กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานกลางที่มีกลไกสำคัญในการบริการด้านการศึกษาเพื่อสนองตอบต่อผู้รับบริการ 
เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และพึงพอใจต่อการให้บริการกองทะเบียนและประมวลผลจึงได้มีการพัฒนาระบบสารสารเทศ 
และกระบวนขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้บริการ ได้แก่ 
    -ขั้นตอนการเอกสารสำคัญทางการศึกษา
    -ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
    -ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
    -ขั้นตอนการถอนรายวิชาติด W ผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
    -ขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
    -ขั้นตอนการขอย้ายคณะ/ เปลี่ยนสาขาวิขา/ วิชาโท
    -ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอโอนผลการศึกษา/ การเทียบโอนผลการศึกษา การเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์
    -ขั้นตอนการลาพักการเรียน/ รักษาสภาพนิสิต/ ลาออก/ คืนสภาพนิสิต
    -ขั้นตอนการยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย INTERNET
    -ขั้นตอนการขอโอนย้ายสถานศึกษา
    -ขั้นตอนการขอขยายเวลาศึกษาต่อ/ ขอส่งตัวกลับต้นสังกัด
    -ขั้นตอนการให้บริการเอกสารหลักสูตร
    -ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติหลักสูตร

เวลาให้บริการ
  
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เฉพาะวันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ : 043-719-888 , 043-719-889
Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/นายทะเบียน
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
facebook
กองทะเบียนและประมวลผล
Like & Share
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 558
Yesterday 545
This Month 5,078
Last Month 15,333
This Year 51,398
Last Year 129,756
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558
จำนวนผู้ใช้บริการ
Statistics
ขอเอกสารทางการศึกษา 382
ขอลาพักการเรียน 1
ขอลาออก 3
ขอรักษาสภาพนิสิต 0
ขอลงทะเบียน 49
ขอเอกสารออนไลน์ 106
ข้อมูล ณ วันที่ 11/05/2021

©ลิขสิทธิ์ 2017 กองทะเบียนและประมวลผล,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, division of the registrar,mahasarakham university.สงวนลิขสิทธิ์. แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะได้ที่ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา email: diskko@hotmail.com, apichai.c@msu.ac.th , นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ email: woraphot.wat@msu.ac.th 
โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 , 080-323-7706 และ โทรสาร 043-719-890 (จ.-ศ. 08.30-16.30 น.)