Example : 52011280022 หรือใช่บางรหัส เช่น 52

Example : ณัฐวิภา หรือใช่บางคำ เช่น ณัฐ

Example : บุบผา หรือใช่บางคำ เช่น บุ

คณะ Faculty Name
ระดับการศึกษา Level Name
กรณีที่ค้นหาชื่อไม่พบ ให้ค้นหาจากนามสกุลแทน
ช่อง ที่ ไม่ใช่ลำดับในการเข้ารับปริญญานะครับ
ที่ รหัสนิสิต ชื่อ - สกุล สาขา ระดับการศึกษา คณะ