เอกสารเกี่ยวกับ TQF

 มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 ขั้นตอนการรับทราบหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

  แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา

  คู่มือการจัดทำแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร (สมอ.01 - 06)

 ระบบและกลไกการเสนอขอเปิดและปิดหลักสูตร

 แบบฟอร์มรูปแบบ มคอ.

 แบบ มคอ.2 (ระดับปริญญาตรี)

 แบบ มคอ.2 (ระดับปริญญาโท)

 แบบ มคอ.2 (ระดับปริญญาเอก)

 แบบ มคอ.3

 แบบ มคอ.4

 แบบ มคอ.5

 แบบ มคอ.6

 แบบ มคอ.7

ตัวอย่างแบบ มคอ.2

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์

 

สาระน่ารู้ในการจัดทำหลักสูตร

สาขาวิชาที่มี มคอ.1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd) 
   และตัวอย่างการพัฒนารายละเอียดหลักสูตร/รายวิชาและการรายงานผล

- แนวทางที่ดีในการจัดทํา Curriculum Mapping ในหลักสูตร (มคอ.2)

- ตัวอย่างการประเมินตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) รายปี

- ตารางสรุปการกําหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรที่่กำหนดในมาตรฐานคณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)