ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
ประวัติความเป็นมา

 

           กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เดิมเป็นกลุ่มงานทะเบียน และประมวลผล  สังกัดกองบริการการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต่อมาสภามหาวิทยาลัย  ได้มีมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  1/2548  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2548  ยกฐานะของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลขึ้นเป็น  กองทะเบียนและประมวลผล  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2548  ประกาศ    วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2548

           กองทะเบียนและประมวลผล  มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคน  เริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา  รับผิดชอบด้านการให้บริการการเรียนการสอนแก่นิสิต  คณาจารย์  บุคลากร ในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนให้บริการแก่ผู้ปกครองนิสิต  และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ด้านข้อมูลการศึกษานิสิต  และหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ  ทุกระบบ  ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ  การวิจัย  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย

           ปัจจุบันกองทะเบียนและประมวลผล  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น  3  กลุ่มงาน 

และ  1  งาน  คือ  กลุ่มงานทะเบียน  กลุ่มงานประมวลผล  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและฐานข้อมูล  และงานบริหารทั่วไป  ดังนี้

               1.  กลุ่มงานทะเบียน  มีภารกิจหลักประกอบด้วย

                   1.1  งานทะเบียนประวัติ

                   1.2  งานลงทะเบียนเรียน

                   1.3  งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา

               2.  กลุ่มงานประมวลผล  มีภารกิจหลักประกอบด้วย

                   2.1  งานประมวลผลการศึกษา

                   2.2  งานตรวจสอบและเสนอการสำเร็จการศึกษา

               3.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  มีภารกิจหลักประกอบด้วย

                   3.1  งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร

                   3.2  งานมาตรฐานหลักสูตร

                   3.3  งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร

                   3.4  งานพัฒนาและบำรุงระบบโปรแกรม

                   3.5  งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิติ

               4.  งานบริหารทั่วไป  มีภารกิจหลักประกอบด้วย

                   4.1  งานนโยบายและแผน

                   4.2  งานบุคคล

                   4.3  งานการเงิน

                   4.4  งานพัสดุ

                   4.5  งานบริหารธุรการ

 

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ กองทะเบียนและประมวลผล

 

           ปรัชญา

               เทคโนโลยีล้ำสมัย            ใส่ใจผู้ใช้บริการ

               รวดเร็ว  ถูกต้อง  ประสาน     มุ่งนำคุณภาพ  งานทะเบียน

 

           ปณิธาน

               กองทะเบียนและประมวลผล  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจในการให้บริการ  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  บริการรวดเร็ว  และสร้างสรรค์คุณภาพของงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

           วิสัยทัศน์

               เป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ  มีเทคโนโลยีทันสมัย  บริการถูกต้องรวดเร็ว  ประทับใจ  ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

 

           พันธกิจ

                   1.  สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ  มีและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

                   2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

                   3.  สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

                   4.  ให้บริการการศึกษาแก่นิสิต  อาจารย์  บุคลากร  บุคคลทั่วไป  และหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

                   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล

 

           ยุทธศาสตร์

               1.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ  และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

               2.  ยุทธศาสตร์สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

               3.  ยุทธศาสตร์การให้บริการการศึกษาแก่นิสิต  อาจารย์  บุคลากร  บุคคลทั่วไปและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

               4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

เว็บไซต์ภายในกอง
ลิงค์ภายในกองทะเบียน
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University แบนเนอร์ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Statistics
Today 13
Yesterday 224
This Month 6,101
Last Month 10,261
This Year 6,101
Last Year 106,110
เริ่มนับวันที่ 17/08/2558