043-719-888
 

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม       TH | ENเอกสารตัวชี้วัด O13

ITA O13 คู่มือ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ITA O13 คู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ITA O13 คู่มือหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสิต
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงาน งานบุคคลกองทะเบียนและประมวลผล
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงานการรับรายงานตัวนิสิตใหม่
ITA O13 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำทะเบียนประวัตินิสิต
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียน
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
ITA O13 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบและเสนอหลักสูตร
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงานการพ้นจากสภาพนิสิต
ITA O13 คู่มือการปฏิบัติงานประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ITA O13 คู่มือปฏิบัติงาน งานประมวลผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เอกสารตัวชี้วัด O15

ITA O15 ข้อมูลสถิติภายในกองทะเบียนและประมวลผล
ITA O15 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์/จำนวนผู้ใช้บริการ
ITA O15 สถิติการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
ITA O15 สถิติการยกเลิกและการคืนผลการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2563
ITA O15 สถิติการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ปีงบประมาณ 2563
ITA O15 สถิติการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563
ITA O15 สถิติการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาฉบับปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2563
ITA O15 สถิติการจัดทำปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563
ITA O15 ข้อมูลจำนวนหลักสูตรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
ITA O15 สถิติผู้สำเร็จการศึกษา