043-719-888
 

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม       TH | EN

ข่าวสารกองทะเบียนและประมวลผล

Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการ
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
รายงาน ITAจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division of Registrar Mahasarakham University

นิสิตไทยทั้งหมด 42748

นิสิตต่างชาติทั้งหมด 1031

ปริญญาตรีไทย 40739

ปริญญาตรีต่างชาติ 60

ปริญญาโทไทย 1365

ปริญญาโทต่างชาติ 318

ปริญญาเอกไทย 636

ปริญญาเอกต่างชาติ 653

ประกาศนียบัตรไทย 8

ประกาศนียบัตรต่างชาติ 0
งานบริการกองทะเบียนและประมวลผล

สำหรับนิสิต
สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่
อื่นๆ


อื่นๆ

คู่มือระดับปริญญาตรี
<