เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปานวิทย์  ธุระนุติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

PPT วิทยากรที่นำเสนอวันประชุม

การบรรยาย หัวข้อ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน   วิชาปฏิบัติการออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ หัวข้อ“นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning.”
โดย อาจารย์ นายแพทย์สุรพงศ์  เลิศธรรมเกียรติ วิทยาก

PPT วิทยากรที่นำเสนอวันประชุม

การบรรยาย “Preparing teaching media with cognitive neuroscience/Brain-based learning (การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง)”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย

PPT วิทยากรที่นำเสนอวันประชุม

Scroll to top