ติดต่อเรา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล
นางสาวศิริพร ไสยรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ Email : [email protected]
โทร(ภายใน) : 1686
งานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ตรวจสอบหลักสูตร
นางโรชินี ทุ่นทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ Email : [email protected]
โทร(ภายใน) : 1682
งานรายชื่อประธานหลักสูตร งานปรับปรุงเล็กน้อย(ปรับรายชื่ออาจารย์ และรายละเอียดหลักสูตร)
นางสาวนิโรบล จันทะกล นักวิชาการศึกษา Email : [email protected]
โทร(ภายใน) : 1685
งานจัดทำคู่มือหลักสูตร
นางสาวสุภาพร ทองสาดี นักวิชาการศึกษา Email : [email protected]
โทร(ภายใน) : 1684
งานเว็บไซต์กลุ่มงานและระบบ TQF (มคอ.3 4 5 6) CHECO (ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร)
นายอมต ชุมพล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ Email : [email protected]
โทร(ภายใน) : 1683
งานพัฒนาระบบและฐานข้อมูล
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ Email : [email protected]
โทร(ภายใน) : 1687
งานพัฒนาระบบและฐานข้อมูล
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ Email : [email protected]
โทร(ภายใน) : 1680
Scroll to top