ตรามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
gif loading
ภาพเฮดเดอร์เว็บสำหรับขนาดหน้าจอเล็ก
Academic Gown


ชุดครุยมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านหน้า ชุดครุยมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านข้าง


Details gown accreditation Faculty / Curriculum / Major University.

Undergraduate
Faculty of Humanities and Social Sciences

   1. Bachelor of Arts (BA).
Department of Community Development
Department of History
Major Korean
Major Khmer
Major Chinese
Major Japanese
Major Language Thailand
Major Language Thailand as a foreign language.
Major Lao
Lao for Communication Major.
Major Vietnamese
Major Religion and Philosophy
Language Major for creative media.

ชุดครุยมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

   2. Advanced Social Science (Ss.b.).
Major of Labor
Major Economic Community

ชุดครุยมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลักสูตรสังคมศาสตรบัณฑิต (สศ.บ.)
Faculty of Science

    1. Bachelor of Science (B.Sc.).
Mathematics
Chemistry
Biology
Physics
Applied Physics
Department of Statistics

ชุดครุยมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Faculty of Engineering

    1. Engineering (B.Eng.)
Technology Management
Engineering Production
Electrical Engineering (Power).
Biological Engineering
Electrical Engineering
Environmental Engineering
Mechatronics Engineering
Civil Engineering (Rural Engineering)
Systems Engineering Building

ชุดครุยมหาวิทยาลัยมหาสารคามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Faculty of Nurse

    1. Bachelor of Nursing Science (BNS).
Nursing Science

ชุดครุยหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
Faculty of Education

   1. Course for Graduate Education (B.Ed.).
Department of Early Childhood Education
Department of Special Education
Mathematics
Psychology
Technology and Communication Studies.
Major Language Thailand
Department of English
General Science
Major Social Studies

ชุดครุยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

   2. Bachelor of Science (B.Sc.).
Science of Sports

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
College of Music

    1. Courses Fine Arts (BFA).
Major of skill of musical performance

ชุดครุยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
Faculty of Arts

    1. Courses Fine Arts (BFA).
Major Visual Arts
สาขาวิชานาฏศิลป์
Major Performing Arts

ชุดครุยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
Faculty of Pharmacy

    1. Course Bachelor of Pharmacy (P.b.).
Major Pharmaceutical Care
Bachelor of Pharmacy

ชุดครุยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)
Faculty of Technology

   1. Bachelor of Science (B.Sc.).
Major of Plant Production Technology
Major Food Technology and Nutrition.
Biotechnology
Major Product Development
Major innovations and landscape management.
Animal Science
Major Fisheries

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Faculty of Accountancy and Management

   1. Course of Business Administration (BBA)
Department of Management
Department of Management operators
Human Resource Department of Managementbr> Department of Management of e-commerce
Department of Marketing
Department of Accounting
Department of Finance
Business Computer
Information Technology Business
Major international business (International)

ชุดครุยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

   2. Graduate Program in Economics (BA).
Major Business Economics

ชุดครุยหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

   3. BBA course (B.Acc)
Bachelor of Accountancy

ชุดครุยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Faculty of Tourism and Hotel Management

   1. Bachelor of Arts (BA).
Department of Management and Communications. (International)
Department of Tourism
Science and Technology
Faculty of Tourism and Hotels
Department Hotels

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Faculty of Architecture Planning and Architecture

    1. Bachelor of Architecture (B. Arch).
Architecture
Major Interior Architecture
Architecture and urban communities

ชุดครุยหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

    2. Courses Fine Arts (BFA).
Major Arts

Faculty of Informatics

    1. Bachelor of Science (B.Sc.).
Information Technology and Communications.
Major management information systems.
Computer Science
Major New Media
Geographic Information Systems

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

    2. Bachelor of Arts (BA).
Department of Journalism
Major Information Science

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

    3. Courses BA (Bachelor of Arts in Mass Communication).
Communication Arts
Communication Arts (Radio and Television).
Communication Arts (Public relations)
Communication Arts (journalism)

ชุดครุยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
School of Political Management

    1. Bachelor of Arts (BA).
Major human rights education

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

    2. University of Political Science (IDP).
Science City Governance
Major International Relations
Major Administration and Public Affairs.

ชุดครุยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

    3. Course Bachelor of Laws (LL.B.).
Bachelor of Laws นิติ

ชุดครุยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

    4. Course Bachelor of Public Administration (BPA).
Department of Local Government

ชุดครุยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
Faculty of Health Sciences

   1. General Health Science (S.b.).
Bachelor of Philosophy.

ชุดครุยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

   2. Bachelor of Science (B.Sc.).
Major Nutrition and Food Safety Management.

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Faculty of Medicine

    1. Course MD (MD).
Major of Medicine

ชุดครุยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

    2. Courses Thailand Medicine Applied Science (Ptp.b.).
Major Nutrition and Food Safety Management.

ชุดครุยหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
Faculty of Environment and Resource Studies

    1. Bachelor of Science (B.Sc.).
Department of Environment and Resource Management
Environmental Technology

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Faculty of Veterinary Science

    1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
Major Veterinary

ชุดครุยหลักสูตรสัตวแพทย์ศาศตรบัณฑิต (สพ.บ.)
Master Class
Faculty of Humanities and Social Sciences

    1. Master of Arts (MA).
Major of History
Teaching English as a foreign language.
Major Language Thailand
Major Language Thailand (the Language).
Major Language Thailand (The literature)
Major Khmer
Major Lao
Major Vietnamese
Major Social Studies
Major Thailand case study
Major Language and Literature, Thailand Major Chinese
Major research to local development

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
Faculty of Science

   1. Master of Science (M.Sc.).
Physics
Chemistry
Chemistry Education
Biology
Biology Education
Science Education
Major Paleontology (International)
Major Mathematics Education

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Faculty of Engineering

   1. Course Master of Engineering (M.Eng.)
Energy Technology / Engineering.
Civil Engineering

ชุดครุยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Faculty of Nurse

   1. Bachelor of Nursing Science (MNS).
Nursing
Psychiatric and Mental Health Nursing.

ชุ่ดครุยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
Faculty of Education

   1. Master of Education (M.Ed.).
Faculty Grading
Major Educational Psychology
Major psychological counseling.
Technology Education
Major Language Thailand
Department of English
Department of Management Studies
Science Education
In Curriculum and Instruction
Academic research study

ชุดครุยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

   2. Master of Arts (MA).
Major Exercise Science and Sports.
Sports Department of Management

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
Faculty of Arts

    1. Course Master of Fine Arts (MFA).
Major Visual Arts

ชุดครุยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
College of Music

    1. Course Master of Fine Arts (MFA).
Major of Music

ชุดครุยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)
Faculty of Technology

    1. Master of Science (M.Sc.).
Major Food Technology
Biotechnology
Major of Plant Production Technology

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Faculty of Accountancy and Management

    1. Master of Business Administration(MBA)
Strategic Department of Management
Department of Management Market
Technology Management and Electronic Commerce.

ชุดครุยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

   2. Courses in Economics, Master of Science (M. Econ).
Major Business Economics

ชุดครุยหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

    3. Master of Accountancy (M.Acc)
Master of Accountancy

ชุดครุยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

    4. Course Management Master (MM).
Master of Management

ชุดครุยหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
Faculty of Tourism and Hotel Management

   1. Master of Arts (MA).
Department of Management of Tourism and Hotel Management.

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
Faculty of Informatics

   1. Master of Arts (MA).
Major Library and Information Science
Major New Media
Department of Management Resources
Information Technology

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
School of Political Management

    1. Master of Public Administration Program (Rp.m.).
Major Public Policy

ชุดครุยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

    2. State University Master of Arts (MA).
Science City Governance

ชุดครุยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
Faculty of Health Sciences

    1. Course Master of Public Health (MPH).
Major Public Health (Health Management)
Major Public Health (Health Information Management)
Major Public Health (Behavioral Science and Health Promotion).
Department of Management for Healthy Aging
Major Public Health
Major Public Health (Environmental Health)
Major Public Health (Health Promotion Behavioral Sciences)

ชุดครุยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

    1. Master of Science (M.Sc.).
Department of Environmental Management
Environmental Technology
Major Environmental Studies

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science

    1. Courses Veterinary Science (DVM) (MS).
Major Veterinary

ชุดครุยหลักสูตรสัตวแพทย์ศาศตรมหาบัณฑิต (สพ.ม.) (วท.ม.)
the culture

    1. Master of Arts (MA).
Major Cultural Sciences

ชุดครุยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
Faculty of Pharmacy

    1. Master of Science (M.Sc.).
Major natural herbal products

    2. Course Master of Pharmacy (contemplation stage).
Major Clinical Pharmacy

ชุดครุยคณะเภสัชศาสตร์
Faculty of Architecture Planning and Architecture

    1. Master of Science (M.Sc.).
Department of Urban Development and sustainable environment.

ชุดครุยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
PhD
Faculty of Humanities and Social Sciences

    1. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Major Language Thailand
Thailand Major Education
Department of English Language Arts.
Laos Education Major
Khmer Studies Major
Vietnam Education Major

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Science

    1. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Chemistry
Biology
Major Paleontology (International)

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Engineering

    1. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Energy Technology
Civil Engineering
Department of Mechanical Engineering

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Education

    1. Education Program Doctorate (Ed.D.).
Department of Administration and Development Studies

    2. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Technology and Communication Studies.
Major Innovation and Advanced Learning.
Major Research and Evaluation.

ชุดครุยหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะศึกษาศาสตร์
Faculty of Technology

    1. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Biotechnology
Major Food Technology (International)
Major Agricultural Technology

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะเทคโนโลยี
Faculty of Accountancy and Management

    1. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Department of Accounting

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

Department of Management

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
Faculty of Tourism and Hotel Management

    1. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Department of Management of Tourism and Hotel Management.

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Faculty of Health Sciences

    1. Doctor of Public Health Programme (S.d.).
Major Public Health

ชุดครุยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Faculty of Medicine

    1. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Science Health

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Faculty of Environment and Resource Studies

    1. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Major Environmental Studies

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
College of Music

    1. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Major of Music

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
the culture

    1. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Major Cultural Sciences

ชุดครุยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คณะวัฒนธรรม สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
Medical institutions bracelet Marukha

    1. Bachelor of Science (M.Sc.).
สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

    2. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
Major Biodiversity

ชุดครุยสถาบันวลัยรุกขเวช

    For priests

ชุดครุยสำหรับพระภิกษุ
The Division website
Link within division
curriculum registrar mahasarakham University registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University cd registrar mahasarakham University
The number of visitors
Statistics
Today 257
Yesterday 341
This Month 1,638
Last Month 12,380
This Year 77,469
Last Year 106,110
Start Date 17/08/2558