043-719-888
 

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม       TH | EN         เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม กองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 7 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรม เชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการ พึงพอใจ
         โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและ ระเบียบต่าง ๆ ที่สำคัญ,ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree,ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยนในประเด็นความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การเพิ่ม Service ของอาจารย์ 2. การแจ้งเตือนทางอีเมลของอาจารย์ กรณีนิสิตยื่น คำร้องออนไลน์ เข้ามาในระบบบริการการศึกษา และ 3. การอัพเดตรูปภาพนิสิตได้ใหม่ในระบบบริการการศึกษา ในส่วนของกองทะเบียนและประมวลผล ฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง ปฏิทินการศึกษา เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษา, การยื่นสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นในภาคการศึกษาที่นิสิตคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา, การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด, ข้อมูลและช่องทางในการติดต่อของกองทะเบียนและประมวลผล, การเปิด-ปิดสิทธิ์การเข้าถึงระบบของอาจารย์ต่อกองทะเบียนและประมวลผล, การอนุมัติรับรองเกรด ให้ระบุวันที่และรายละเอียดมติในหนังสือราชการ, ติดตามนิสิต เรื่อง การส่งเอกสารรับรองการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถาบันเดิม, การให้ความช่วยเหลือและติดตามนิสิต เพื่อลดจำนวนการพ้นสภาพนิสิต และการแจ้งบัณฑิต เรื่อง การยืนยันเข้ารับ/ไม่เข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร
         การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

×<