เอกสารประกอบการรายงานตัวบ่งชี้ที่  1.2.5  ร้อยละของรายวิชาที่มีสื่อการสอนสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือสื่อการสอนภาษาต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน) ทุกระดับ

- ข้อมูลรายวิชา เทอม 3  ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 ที่ส่งให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการกรอกข้อมูล

- ข้อมูลรายวิชา เทอม 1 และ 2  ปีการศึกษา 2560 ปีงบประมาณ 2561 ที่ส่งให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการกรอกข้อมูล

- สรุปยอดจำนวนรายวิชา - คณะสามารถตรวจสอบยอดรวมรายวิชาเทอม 1 และ เทอม 2 เพื่อยืนยันข้อมูลกับกองทะเบียนและประมวลผล

 

 

 เอกสารประกอบการรายงานตัวบ่งชี้ที่  1.1.2.  จำนวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ

- แบบสรุปการจัดทำรายงานหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ (ปีการศึกษา 2560)