สถิติจำนวนนิสิตพ้นสภาพ

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
download icon pdf

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
download icon pdf

ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 3
download icon pdf