ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
โครงการกองทะเบียนและประมวลผลพบนิสิต บุคลากร และคณาจารย์ (ระยะที่ 1 กิจกรรมการจัดการความรู้ : ความสำเร็จของการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ)

       เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง ประชุม ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ กองทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการกองทะเบียนพบนิสิต บุคลากร และคณาจารย์ (ระยะที่ 1 กิจกรรมการจัดการความรู้ : ความสำเร็จของการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ) โดยมี ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวรายงาน โดย นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริการงานวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำผู้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน/ สำนัก/ บัณฑิตวิทยาลัย/ กอง จำนวนกว่า 50 ท่าน
       ในโครงการมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทรัพยากรและความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริการงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดย ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และ เรื่อง “การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริการงานวิชาการ กองทะเบียนและประมวลผล” โดยนายอภิชัย ชาญศิริรัตนา และ นายวันเฉลิม คำพะยอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เว็บไซต์ภายในกอง
ลิงค์ภายในกองทะเบียน
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University แบนเนอร์ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 44
Yesterday 687
This Month 7,844
Last Month 9,184
This Year 91,520
Last Year 94,306
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558