กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล              

                   

 น.ส.ศิริพร ไสยรัตน์ 
      นักวิชาการศึกษา       

 โทรศัพท์ภายใน 1210

                                                                                                                                                                       

 

         

นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ภายใน 1211

                   

นางโรชินี ทุ่นทอง
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ภายใน 1210

           

นายอมต ชุมพล
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน 1210

                                          

                                 น.ส.อารีรัตน์ จันหาญ
                                    นักวิชาการศึกษา
                                    โทรศัพท์ภายใน 1210

                                        

    น.ส.ไพลิน เชี่ยวรุ่งโรจน์
นักวิชาการศึกษา
                         โทรศัพท์ภายใน 1210