เอกสารหมายเลข 1 (ปริญญาตรี) icon pdf
23 ทบ.มมส/ตรี 17 กรณีย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขาวิชา เอกสารหมายเลข 2 (ปริญญาตรี)icon doc
กรณีย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขาวิชา เอกสารหมายเลข 2 (ปริญญาตรี) icon pdf
24 ทบ.มมส/ตรี 18 แบบขอเทียบรายวิชา (กรณีลงทะเบียนผิดหลักสูตร) เอกสารหมายเลข 3 (ปริญญาตรี)icon doc
แบบขอเทียบรายวิชา (กรณีลงทะเบียนผิดหลักสูตร) เอกสารหมายเลข 3 (ปริญญาตรี) icon pdf
Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/นายทะเบียน
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
facebook
กองทะเบียนและประมวลผล
Like & Share
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 329
Yesterday 849
This Month 7,065
Last Month 11,560
This Year 94,456
Last Year 106,110
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558
จำนวนผู้ใช้บริการ
Statistics
ขอเอกสารทางการศึกษา 0
ขอลาพักการเรียน 0
ขอลาออก 0
ขอรักษาสภาพนิสิต 0
ขอลงทะเบียน 0
ขอเอกสารออนไลน์ 0
ข้อมูล ณ วันที่ 23/09/2020

©ลิขสิทธิ์ 2017 กองทะเบียนและประมวลผล,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, division of the registrar,mahasarakham university.สงวนลิขสิทธิ์. แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะได้ที่ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา email: diskko@hotmail.com, apichai.c@msu.ac.th , นายวรพจน์  วัตถุสินธ์ email: woraphot.wat@msu.ac.th 
โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 และ โทรสาร 043-719-890 (จ.-ศ. 08.30-16.30 น.)