ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
ประกาศกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้าและนโยบายด้านการบริหารขยะ

       กองทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และนโยบายด้านการบริหารขยะของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ส่งเสริม รณรงค์ และสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการบริหารขยะของหน่วยงาน จึงประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการบริหารขยะ ดังนี้
1. นโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้า
      1. ให้การอนุรักษ์และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน กองทะเบียนและประมวลผล
      2. ให้การอนุรักษ์และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ บุคลากรทุกระดับ
      3. เปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา 10.00 น. - 11.30 น. และเวลา 13.00 น. - 16.00 น.
      4. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า 5. ปิดประตู หน้าต่าง ผ้าม่าน หรือมู่ลี่ ให้สนิทขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ
        6. นําตู้หรือชั้นวางของมาติดตั้งผนังด้านตะวันตกหรือตะวันออก ช่วยป้องกัน การแผ่รังสีความร้อน
      7. ปิดหลอดไฟส่องสว่างทันทีเมื่อเลิกใช้หรือไม่มีใครอยู่ในห้องเกิน 15 นาที
      8. เปิดประตู หน้าต่าง ผ้าม่าน หรือมู่ลี่ ขณะยังไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ แทนการเปิดไฟส่องสว่างในบริเวณที่แสงสว่างเพียงพอ
      9. เมื่อปิดอุปกรณ์สํานักงานให้ถอดปลักทันที (ยกเว้นอุปกรณ์บางชนิด เช่น อุปกรณ์เครือข่าย ตู้เย็น เป็นต้น)
      10. ตั้งโปรแกรมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติไว้ไม่เกิน 10 นาที หลังจากไม่ได้ สัมผัสคีย์บอร์ดหรือเมาส์
2. นโยบายด้านการบริหารขยะ
      1. ลดการใช้กระดาษและพลาสติกโดยยึดหลัก 3R ได้แก่ Reduce Reuse Recycle
      2. ใช้กระดาษให้คุ้มค่าโดยการใช้ให้ครบทั้งสองหน้าตามความเหมาสม
      3. ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ลดการใช้กระดาษและพลังงาน ส่งเสริมการใช้ E-mail และระบบสารสนเทศแทนกระดาษ
      4. ดําเนินการ คัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกประเภทตามภาชนะที่จัดเตรียมไว้แต่ละสี
      5. ดําเนินการเก็บขยะวันต่อวัน ห้ามมิให้เกิดขยะตกค้างซึ่งจะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และปัญหาสิ่งแวดล้อม
      6. รณรงค์ปลุกจิตสํานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ

เว็บไซต์ภายในกอง
ลิงค์ภายในกองทะเบียน
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University แบนเนอร์ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 224
Yesterday 207
This Month 5,877
Last Month 10,261
This Year 5,877
Last Year 106,110
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558