จำนวนหลักสูตรที่คณะเปิดสอน ปีการศึกษา 2558

    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      :: คณะพยาบาลศาสตร์
     :: คณะศึกษาศาสตร์      :: คณะเภสัชศาสตร์
     :: คณะการบัญชีและการจัดการ      :: คณะสาธารณสุขศาสตร์
     :: คณะศิลปกรรมศาสตร์      :: คณะแพทยศาสตร์
     :: คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม      :: คณะสัตวแพทยศาสตร์
     :: วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
     :: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
     :: คณะวัฒนธรรมศาสตร์  
     :: คณะนิติศาสตร์  
    ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
     :: คณะวิทยาศาสตร์  
     :: คณะเทคโนโลยี  
     :: คณะวิศวกรรมศาสตร์  
     :: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์  
     :: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
     :: คณะวิทยาการสารสนเทศ  
     :: สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช