กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคามเดิมเป็นกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลสังกัดกองบริการการศึกษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2548 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 ยกฐานะของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลขึ้นเป็นกองทะเบียนและประมวลผล
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548 
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 กองทะเบียนและประมวลผลมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการและประสานงาน
ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคนเริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตจนกระทั่ง
สำเร็จการศึกษา รับผิดชอบด้านการให้บริการการเรียนการสอนแก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนให้บริการแก่ผู้ปกครอง นิสิตและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านข้อมูลการศึกษานิสิต
และหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ ทุกระบบ ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย 
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 
ปัจจุบันกองทะเบียนและประมวลผลแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 กลุ่มงานและ 1 งาน คือ กลุ่มงานทะเบียน 
กลุ่มงานประมวลผล กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและฐานข้อมูล และงานบริหารทั่วไป ดังนี้
    1. กลุ่มงานทะเบียน มีภารกิจหลักประกอบด้วย
      1.1 งานทะเบียนประวัติ
      1.2 งานลงทะเบียนเรียน
      1.3 งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา
    2. กลุ่มงานประมวลผล มีภารกิจหลักประกอบด้วย
      2.1 งานประมวลผลการศึกษา
      2.2 งานตรวจสอบและเสนอการสำเร็จการศึกษา
    3. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล มีภารกิจหลักประกอบด้วย
      3.1 งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร
      3.2 งานมาตรฐานหลักสูตร
      3.3 งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร
      3.4 งานพัฒนาและบำรุงระบบโปรแกรม
      3.5 งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิติ
    4. งานบริหารทั่วไป มีภารกิจหลักประกอบด้วย
      4.1 งานนโยบายและแผน
      4.2 งานบุคคล
      4.3 งานการเงิน
      4.4 งานพัสดุ
      4.5 งานบริหารธุรการ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ กองทะเบียนและประมวลผล
    ปรัชญา
      เทคโนโลยีล้ำสมัย ใส่ใจผู้ใช้บริการ รวดเร็ว ถูกต้อง ประสาน มุ่งนำคุณภาพ งานทะเบียน

    ปณิธาน
      กองทะเบียนและประมวลผล มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจในการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
      บริการรวดเร็ว และสร้างสรรค์คุณภาพของงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

    วิสัยทัศน์
      เป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ มีเทคโนโลยีทันสมัย บริการถูกต้องรวดเร็ว ประทับใจ 
      ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

    พันธกิจ
      1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ มีและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
      2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
      3. สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
      4. ให้บริการการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
      5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล

    ยุทธศาสตร์
      1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
      2. ยุทธศาสตร์สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
      3. ยุทธศาสตร์การให้บริการการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไปและหน่วยงาน
        ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
      4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
  
Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/นายทะเบียน
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
facebook
กองทะเบียนและประมวลผล
Like & Share
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 135
Yesterday 576
This Month 7,518
Last Month 10,413
This Year 17,931
Last Year 129,756
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558
จำนวนผู้ใช้บริการ
Statistics
ขอเอกสารทางการศึกษา 1
ขอลาพักการเรียน 0
ขอลาออก 0
ขอรักษาสภาพนิสิต 0
ขอลงทะเบียน 0
ขอเอกสารออนไลน์ 12
ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2021

©ลิขสิทธิ์ 2017 กองทะเบียนและประมวลผล,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, division of the registrar,mahasarakham university.สงวนลิขสิทธิ์. แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะได้ที่ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา email: diskko@hotmail.com, apichai.c@msu.ac.th , นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ email: woraphot.wat@msu.ac.th 
โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 , 080-323-7706 และ โทรสาร 043-719-890 (จ.-ศ. 08.30-16.30 น.)