043-719-888
 

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม       TH | EN         เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม กองทะเบียนและประมวลผลพบคณะ-วิทยาลัย ครั้งที่ 6 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอนระดับคณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นเป็น 1 ใน 16 กิจกรรมเชิงรุก ในปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายวิชาการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ
         โดยได้ร่วมพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงและระเบียบ ต่าง ๆ ที่สำคัญ,ข้อมูลเกี่ยวระบบคลังหน่วยกิต(Credit Bank), เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร Double Degree,ข้อมูลเกี่ยวกับ Sandbox , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎกระทรวง ประกาศ,ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการให้บริการนิสิตและอาจารย์ ตลอดจนร่วมสอบถามแลกเปลี่ยน ในประเด็นความคาดหวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางคณะได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. การเปิดสิทธิ์เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของคณะในการดูข้อมูลเกรดของนิสิต ภายหลังจาก ที่ผ่านหัวหน้าภาค/หัวหน้าหลักสูตร 2. การจัดทำรูปแบบและขั้นตอนการทำ Credit Bank 3. การล็อคระบบประเมินอาจารย์ นิสิตจำเป็นต้องประเมินอาจารย์ เพื่อการออกเกรดของนิสิต และเพื่อได้ทราบผลประเมินของอาจารย์ด้วย และ 4. การเพิ่มข้อมูลช่วงเวลาในการประเมินอาจารย์ในปฏิทินการศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้นิสิตเข้าประเมินอาจารย์ด้วย ในส่วนของกองทะเบียนและประมวลผล ฝากคณะเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงระบบ ในกรณีที่มีอาจารย์ลาออก เพื่อให้กองทะเบียนและประมวลผลได้อัพเดตข้อมูล, การส่งเกรด/อนุมัติเกรด กรณีของการประเมินเกรดวิทยานิพนธ์ให้กองทะเบียนและประมวลผล
         การจัดกิจกรรมกองทะเบียนและประมวลผลพบคณะในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ประเมินจากบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นกันเอง และข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัยและกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความคาดหวัง ความต้องการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
ภาพ : จิราวรรณ มัตริ, กฤษดากร แดงนา
ข่าว : อภิรดี อินตะนัย

×

<