ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
Award

Mrs.Onanong Mekkapan-opas Director Division of Registration
Civil Servant of the Year award in 2550.
Metropolitan University Type personnel
รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2550
นางสาวศิริพร ไสยรัตน์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทบุคลากร
รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษา
รับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2554
รับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2554
นางสังวาล ศิริ นายทะเบียน
รับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2555
รับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2555
นางสาวอังคณา ศรีมุลตรี นักวิชาการศึกษา
รับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2556
รับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2556
นางสังวาล ศิริ นายทะเบียน
รับรางวัลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลำดับที่ 2 ระดับดีมาก หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
(สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
รับรางวัลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นางศุภลักษณ์ ศักดิ์คำดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับรางวัลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลำดับที่ 2 ระดับดีมาก หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
(สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
รับรางวัลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
รับรางวัลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลำดับที่ 2 ระดับดีมาก หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
(สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
รับรางวัลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
นางสังวาล ศิริ หัวหน้างานบริหารทั่วไป
รับรางวัลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ลำดับที่ 2 ระดับดีมาก หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
(สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
รับรางวัลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
Mrs.Onanong Mekkapan-opas Director Division of Registration
รับรางวัลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ลำดับที่ 2 ระดับดีมาก หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
(สังกัดสำนักงานอธิการบดี)
รับรางวัลผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549<br>
Mrs.Onanong Mekkapan-opas Director Division of Registration
รับรางวัลชนะเลิศ KM Award 2558
 รับรางวัลชนะเลิศ KM Award 2558
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษา
รับรางวัลเทคนิคการสร้างทีม เพื่อพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2557
รับรางวัลเทคนิคการสร้างทีม เพื่อพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2557
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษา
รับรางวัลเทคนิคการให้บริการงานวิชาการอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2556
 รับรางวัลเทคนิคการให้บริการงานวิชาการอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2556
MSU_Blog ประจำปี 2555
Mrs.Onanong Mekkapan-opas Director Division of Registration
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลมดพรรณนา ประจำปี 2555
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลมดพรรณนา ประจำปี 2555
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษา
รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลผีเสื้อแสนงาม ประจำปี 2555
 รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลผีเสื้อแสนงาม ประจำปี 2555
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษา
รับรางวัลความสำเร็จของการได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ISO 9001:2008 Exellent ประจำปี 2555
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับรางวัลความสำเร็จของการได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อภิรดี อินตะนัย นักวิชาการศึกษา
รางวัลชมเชย ประเด็นความรู้ โครงการอบรมบุคลาการในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2555
 รางวัลชมเชย ประเด็นความรู้ โครงการอบรมบุคลาการในการพัฒนา
นางสาวสุภาภรณ์ พิมพะนิตย์ นักวิชาการศึกษา
รางวัลชมเชย ประเด็นความรู้ โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาการศึกษา
(ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอน) ประจำปี 2555
รางวัลชมเชย ประเด็นความรู้ โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาการศึกษา
นางวลัญชพร ชัยพัฒน์ นักวิชาการศึกษา
รางวัลชมเชย ประเด็นความรู้ โครงการอบรมบุคลาการในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2555
รางวัลชมเชย ประเด็นความรู้ โครงการอบรมบุคลาการในการพัฒนา
นMrs.Onanong Mekkapan-opas Director Division of Registration
รับโล่รางวัลรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008
แบบไม่มีเงื่อนไข และอยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประจำปี 2554
รับโล่รางวัลรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ภาพ1
รับโล่รางวัลรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ภาพ2
Mrs.Onanong Mekkapan-opas Director Division of Registration
รับรางวัลยอดเยี่ยม กิจกรรม 5 ส ยอดเยี่ยม ประจำปี 2552
และรางวัลยอดเยี่ยมกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2552 ประเภทมาตรฐานด้านกายภาพ
รับรางวัลยอดเยี่ยม กิจกรรม 5 ส ยอดเยี่ยม ประจำปี 2552
รับรางชนะเลิศ กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2553
รับรางชนะเลิศ กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2553
รับรางชนะเลิศ กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2551
รับรางชนะเลิศ กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2551
รับรางชนะเลิศ กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2551
ประเภท มาตรฐานสำนักงาน
รับรางชนะเลิศ กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2551 ประเภท มาตรฐานสำนักงาน
The Division website
Link within division
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
The number of visitors
Statistics
Today 257
Yesterday 341
This Month 1,638
Last Month 12,380
This Year 77,469
Last Year 106,110
Start Date 17/08/2558