คณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร

 

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 กองทะเบียนและประมวลผล จัดการประชุม คณะกรรมการดำาเนินงานกำากับติดตามการรายงานผลการดำาเนินงานหลักสูตรและรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Read more...

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลวิชาชีพ

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 งานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล กองทะเบียนและประมวลผล จัดประชุม “คณะกรรมการกำกับดูแลและรายงานข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบ วิชาชีพ

Read more...

 “รูปแบบและเทคนิคที่ดีในการจัดทำรายงาน  มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7” 

เมื่อวันที่  30  กันยายน  2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี กองทะเบียนและประมวลผล  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “รูปแบบและเทคนิคที่ดีในการจัดทำรายงาน  มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7”

Read more...

“การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)”


เมื่อวันที่  27 กันยายน  2556  ณ ห้องประชุม 1 สโมสรบุคลากร กองทะเบียนและประมวลผล
จัดโครงการสัมมนา เรื่อง“การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)”

Read more...

โครงการสัมมนา เรื่อง “การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21” 


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการดนตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองทะเบียนและประมวลผล   จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

Read more...