คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการและการเสนอหลักสูตรเพื่อให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบ

เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตรและการแก้ไขหลักสูตร

1. แนวทางการเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ

          1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบหลักสูตร

          1.2 รายละเอียดการส่งร่างหลักสูตรเพื่อตรวจสอบรูปแบบเบื้องต้น

2. แบบฟอร์ม มคอ.2

          2.1 หัวข้อในมคอ.2

          2.2 ตัวอย่างเอกสารแนบท้ายหลักสูตร

                  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยลงวันที่ 3 ม.ค.56

                  เอกสารแนบ_ข_ศึกษาทั่วไป

  2.3 รายการเอกสารแนบท้ายเล่มหลักสูตร

                   1-รายการเอกสารแนบระดับปริญญาตรี

                   2-รายการเอกสารแนบระดับปริญญาโท

                   3-รายการเอกสารแนบระดับปริญญาเอก

          2.4 วิชาแกนบัณฑิต

                   วิชาแกนบัณฑิต-สำหรับหลักสูตรระดับป.โท

                   วิชาแกนบัณฑิต-สำหรับหลักสูตรระดับป.เอก

3. แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรปรับปรุง

- แบบ พ.ส.2  (แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร) เสนอกรรมการวิชาการ

4. แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย

- แบบ พ.ส.2.1  (ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย) เสนอกรรมการวิชาการ

5. แบบฟอร์มเสนอแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร

- แบบ พ.ส.2.2  (ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร) เสนอกรรมการวิชาการ

6. แบบฟอร์เสนอหลักสูตรใหม่

- แบบ พ.ส.3  (แบบเสนอหลักสูตรใหม่)เสนอกรรมการวิชาการ

7. แบบเสนอการแก้ไขตามมติที่ประชุมวิชาการ

7.1 แบบฟอร์มแก้ไขตามมติวิชาการฯ56

7.2 ตัวอย่าง-แบบเสนอชี้แจงฯ

8. โปรแกรมคำนวณงบประมาณฯ.โดยผศ.ดร.นงนิตย์ มรกต

8.1   โปรแกรมคำนวณงบประมาณ-ที่มาและจัดทำโดยรศ.ดร.นงนิตย์  มรกต

8.2   โปรแกรมคำนวณหน่วยกิต-ที่มาและจัดทำโดยรศ.ดร.นงนิตย์  มรกต

9. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (tqf_kpi)

10. ตัวอย่างหลักการและเหตุผล

11. หลักการคิดชั่วโมงเรียนของสกอ.

12. แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อพิจารณา (แบบฟอร์ม  วช.  มมส)  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบฟอร์ม  วช.  มมส  1 (กรณีเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงเพื่อพิจารณา) สำหรับหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.  2558  ระดับปริญญาตรี  /  โท  /  เอก

- แบบฟอร์ม  วช.  มมส  2  (กรณีเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) สำหรับหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.  2558  ระดับปริญญาตรี  (กรณีปรับเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

- แบบฟอร์ม  วช.  มมส  3  (กรณีเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) สำหรับหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.  2558 ระดับบัณฑิตศึกษา  (ป.โท-ป.เอก) (กรณีปรับเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

- แบบฟอร์ม  วช.  มมส  4 (กรณีเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) (สำหรับหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.  2558) ระดับปริญญาตรี  (กรณีปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร)

แบบฟอร์ม  วช.  มมส  5 (กรณีเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) (สำหรับหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.  2558) ระดับบัณฑิตศึกษา  (ป.โท-ป.เอก) (กรณีปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร)

- แบบฟอร์ม  วช.  มมส  6) (กรณีเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)(สำหรับหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.  2548) ระดับปริญญาตรี

 - แบบฟอร์ม  วช.  มมส  7 (กรณีเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)(สำหรับหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.  2548) ระดับบัณฑิตศึกษา  (ป.โท-ป.เอก)

- แบบฟอร์ม  วช.  มมส  8 (กรณีเสนอปรับปรุงหลักสูตรเพียงเล็กน้อย  โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร) (สำหรับหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.  2558)ระดับปริญญาตรี  /  โท  /  เอก

- แบบฟอร์ม  วช.  มมส  9 (กรณีเสนอปรับปรุงหลักสูตรเพียงเล็กน้อย  โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร) (สำหรับหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.  2548)ระดับปริญญาตรี  /  โท  /  เอก

- แบบฟอร์มประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำหลักสูตร (ใช้แนบกรณีขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร)

แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ตัวอย่าง  บันทึกข้อความจากคณะ/หน่วยงานส่งหลักสูตรเพื่อตรวจสอบ