ลำดับ หมายเลขเอกสาร เรื่อง
1 ทบ.มมส 01 แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว(ครึ่งหน้า)
Request Form for the Postponement of Document for Report
icon doc    icon pdf
2 ทบ.มมส 02 คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา หนังสือรับรอง
Request Document form
icon doc    icon pdf    icon pdf
3 ทบ.มมส 03 คำร้องขอตรวจสอบรหัสผ่าน
Request from for Username/Password for MSU Student Registration Website
icon doc    icon pdf
4 ทบ.มมส 04 ใบมอบฉันทะ
Power of Attorney
icon doc    icon pdf
5 ทบ.มมส 05 ใบขอแจ้งความจำนงส่งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย์
Request Form for Mailing Service
icon doc    icon pdf    icon pdf
6 ทบ.มมส 06 บันทึกข้อความขอคำอธิบายรายวิชา

icon doc    icon pdf
7 ทบ.มมส 07 คำร้องขอเลื่อนรับปริญญา

icon doc    icon pdf
8 ทบ.มมส/ตรี 01 แบบรายงานตัวนิสิต (ปริญญาตรี)

icon doc    icon pdf
9 ทบ.มมส/ตรี 02 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา (ปริญญาตรี)
Request for Revision of Personal Information
icon doc    icon pdf    icon pdf
10 ทบ.มมส/ตรี 03 คำร้องขอลาพักการเรียน (ปริญญาตรี)
Leave Form
icon doc    icon pdf    icon pdf
11 ทบ.มมส/ตรี 04 คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต (ปริญญาตรี)
Status Retention Form
icon doc    icon pdf    icon pdf
12 ทบ.มมส/ตรี 05 คำร้องขอลาออก (ปริญญาตรี)
Resignation Form
icon doc    icon pdf
13 ทบ.มมส/ตรี 06 คำร้องขอคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ปริญญาตรี)
Request for Status Retention
icon doc    icon pdf
14 ทบ.มมส/ตรี 07 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ปริญญาตรี)
Request for Change of Institution
icon doc    icon pdf
15 ทบ.มมส/ตรี 08 คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท (ปริญญาตรี)
Faculty, Major and Minor Course Transfer Form
icon doc    icon pdf
16 ทบ.มมส/ตรี 09 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ (ปริญญาตรี)
Request Form to Register More/Less Credits than Stipulated by University Regulations
icon doc    icon pdf    icon pdf
17 ทบ.มมส/ตรี 10 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน (ปริญญาตรี)
Course Repetition or Replacement
icon doc    icon pdf
18 ทบ.มมส/ตรี 11 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (ปริญญาตรี)
Section Transfer Form
icon doc    icon pdf
19 ทบ.มมส/ตรี 12 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit (ปริญญาตรี)
Registration as Auditor
icon doc    icon pdf
20 ทบ.มมส/ตรี 13 คำร้องขออนุญาตเข้าระบบการลงทะเบียนเรียน (กรณีเกรดเฉลี่ยนต่ำกว่า 2.00)
Registration System Access Request Form (Only GPAX lower than 2.00)
icon doc    icon pdf    icon pdf
21 ทบ.มมส/ตรี 14 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเงื่อนไขบุรพวิชา (ปริญญาตรี)
Request Form for Pre-Requisite Registration/Cancellation (Prerequisite or Co-requisite)
icon doc    icon pdf    icon pdf
22 ทบ.มมส/ตรี 15 คำร้องขอเทียบโอน (ปริญญาตรี)
Request Form for Credit Transfer /Transfer Skill and Experience
icon doc    icon pdf    icon pdf
23 ทบ.มมส/ตรี 16 แบบขอเทียบโอนรายวิชา เอกสารหมายเลข 1 (ปริญญาตรี)
Request for Course Transfer (Used for request for transfer of credits for students transferring to MSU from another institution)
icon doc    icon pdf    icon pdf
24 ทบ.มมส/ตรี 17 กรณีย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขาวิชา เอกสารหมายเลข 2 (ปริญญาตรี)
Request for Course Transfer (Request for Course Transfer)
icon doc    icon pdf
25 ทบ.มมส/ตรี 18 แบบขอเทียบรายวิชา (กรณีลงทะเบียนผิดหลักสูตร) เอกสารหมายเลข 3 (ปริญญาตรี)
Request for Course Transfer/ Change of Program
icon doc    icon pdf
Mr.Swat
สายตรงผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล/นายทะเบียน
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
facebook
กองทะเบียนและประมวลผล
Like & Share
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 130
Yesterday 576
This Month 7,518
Last Month 10,413
This Year 17,931
Last Year 129,756
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558
จำนวนผู้ใช้บริการ
Statistics
ขอเอกสารทางการศึกษา 0
ขอลาพักการเรียน 0
ขอลาออก 0
ขอรักษาสภาพนิสิต 0
ขอลงทะเบียน 0
ขอเอกสารออนไลน์ 7
ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2021

©ลิขสิทธิ์ 2017 กองทะเบียนและประมวลผล,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, division of the registrar,mahasarakham university.สงวนลิขสิทธิ์. แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะได้ที่ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา email: diskko@hotmail.com, apichai.c@msu.ac.th , นายวรพจน์  วัตถุสินธ์ email: woraphot.wat@msu.ac.th 
โทรศัพท์ 043-719-888 , 043-719-889 , 080-323-7706 และ โทรสาร 043-719-890 (จ.-ศ. 08.30-16.30 น.)