043-719-888
 

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม       TH | EN

ข่าวสารกองทะเบียนและประมวลผล

Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการ
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
รายงาน ITAจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division of Registrar Mahasarakham University

นิสิตทั้งหมด 43847

ปริญญาตรี 40743

ปริญญาโท 1785

ปริญญาเอก 1288

ประกาศนียบัตร 31
งานบริการกองทะเบียนและประมวลผล

สำหรับนิสิต
สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่
อื่นๆ


อื่นๆ

คู่มือระดับปริญญาตรี
<