เอกสารประกอบการเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร

     1. มคอ.2  (เอกสารหลักสูตร)  จำนวน  12  เล่ม

     2. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ตามระดับของหลักสูตร  จำนวน  1  ชุด

          2.1  ระดับอนุปริญญา 

          2.2  ระดับปริญญาตรี 

          2.3  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

          2.4  ระดับปริญญาโท 

          2.5  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

          2.6  ระดับปริญญาเอก 

     3. ซีดีบันทึกไฟล์ข้อมูล  มคอ.2(เอกสารหลักสูตร)  และ แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  จำนวน  1  แผ่น

ตัวอย่าง

     - แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (วท.บ.เวชกิจฉุกเฉิน) 

     - แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (วท.ม.ความหลากหลายทางชีวภาพ)  

     - แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (ปร.ด.การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์)

หมายเหตุ 

     - กรณีแก้ไขปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ให้ใช้  แบบ สมอ.08

     - กรณีแก้ไขปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้แนบ ประวัติอาจารย์ ชุดใหม่ มาพร้อม แบบ สมอ.08 (ตัวอย่าง ประวัติอาจารย์)

     - กรณีหลักสูตรอยู่ในกำกับดูแลขององค์กรวิชาชีพ  จะต้องผ่านการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพก่อนเสนอ สกอ.

        - แบบ สมอ.08 (ปรับปรุงเล็กน้อย)

- ตัวอย่าง-สมอ.08 บธม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  ปรับปรุง 2553