043-719-888
 

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม       TH | EN

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆในระดับปริญญาตรี ฉบับ4 พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆในระดับปริญญาตรี ฉบับ3 พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆในระดับปริญญาตรี ฉบับ2 พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต-ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯในระดับปริญญาตรี ฉบับ2 พ.ศ.2560 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคลภายนอก (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2550 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2549 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯ พ.ศ. 2546 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการลงทะเบียนบุคคลภายนอก พ.ศ. 2545 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2565 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่5) พ.ศ. 2564 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต icon pdf

ข้อบังคับ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับ2 พ.ศ.2563 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ. 2563 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2547 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่3 พ.ศ. 2564 icon pdf

ประกาศ

ประกาศฯ แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด พ.ศ. 2562 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับ ป.ตรี icon pdf

ประกาศฯ เรื่องเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 icon pdf

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (กรณีที่มีเหตุจำเป็น) icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายคณะ การเปลี่ยนสาขาและวิชาโท พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ลงนาม ธ.ค. 2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง เพิ่มเติมบัญชีค่าหน่วยกิต ค่าธรมมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง เพิ่มเติมอัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนีบยมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่1) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญญาตรี ลงนาม 11 มี.ค. 2564 icon pdf

ประกาศ มมส เรื่องเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมระดับปริญญาตรี ลงนาม 3 มี.ค. 2564 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรีสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2564 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 ลงนาม 3 พย 64 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 ลงนาม 19 ส.ค. 2564 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี ลงนาม 9 ก.พ. 2565 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหัรบนิสิตชาวต่างชาติ พ.ศ. 2564 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ลงนาม 2 เม.ย. 2564 icon pdf

ประกาศ มมส เรื่อง การเทียบโอนผลลัพท์การเรียนรู้และเทียบโอนประสบการณ์ icon pdf

ประกาศ มมส เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน (กรณีที่พ้นระยะเวลาที่กำหนด) พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศ มมส เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2562 icon pdf

ประกาศ มมส เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 icon pdf

ระดับบัณฑิตศึกษา ---> ไปที่เว็บไซต์

ระเบียบ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับ4 พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่3 พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่3 พ.ศ. 2560 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่4 พ.ศ. 2560 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่3 พ.ศ. 2560 icon pdf

ระเบียบฯ การเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2553 icon pdf

ระเบียบฯ การลงทะเบียนของบุคคลภายนอก (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 icon pdf

ระเบียบฯ การลงทะเบียนบุคคลภายนอก พ.ศ. 2545 icon pdf

ระเบียบฯ การสอบของนิสิต พ.ศ. 2549 icon pdf

ระเบียบฯ การโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2550 icon pdf

ระเบียบฯ การโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯ พ.ศ. 2546 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต icon pdf

ข้อบังคับ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ. 2563 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2547 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2565 icon pdf

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง เพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 icon pdf

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา icon pdf

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ.2562 icon pdf

ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่3 พ.ศ. 2562 icon pdf

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา icon pdf

ประกาศการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี icon pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉ. 2) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉ. 2) พ.ศ. 2559 icon pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ.1) พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ.3) พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 3) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 4) พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 4) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 5) พ.ศ. 2556 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 6) พ.ศ. 2556 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 8) พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา (ฉ. 1) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ฉ. 1) พ.ศ. 2559 icon pdf

ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 2) พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ลงนาม 2 เม.ย. 2564 icon pdf

ประกาศ มมส เรื่อง การเทียบโอนผลลัพท์การเรียนรู้และเทียบโอนประสบการณ์ icon pdf

ประกาศ มมส เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2562 icon pdf

ประกาศ มมส เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565 icon pdf
<