043-719-888
 

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม       TH | EN

                       กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานกลางที่มีกลไกสำคัญในการบริการด้านการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และพึงพอใจต่อการให้บริการ กองทะเบียนและประมวลผลจึงได้มีการพัฒนาระบบสารสารเทศ และกระบวนขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการ ได้แก่
                       -ขั้นตอนการเอกสารสำคัญทางการศึกษา
                       -ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
                       -ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
                       -ขั้นตอนการถอนรายวิชาติด W ผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
                       -ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
                       -ขั้นตอนการขอย้ายคณะ/ เปลี่ยนสาขาวิขา/ วิชาโท
                       -ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอโอนผลการศึกษา/ การเทียบโอนผลการศึกษา การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์
                       -ขั้นตอนการลาพักการเรียน/ รักษาสภาพนิสิต/ ลาออก/ คืนสภาพนิสิต
                       -ขั้นตอนการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
                       -ขั้นตอนการขอโอนย้ายสถานศึกษา
                       -ขั้นตอนการขอขยายเวลาศึกษาต่อ/ ขอส่งตัวกลับต้นสังกัด
                       -ขั้นตอนการให้บริการเอกสารหลักสูตร
                       -ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เฉพาะวันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 , 08-0323-7706 , 06-3827-3667
<