ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
พิมพ์คำร้องทะเบียน

ลำดับ หมายเลขเอกสาร เรื่อง
1 ทบ.มมส 01 แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว(ครึ่งหน้า).docxicon doc
แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว(ครึ่งหน้า).pdficon pdf
2 ทบ.มมส 02 คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา หนังสือรับรองicon doc
คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา หนังสือรับรอง icon pdf
3 ทบ.มมส 03 คำร้องขอตรวจสอบรหัสผ่านicon doc
คำร้องขอตรวจสอบรหัสผ่าน icon pdf
4 ทบ.มมส 04 ใบมอบฉันทะicon doc
ใบมอบฉันทะ icon pdf
5 ทบ.มมส 05 ใบขอแจ้งความจำนงส่งเอกสารicon doc
ใบขอแจ้งความจำนงส่งเอกสาร icon pdf
6 ทบ.มมส 06 บันทึกข้อความขอคำอธิบายรายวิชาicon doc
บันทึกข้อความขอคำอธิบายรายวิชา icon pdf
7 ทบ.มมส/ตรี 01 แบบรายงานตัวนิสิต (ปริญญาตรี)icon doc
แบบรายงานตัวนิสิต (ปริญญาตรี) icon pdf
8 ทบ.มมส/ตรี 02 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
9 ทบ.มมส/ตรี 03 คำร้องขอลาพักการเรียน (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลาพักการเรียน (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
10 ทบ.มมส/ตรี 04 คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
11 ทบ.มมส/ตรี 05 คำร้องขอลาออก (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลาออก (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
12 ทบ.มมส/ตรี 06 คำร้องขอคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
13 ทบ.มมส/ตรี 07 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
14 ทบ.มมส/ตรี 08 คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
15 ทบ.มมส/ตรี 09 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ (ระดับปริญญาตรี)icon pdf
16 ทบ.มมส/ตรี 10 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
17 ทบ.มมส/ตรี 11 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
18 ทบ.มมส/ตรี 12 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit (ระดับปริญญาตรี) icon pdf
19 ทบ.มมส/ตรี 13 คำร้องขออนุญาตเข้าระบบการลงทะเบียนเรียน (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขออนุญาตเข้าระบบการลงทะเบียนเรียน (กรณีเกรดเฉลี่ยนต่ำกว่า 2.00) icon pdf
20 ทบ.มมส/ตรี 14 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเงื่อนไขบุรพวิชา (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีเงื่อนไขบุรพวิชา (ระดับปริญญาตรี)icon pdf
21 ทบ.มมส/ตรี 15 คำร้องขอเทียบโอน (ปริญญาตรี)icon doc
คำร้องขอเทียบโอน (ปริญญาตรี) icon pdf
22 ทบ.มมส/ตรี 16 แบบขอเทียบโอนรายวิชา เอกสารหมายเลข 1 (ปริญญาตรี)icon doc
แบบขอเทียบโอนรายวิชา เอกสารหมายเลข 1 (ปริญญาตรี) icon pdf
23 ทบ.มมส/ตรี 17 กรณีย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขาวิชา เอกสารหมายเลข 2 (ปริญญาตรี)icon doc
กรณีย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขาวิชา เอกสารหมายเลข 2 (ปริญญาตรี) icon pdf
24 ทบ.มมส/ตรี 18 แบบขอเทียบรายวิชา (กรณีลงทะเบียนผิดหลักสูตร) เอกสารหมายเลข 3 (ปริญญาตรี)icon doc
แบบขอเทียบรายวิชา (กรณีลงทะเบียนผิดหลักสูตร) เอกสารหมายเลข 3 (ปริญญาตรี) icon pdf
25 ทบ.มมส/ตรี 19 แบบคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาช้า (ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี)icon doc
แบบคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาช้า (ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี) icon pdf
26 ทบ.มมส/โท-เอก 01 แบบรายงานตัวนิสิต (ปริญญาโท)icon doc
แบบรายงานตัวนิสิต (ปริญญาโท) icon pdf
v
27 ทบ.มมส/โท-เอก 02 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)icon doc
คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
28 ทบ.มมส/โท-เอก 03 คำร้องขอลาพักการเรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา)icon doc
คำร้องขอลาพักการเรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
29 ทบ.มมส/โท-เอก 04 คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
30 ทบ.มมส/โท-เอก 05 คำร้องขอลาออก (ระดับบัณฑิตศึกษา)icon doc
คำร้องขอลาออก (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
31 ทบ.มมส/โท-เอก 06 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา)icon doc
คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
32 ทบ.มมส/โท-เอก 07 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)icon doc
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
33 ทบ.มมส/โท-เอก 08 คำร้องเปลี่ยนสาขาวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา)icon doc
คำร้องเปลี่ยนสาขาวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
34 ทบ.มมส/โท-เอก 09 คำร้องเปลี่ยนแผนการเรียนicon doc
คำร้องเปลี่ยนแผนการเรียน icon pdf
35 ทบ.มมส/โท-เอก 10 คำร้องเปลี่ยนสภาพนิสิตicon doc
คำร้องเปลี่ยนสภาพนิสิต icon pdf
36 ทบ.มมส/โท-เอก 11 คำร้องขอหนังสือรับรองการขยายเวลาศึกษาต่อ icon doc
คำร้องขอหนังสือรับรองการขยายเวลาศึกษาต่อ icon pdf
37 ทบ.มมส/โท-เอก 12 คำร้องขอกลับเข้ารับราชการ icon doc
คำร้องขอกลับเข้ารับราชการ icon pdf
38 ทบ.มมส/โท-เอก 13 คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ (กรณีพิเศษ) icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพ (กรณีพิเศษ) icon pdf
39 ทบ.มมส/โท-เอก 14 คำร้องขอลงทะเบียน ThesisISicon doc
คำร้องขอลงทะเบียน ThesisISicon pdf
41 ทบ.มมส/โท-เอก 16 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (ระดับบัณฑิตศึกษา)icon doc
. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
42 ทบ.มมส/โท-เอก 17 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันอื่น (ระดับบัณฑิตศึกษา)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันอื่น (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
43 ทบ.มมส/โท-เอก 18 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit (ระดับบัณฑิตศึกษา)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
44 ทบ.มมส/โท-เอก 19 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน เกินกว่า ต่ำกว่า กำหนดในระเบียบ ฯicon doc
คำร้องขอลงทะเบียนเรียน เกินกว่า ต่ำกว่า กำหนดในระเบียบ ฯ icon pdf
45 ทบ.มมส/โท-เอก 20 คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา)icon doc
คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
46 ทบ.มมส/โท-เอก 22 คำร้องของดเรียนรายวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา)icon doc
คำร้องของดเรียนรายวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
47 ทบ.มมส/โท-เอก 23 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน (กรณีที่มีผลการเรียนต่ำกว่า B)icon doc
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน (กรณีที่มีผลการเรียนต่ำกว่า B) icon pdf
48 ทบ.มมส/โท-เอก 24 คำร้องขอเทียบโอน (บัณฑิคศึกษา) icon doc
คำร้องขอเทียบโอน (บัณฑิคศึกษา) icon pdf
49 ทบ.มมส/โท-เอก 25 แบบขอเทียบโอนรายวิชา เอกสารหมายเลข 1 (บัณฑิคศึกษา) icon doc
แบบขอเทียบโอนรายวิชา เอกสารหมายเลข 1 (บัณฑิตศึกษา)
50 ทบ.มมส/โท-เอก 26 กรณีย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขา เอกสารหมายเลข 2 (บัณฑิตศึกษา) icon doc
กรณีย้ายคณะเรียน เปลี่ยนสาขา เอกสารหมายเลข 2 (บัณฑิตศึกษา) icon pdf
51 ทบ.มมส/โท-เอก 27 แบบคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาช้า (บัณฑิตศึกษา) icon doc
แบบคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาช้า (ระดับบัณฑิตศึกษา) icon pdf
เว็บไซต์ภายในกอง
ลิงค์ภายในกองทะเบียน
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University แบนเนอร์ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 240
Yesterday 291
This Month 13,147
Last Month 13,147
This Year 47,607
Last Year 106,110
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558