กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล   สังกัดกองทะเบียนและประมวลผล  ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในการจัดทำหลักสูตร  และเสนอหลักสูตรตามขั้นตอน  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่หน่วยงานที่จัดทำหลักสูตรและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน  ให้กับเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร  ช่วยให้การดำเนินงานด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  แบบแผน และมาตรฐานเดียวกัน

และภารกิจหลักในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย

  • งานเสนอและตรวจสอบหลักสุตร
  • งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร
  • งานมาตรฐานหลักสูตร
  • งานสารสนเทศและสถิติ
  • งานพัฒนาและบำรุงระบบโปรแกรม
  • การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ
  • การเสนอหลักสูตรไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  • การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยครุยวิทยฐานะ