ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ระดับปริญญาตรี

ระเบียบ

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการ พ.ศ. 2553 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2552 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการลงทะเบียนของบุคคลภายนอก (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการลงทะเบียนบุคคลภายนอก พ.ศ. 2545 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2549 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2550 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯ พ.ศ. 2546 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยโครงการจัดการเรียนการสอนภายนอก พ.ศ. 2552 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553 icon pdf

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 icon pdf

ข้อบังคับ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2547 icon pdf

ประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (กรณีที่มีเหตุจำเป็น) icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดประเภทและอัตราค่าบำรุงหอพักฯ พ.ศ.2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายคณะ การเปลี่ยนสาขาและวิชาโท พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา และการชำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชาและการชำระเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉ.2) พ.ศ.2558 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ลงนาม ธ.ค. 2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำและการติดตามประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง เพิ่มเติมบัญชีค่าหน่วยกิต ค่าธรมมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง เพิ่มเติมอัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแหล่งฝึกและการเรียกเก็บค่าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ของคณะเภสัชศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาแหล่งฝึกและการเรียกเก็บค่าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โดยใช้เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนีบยมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่1) พ.ศ. 2558 icon pdf

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553 icon pdf

ระดับบัณฑิตศึกษา --->ไปที่เว็บไซต์

ระเบียบ

1ระเบียบฯ การเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 icon pdf

2ระเบียบฯ การเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2553 icon pdf

3ระเบียบฯ การลงทะเบียนของบุคคลภายนอก (ฉบับที่2) พ.ศ. 2555 icon pdf

4ระเบียบฯ การลงทะเบียนบุคคลภายนอก พ.ศ. 2545 icon pdf

5ระเบียบฯ การสอบของนิสิต พ.ศ. 2549 icon pdf

6ระเบียบฯ การโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ฯ (ฉ.2) พ.ศ. 2550 icon pdf

7ระเบียบฯ การโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯ พ.ศ. 2546 icon pdf

8ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต พ.ศ. 2558 icon pdf

ข้อบังคับ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 icon pdf

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2547 icon pdf

ประกาศ

1ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2552 icon pdf

2ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ icon pdf

3ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัย ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ icon pdf

4ประกาศการแก้ไขผลการศึกษาของนิสิต พ.ศ. 2557 icon pdf

5ประกาศการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชาและการชำระค่าหน่วยกิต พ.ศ.2557 icon pdf

6ประกาศการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชาและการชำระเงินค่าหน่วยกิต (ฉ.2) พ.ศ.2558 icon pdf

7ประกาศการสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา icon pdf

8ประกาศการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี icon pdf

9ประกาศการจัดทำ การติดตามประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พ.ศ. 2554 icon pdf

10ประกาศเพิ่มเติมอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. 2553 icon pdf

11ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบไตรภาคนอกจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2554 icon pdf

12ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 9) พ.ศ.2557 icon pdf

13ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉ. 2) พ.ศ. 2558 icon pdf

14ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉ. 2) พ.ศ. 2559 icon pdf

15ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน โดยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557 icon pdf

16ประกาศหลักเกณฑ์การอนุมัติและส่งผลการศึกษา พ.ศ. 2552 icon pdf

17ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ.1) พ.ศ. 2557 icon pdf

18ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ.3) พ.ศ. 2555 icon pdf

19ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 3) พ.ศ. 2558 icon pdf

20ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 4) พ.ศ. 2555 icon pdf

21ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 4) พ.ศ. 2558 icon pdf

22ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 5) พ.ศ. 2556 icon pdf

23ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 6) พ.ศ. 2556 icon pdf

24ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 8) พ.ศ. 2557 icon pdf

25ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา (ฉ. 1) พ.ศ. 2558 icon pdf

26ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ฉ. 1) พ.ศ. 2559 icon pdf

27ประกาศอัตราค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉ. 2) พ.ศ. 2555 icon pdf

เว็บไซต์ภายในกอง
ลิงค์ภายในกองทะเบียน
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University แบนเนอร์ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 21
Yesterday 254
This Month 7,415
Last Month 9,418
This Year 104,224
Last Year 106,110
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558