043-719-888
 

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม       TH | EN

ข่าวสารกองทะเบียนและประมวลผล

Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการ
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division of Registrar Mahasarakham University

นิสิตทั้งหมด 39941

ปริญญาตรี 37046

ปริญญาโท 1669

ปริญญาเอก 1195

ประกาศนียบัตร 31
งานบริการกองทะเบียนและประมวลผล

image

ระบบบริการการศึกษา

image

คู่มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี

image

งานพัฒนาหลักสูตร

image

ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

image

สืบค้นคำอธิบายรายวิชา

image

ปฎิทินการศึกษา

image

คำร้องทะเบียน

image

SDGs Activities

image

ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

image

รางวัลและความภาคภูมิใจ

image

ปฎิทินเสนออนุมัติสำเร็จการศึกษา

image

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

image

จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน

image

ครุยวิทยฐานะ

image

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี

image

เอกสารแนบ ITA
(Integrity and Transparency Assessment) กองทะเบียนและประมวลผล

image

ช่องทางการขอรับบริการและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

image

ตรวจสอบจำนวนการรายงานตัวนิสิตใหม่

image

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

image

หนังสือพระราชทานปริญญาบัตร

image

ระบบคลังหน่วยกิต

image

แบบฟอร์มเกี่ยวกับคลังหน่วยกิต

image

ช่องทางร้องเรียน
อื่นๆ

คู่มือระดับปริญญาตรี
<