043-719-888
 

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม       TH | EN

      กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคามเดิมเป็นกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลสังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 ยกฐานะของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลขึ้นเป็นกองทะเบียนและประมวลผลตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง 
การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 กองทะเบียนและประมวลผลมีภารกิจหลัก
ในการบริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคนเริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา 
รับผิดชอบด้านการให้บริการการเรียนการสอนแก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการแก่ผู้ปกครอง นิสิตและหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านข้อมูลการศึกษานิสิตและหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ ทุกระบบ ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
การบริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันกองทะเบียนและประมวลผลแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น
3 กลุ่มงานและ 1 งาน คือ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานประมวลผล กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและฐานข้อมูล และงานบริหารทั่วไป ดังนี้
  1. กลุ่มงานทะเบียน มีภารกิจหลักประกอบด้วย
    1.1 งานทะเบียนประวัติ
    1.2 งานลงทะเบียนเรียน
    1.3 งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา
  2. กลุ่มงานประมวลผล มีภารกิจหลักประกอบด้วย
    2.1 งานประมวลผลการศึกษา
    2.2 งานตรวจสอบและเสนอการสำเร็จการศึกษา
  3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล มีภารกิจหลักประกอบด้วย
    3.1 งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร
    3.2 งานมาตรฐานหลักสูตร
    3.3 งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร
    3.4 งานพัฒนาและบำรุงระบบโปรแกรม
    3.5 งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิติ
  4. งานบริหารทั่วไป มีภารกิจหลักประกอบด้วย
    4.1 งานนโยบายและแผน
    4.2 งานบุคคล
    4.3 งานการเงิน
    4.4 งานพัสดุ
    4.5 งานบริหารธุรการ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ กองทะเบียนและประมวลผล
    ปรัชญา
      เทคโนโลยีล้ำสมัย ใส่ใจผู้ใช้บริการ รวดเร็ว ถูกต้อง ประสาน มุ่งนำคุณภาพ งานทะเบียน

    ปณิธาน
      กองทะเบียนและประมวลผล มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจในการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
      บริการรวดเร็ว และสร้างสรรค์คุณภาพของงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

    วิสัยทัศน์
      เป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ มีเทคโนโลยีทันสมัย บริการถูกต้องรวดเร็ว ประทับใจ 
      ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

    พันธกิจ
      1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ มีและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
      2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
      3. สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
      4. ให้บริการการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
      5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล

    ยุทธศาสตร์
      1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
      2. ยุทธศาสตร์สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
      3. ยุทธศาสตร์การให้บริการการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน
        ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
      4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล