043-719-888
 

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม       TH | EN

ข่าวสารกองทะเบียนและประมวลผล

Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการ
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
รายงาน ITAจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Division of Registrar Mahasarakham University

นิสิตไทยทั้งหมด 45597

นิสิตต่างชาติทั้งหมด 956

ปริญญาตรีไทย 43220

ปริญญาตรีต่างชาติ 62

ปริญญาโทไทย 1620

ปริญญาโทต่างชาติ 310

ปริญญาเอกไทย 726

ปริญญาเอกต่างชาติ 584

ประกาศนียบัตรไทย 31

ประกาศนียบัตรต่างชาติ 0
งานบริการกองทะเบียนและประมวลผล

สำหรับนิสิต
สำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่
อื่นๆ


อื่นๆ

คู่มือระดับปริญญาตรี
<