เอกสารประกอบการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     1. เอกสารหลักสูตร จำนวน 3 เล่ม

     2. เอกสารขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร จำนวน 3 เล่ม

     3. แบบ พส. ตามระดับของหลักสูตร จำนวน 1 ชุด

          3.1 แบบ พส.2 (หลักสูตรปรับปรุง)

          3.2 แบบ พส.3 (หลักสูตรใหม่)

     4. แบบฟอร์มชี้แจงการแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

     5. ซีดีบันทึกไฟล์ข้อมูล ข้อ 1,2,3,4

     หมายเหตุ กรณีหลักสูตรใหม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตจากระเบียบของมหาวิทยาลัย หากแตกต่างต้องขออนุมัติเพิ่ม โดยระบุในบันทึกเรื่องส่งเข้าวาระประชุมสภามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม แบบ พส

 แบบ พส.2  หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามวงรอบปรับปรุง 5 ปี

- ตัวอย่าง แบบ พส.2

 แบบ พส.2.1  หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (เล็กน้อย)

- ตัวอย่าง แบบ พส.2.1

 แบบ พ.ส.2.2  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร

- ตัวอย่าง แบบ พส.2.2

 แบบ พส.3  หลักสูตรใหม่

- ตัวอย่าง แบบ พส.3

 แบบฟอร์มชี้แจงการแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ

- ตัวอย่างแบบฟอร์มชี้แจง