ประวัติความเป็นมา      กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคามเดิมเป็นกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลสังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548
    ยกฐานะของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลขึ้นเป็นกองทะเบียนและประมวลผลตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548 
    ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 กองทะเบียนและประมวลผลมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคน
    เริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา รับผิดชอบด้านการให้บริการการเรียนการสอนแก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการแก่ผู้ปกครอง นิสิต 
    และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านข้อมูลการศึกษานิสิตและหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับทุกระบบ ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย 
    การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 
      ปัจจุบันกองทะเบียนและประมวลผลแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 กลุ่มงานและ 1 งาน คือ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานประมวลผล กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและฐานข้อมูล และงานบริหารทั่วไป ดังนี้
        1. กลุ่มงานทะเบียน มีภารกิจหลักประกอบด้วย
          1.1 งานทะเบียนประวัติ
          1.2 งานลงทะเบียนเรียน
          1.3 งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา
        2. กลุ่มงานประมวลผล มีภารกิจหลักประกอบด้วย
          2.1 งานประมวลผลการศึกษา
          2.2 งานตรวจสอบและเสนอการสำเร็จการศึกษา
        3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล มีภารกิจหลักประกอบด้วย
          3.1 งานพัฒนาหลักสูตร
          3.2 งานพัฒนาและบำรุงระบบโปรแกรม
          3.3 งานสารสนเทศและสถิติ
        4. งานบริหารทั่วไป มีภารกิจหลักประกอบด้วย
          4.1 งานนโยบายและแผน
          4.2 งานบุคคล
          4.3 งานการเงิน
          4.4 งานพัสดุ 
          4.5 งานบริหารธุรการ
    ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ 
      ปรัชญา
        เทคโนโลยีล้ำสมัย ใส่ใจผู้ใช้บริการ รวดเร็ว ถูกต้อง ประสาน มุ่งนำคุณภาพ งานทะเบียน
      ปณิธาน
        กองทะเบียนและประมวลผล มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจในการให้บริการ 
    ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการรวดเร็ว และสร้างสรรค์คุณภาพของงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
      วิสัยทัศน์
        เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการบริการงานวิชาการที่เป็นเลิศระดับสากล
      พันธกิจ
        1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย
        2. ให้บริการทางการศึกษาแก่นิสิต อาจรย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
        3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    ค่านิยมองค์กร
      SATI
        S :  Service / Satisfaction 
            การบริการ / ความพึงพอใจ
    
        A :  Academic / Achievement
            ความเป็นวิชาการ / การมุ่งสู่ความสำเร็จ
    
        T :  Teamwork 
            การทำงานเป็นทีม
    
        I :  Information Technology / Innovation
            เทคโนโลยีสารสนเทศ / นวัตกรรม
      ยุทธศาสตร์
        1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน มีความทันสมัย 
          และสอดคล้องกับความต้องการข้องประเทศชาติและนานาชาติ
        2. พัฒนาการให้บริงานวิชาการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
        3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

สายตรงผู้อำนวยการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล