043-719-888
 

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม       TH | EN

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

  ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึงปริญญา พ.ศ. 2565

  ระเบียบฯ การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา พ.ศ.2565

  แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรสองปริญญา

  ตัวอย่างแบบฟอร์มประกอบการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่-กองแผนงาน

  ตัวอย่างแบบฟอร์มประกอบการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)

  ตัวอย่างแบบฟอร์มประกอบการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

  แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา

<