ค้นหาลำดับรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562  
ลำดับ ชื่อ-สกุล คณะ สาขา
1 พระมหามงคล หวังนอก (ฐานิสฺสโร) คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
1 MissPhitsaphong Vongphachanh คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2 พระครูสังฆรักษ์ คุณ ศิริสำราญ (สุภาจาโร) คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
2 นางสาวกมลมาลย์ คำแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
3 พระครูสมุห์พิษณุ เสนามนตรี (ปญฺญาวโร) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
3 นายทนงศ์ จันทะมาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
4 พระมหาสมพร กัสโก (จนฺทวํโส) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
4 นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
5 พระอภิเดช แม้นศรี (อภิปุญฺโณ) คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6 นางสาวขวัญยืน เลี่ยมสำโรง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
7 นางสาวรจรินทร์ สาวิสัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
8 ว่าที่ร้อยตรีศุภศิลป์ ภาษี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
9 นางสุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
10 นางสาววิภาวรรณ เกี้ยวสันเทียะ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
11 นางวิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
12 นายศรายุทธ รักอาชา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
13 นายอุเทน จันละบุตร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
14 นายณัฐพล แสนคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
15 นางสาวดวงกมล ดังโพนทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
16 นายเดชฤทธิ์ มณีธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
17 นายมานะ โสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
18 นายเลิศพันธ์ เพียรสร้างสรร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
19 นายวีระกุล ประทุมกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
20 นายสมพร เตียเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
21 นางนันทวัน สังขะวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์
22 นางสาวผกามาศ ราชมนตรี คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
23 นางเมตตา เถาว์ชาลี คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
24 นางสาววิรัชนีย์ แก่นแสนดี คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
25 นางสาววิลาวัลย์ บุณย์ศุภา คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
26 นางสาวจิระภา จันทร์บัว คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
27 นางวัลลี พุทโสม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ
28 นายทวิทย์ บัวทอง คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการตลาด
29 นางสาววรรณษา วังแสนแก้ว คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการตลาด
30 นายสรวิทย์ งามสุทธิ คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการตลาด
31 นางสาวสุภาพันธุ์ สายทองอินทร์ คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
32 นายปิยวัจน์ ค้าสบาย คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
33 นางสาวแจ่มจันทร์ เทศสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
34 นางสาววราทิพย์ แก่นการ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
35 นางสาวศศิธร ตัณฑวรรธนะ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
36 นางสาวอริณรดา ลาดลา คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
37 นายพงศ์ศักดิ์ จิตรำลึก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
38 นายชยพล เพียรชนะ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
39 นายศุภชัย ธีระกุล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
40 Mr.Jing Lu คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
41 นางเกษนิภา นิลบาลัน คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
42 นางสาวจิรนันท์ เงินช้าง คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
43 นายเจษฎ์ วนพงศ์ทิพากร คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
44 นายเชวงศักดิ์ พลลาภ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
45 นายเทิดไท รัตนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
46 นายบุญจันทร์ ทิพชัย คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
47 นายปัญญา เถาว์ชาลี คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
48 นายเริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
49 นางศรีสุคล พรมโส คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
50 นายสมกมล กาญจนพิบูลย์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
51 นายสรัญ เพชรรักษ์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
52 นายสุชาติ คณานนท์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
53 นายสุเมธา โพธิ์ประสาท คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
54 นายอรรถพล รอดแก้ว คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
55 นางสาวชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
56 นางสาวกนิษฐา ศิริวงษ์ขันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
57 นางสาวจินตนา วีระปรียากูร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
58 นางสาวทนันยา คำคุ้ม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
59 นายสังคม ไชยสงเมือง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
60 นางสาวพรวีนัส ข่วงสิมมา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
61 นางสาวนันทวัน เทียนแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
62 นายชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
63 นายธนา ธุศรีวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
64 นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
65 นายสัมฤทธิ์ สันเต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
66 นางสาวจินตวีร์ โยสีดา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
67 ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา
68 นางจิระภา ธรรมนำศีล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา
69 นางสาวรัศมี ภูกันดาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา
70 นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา
71 นายธนศักดิ์ เจริญธรรม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
72 นางธนัตถ์พร โคจรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
73 นางราตรี เลิศหว้าทอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
74 นายศราวุฒิ สนใจ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
75 นายศุภณัฐ อินทร์งาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
76 นางอภิศญารัศมิ์ ประราศรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
77 นายกำพล เข็มทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
78 นายวรกร วิชัยโย คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
79 นางสาวเพ็ญนภา พินิจกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
80 นางสาวรัตยา ผลเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
81 นายวิชาญ น้อยเมืองเปลือย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
82 Mr.Peng Phat คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
83 นางสาวธิติมา ดอนสมจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
84 นางสาวธีมาพร เยระบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
85 นางสาวประณิตา จันทรประพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
86 นายประยุทธ จิตราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
87 นางสาวพรพิมล เพ็งประภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
88 นางภควดี เพียรสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
89 นางสาวรินทร์ลภัส สืบสิมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
90 นางละอองดาว จิตต์พิริยะการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
91 นายสมนึก บ่อชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
92 นายอรรถพล ธรรมรังษี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
93 นางยุพาภรณ์ ภักดีชน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
94 นางสาวณัฐยาน์ บุญแย้ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
95 นางสาวณัฐวรรณ พิมพิลา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
96 นายฉลาด สายสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
97 นางสาวชนนิกานต์ ฉ่ำเมืองปักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
98 นางสาวธันยพัฒน์ พันธุ์พำนัก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
99 นายพชรพงศ์ นวลศิริ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
100 นายศานิตย์ ศรีคุณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
101 นายอรรถพล ปลัดพรหม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
102 นางสาวอุไรวรรณ คำเมือง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
103 นายเอกภพ เฟื่องสำรวจ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
104 นางสาวขวัญแก้ว หมอยาเก่า คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
105 นายเธียรธัญ ทวีธนวาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
106 นางสาวนิลาวัลย์ สุระป้อง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
107 นางสาวพลอยวดี ศรีผดุง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
108 นายศาษติญา คำแพงศรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
109 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติมา สาสังข์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
110 นายธเนศ นนท์ศรีราช คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
111 นางสาวพชรมน เม่ามูลเฮ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
112 นางสาววราภรณ์ จำปาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
113 นางสาวเอื้องฟ้า บุญธรรม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
114 นางสาวฐิติพร บุญธรรม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
115 นายธิติ เพียรโคตร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
116 นางสาววิภาวดี สายที คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
117 นายสถาพร กาวิเนตร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา
118 นางสาวกมลลักษณ์ วงษ์โก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
119 นายนพพล เสาเวียง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
120 นายนิติธร เคนโยธา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
121 นางสาวพลอยไพลิน ลีลาน้อย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
122 นางสาววิชุดา หล้าโฉม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
123 นายศาตตรา ศิริแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
124 นางสาวอัญธิกา ละครไชย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
125 นายเอกพล วิญญายงค์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
126 นายพีระพงษ์ ละอำคา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ
127 นางสาวอัมพิกา ก้อนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ
128 นายสถาพร สอนสุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
129 Ms.Meng Channa คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
130 นายคณาวุฒิ โพธิยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
131 นายณัฐพงศ์ บุตรธนู คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
132 นายพรหมชัย สุพรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
133 นายสมควร ศรีสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
134 นายเอกรัตน์ โคตะบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
135 นายกานต์ นามีผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
136 นายณรงค์ฤทธิ์ จันทน์วัฒนวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
137 นายทัตตวัฒน์ ดาราก้านตง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
138 นายนัฐพงษ์ ศรีกมล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
139 นายรพีภัทร เตชะรุ่งเรืองสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
140 นางสาวรัตน์สุดา งามเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
141 นายอนุสรณ์ เดชบุรัมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
142 นายเอกพงษ์ มานิล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
143 นางกีรติภัฒน์ ศรีทะหา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
144 นางสาวเกษสุดา พุธทะลา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
145 นางจารุวรรณ์ ชนะพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
146 นางจิราพร เครือแวงมน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
147 นายชัยรัตน์ บุญหล้า คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
148 นางสาวดลจิตร ภูชมพูล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
149 นายทักษิณ เกษต้น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
150 นางสาวนฤมล ฤทธิแสง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
151 นางสาวเบญจมาศ วรรณปะเข คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
152 นางสาวปนิดา พัฒนโชติ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
153 นายประหยัด ชำนาญ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
154 นางสาวปราณปรียา ผ่องจิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
155 นางพัชรินทร์ หาโกสีย์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
156 นายภาณุพงศ์ โสนโชติ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
157 นางยุพิน ภูมิช่วง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
158 นางวนิดา ภูวิชัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
159 นางสาววิชุวดี สุริยวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
160 นายวิศรุจ สารจูม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
161 นางสาวศิริดาว โพธิ์สิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
162 นางศิวพร บัวบุตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
163 นางสุจิราภรณ์ บำรุงราษฎร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
164 นางสาวสุปรียา ชินพะวอ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
165 นางสาวอัญชลี หลักชัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
166 นางสาวอิสริญาภรณ์  โชคแสน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
167 Ms.Yuze Sun คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
168 นายกิตติกร ธรรมกิจวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
169 นางสาวกิตติยา ไชยคำภา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
170 นางกุลจิราภรณ์ ศิวะกรภูริหิรัญ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
171 นายเกรียงไกร ทานะเวช คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
172 นายฉัตรชัย ดวงแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
173 นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
174 นางสาวชิโรบล วรรณธะนะ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
175 นางสาวชุติมา ถิตย์ประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
176 นางสาวฐิตารีย์ สุขบุตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
177 นางสาวณิชาภา รัตนพล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
178 นางสาวเตือนจิต มูลอินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
179 นายทวี จันทร์เติม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
180 นางสาวทองม้วน โยธชัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
181 ว่าที่ร้อยเอกธิปกรณ์ บุญทัน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
182 นางสาวนวพร ธรรมกิจวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
183 นางสาวปภัสราภรณ์ ระว้า คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
184 นายปรเมศวร์ มุทาพร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
185 นางพรสวรรค์ จันทร์เติม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
186 นางสาวภัทราพร ประภาศรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
187 นางภาวิณี รัตนศรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
188 นายมนตรี รัตนศรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
189 นางสาวมุกดา ถาวร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
190 นางรักษ์มณี สารเสวก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
191 นางสาววาสนา พิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
192 นายวิชัย ประมูลจักโก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
193 นางสาววิภาวรรณ ฉายดิลก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
194 นางสาววิไลลักษณ์ อ่างแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
195 นางสาววิไลวัลย์ พรหมมา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
196 นายวีรดนย์ หอมทอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
197 นายศาสตรา สายสุนันทรารมย์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
198 นางสาวศุภิญญากิจ เกตุวิเศษกูล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
199 นายสรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
200 นางสาวสุปราณี อรรถประจง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
201 นายสุรชัย ลาพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
202 นายอภิรัตน์ สุพิมพ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
203 นางสาวอรพรรณ คิอินธิ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
204 นายอำนวย จันสำโรง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
205 นายชาญณรงค์ วิไลชนม์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
206 นายกมลภัทร พึ่งปาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
207 นางสาวจิระภา ลามุงคุณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
208 นางสาวจิรัฐิติพร จำนงค์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
209 นางสาวชลันดา แสนอุบล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
210 นายชัยวัฒน์ ยลรดีโฆษิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
211 ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ จันทะโมคา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
212 นายปชัญญะ ถานันตะ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
213 นางสาวพิมพ์ขวัญ พัฒนกาญจน์กูล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
214 นายพีรดลย์ อ่อนสี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
215 นางสาวยวงแก้ว สีพาชา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
216 นายรพีพล อินสุพรรณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
217 นางสาวรัชนก กันชม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
218 นางสาววิไลวรรณ สุระวนิชกุล คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
219 นายสุชินวัตร ยังสุข คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
220 นางสาวสุธิดา แสนวัง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
221 นางยุพิน ศรีชาติ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
222 นายจักรี ทำมาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
223 นายเทพศิรินทร์ ระถี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
224 นายธัชพนธ์ สรภูมิ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
225 นางสาวธิดาวรรณ โพธิ์ทอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
226 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ คำมา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
227 นางสาวพรปวีณ์ ฝ่าวิบาก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
228 นายภานุพงศ์ พลชื่อ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
229 นางสาวมณฑวรรณ ทองกลม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
230 นางสาวมินตรา นามมูลตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
231 นางสาวศิรินภา โพธิ์ทอง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
232 นางสาวสิรัชญา พิมพะลา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
233 นางสาวกรรณิการ์ แก่นเกษ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
234 นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
235 นางสาวจริญา จำใบรัก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
236 นางญาติมา โสภานิช คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
237 นายดอน รูปสม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
238 นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
239 นางสาวบุษราภรณ์ พันธุ์เลิศเมธี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
240 นางสาวเบญจมาศ แจ่มทุ่ง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
241 นายพัฒนศักดิ์ อภัยสม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
242 นางพิชชานันท์ แมคคอร์มิค คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
243 นางสาวมัทนียา มูลศรีแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
244 นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
245 นางวาสนา จันเสริม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
246 นางสาวศิวรรณ อะวะตา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
247 นางสุกัญญา ทารส คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
248 นางสาวสุนันทา วงษ์จำปา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
249 นางสุมาลัย บุญรักษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
250 นายอาชัญวิชญ์ ชุมภณพงษ์ศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
251 นางสาวกรชนก วุยชัยภูมิ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
252 นางสาวกาญจนา บุญประคม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
253 นางสาวกุลธิดา พุงไธสง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
254 นางจุฑารัตน์ พิมพ์ไทยสง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
255 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา จันทร์เปล่ง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
256 นางสาวฐิตินันท์ บุญเสริม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
257 นางสาวนันทิยา จินดาฤทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
258 นางสาวนุจเนตร อินธิดา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
259 นางสาวบุษกร แสนหว้า คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
260 นางสาวปุญชรัสมิ์ อุคำ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
261 นางสาวผกาวัลย์ นามนัย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
262 นายพลพิศิษฐ์ ตาละซอน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
263 นางเพ็ญพักตร์ พินธุนิบาตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
264 นางมณีรัตน์ กรรณิกา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
265 นางสาววิริมล พละวัตร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
266 นางสาวสุนิสา บางวิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
267 นางสาวอรนุช ยังเจริญ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
268 นายเปรม พิมาย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
269 นายจิตติพันธ์พชร ธรรมพัฒนกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
270 นายวัฒนา ภูดินทราย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
271 นางสาวอมรรัตน์ ปะติเก คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
272 นางกาญจนา เสียงใส คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
273 นางสาวปิยธิดา รักพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
274 นายพรภิรมย์ กระแสจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
275 นายวรวุฒิ สีหา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
276 นางสุภาภรณ์ แก้วชนะ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
277 นางอัจฉรีย์ สีหา คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
278 นางสาวปิยพร สีแวง คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
279 นางสาวภริตา สำเภาทอง คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
280 นางสาววิชุดา จิตธิมล คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
281 นางสาวนาริสรา วงศ์สิงห์ คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
282 นายเสกสรร เตชะพันธ์รัตนกุล คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
283 นางสาวจุฑาณัฐ สินธุศิริ คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการตลาด
284 นายโชตอนันต์ พฤทธิ์พรชนัน คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการตลาด
285 นางสาวนันทิพร พงษ์ศิริยะกุล คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการตลาด
286 นางสุภัสสร อุ่นศิริ คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการตลาด
287 นายจิตติพงษ์ ทิพย์อำนวย คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
288 นางสาวจินดาพร รุ่งโรจน์ คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
289 นายนัทธวัฒน์ ธนสัจจวัฒน์ คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
290 นางสิรินดา หาวิรส คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
291 นางสาวสุดารัตน์ ภูสมนึก คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
292 นางสาวปิยะวรรณ ดาไธสง คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
293 นางสาวกษมาพร ลาผ่าน คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีมหาบัณฑิต
294 นางสาวกัญวัลลภ์ เวฬุวนารักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีมหาบัณฑิต
295 นางจรรยา หาญอาวุธ คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีมหาบัณฑิต
296 นางสาวจุฑาวิณีย์ บุญภูงา คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีมหาบัณฑิต
297 นางสาวฉัตรฑริกา จินุสรณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีมหาบัณฑิต
298 นางสาวณัฐญา เสียวครบุรี คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีมหาบัณฑิต
299 นางสาวเมฑิณี เมษสุวรรณ คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีมหาบัณฑิต
300 นางสาววาสนา โหงตา คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีมหาบัณฑิต
301 นายอัมเรศ รินทรามี คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีมหาบัณฑิต
302 นางสาวไอลดา ศรีมานนท์ คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีมหาบัณฑิต
303 นายธามัน ราร่องคำ คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
304 นางสาวปาริณี สถาพรมงคลเลิศ คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
305 นางสาวมะลิวัลย์ สารภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน
306 นายไชยปกรณ์ ป้องญาติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
307 นายจักรกฤษณ์ บุญสีลา คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
308 นางสาวปพิชญา กลางนอก คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
309 นายผดุง นันอำไพ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
310 นายพงษ์ศักดิ์ สังฆมณี คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
311 นางสาวภิญญาพัชญ์ วังภูงา คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
312 นายวรารินทร์ ปัญญาวงษ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
313 นางสาวศิริรัตน์ จันไต้ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
314 นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
315 นายคณิน งามมานะ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
316 นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจนเพริศ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
317 นายดำรงเดช เดินรีบรัมย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
318 นายบุญชู ศรีขัดเค้า คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
319 นายวรัญญู เกียรติจินดารัตน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
320 นางสาวสุจิตรา นาสิงห์ขันธุ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
321 นางสาวณัฐธิดา มณีเรือง คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต
322 นายพฤทธิ์ นาเสงี่ยม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต
323 นายพีระพงศ์ ตระกูลแพทย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต
324 นายภูริทัต หมั่นพลศรี คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต
325 นายวีรภัทร จันทรจตุรภัทร คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต
326 นายวุฒินันท์ ส่งเสริม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต
327 นายอัจฉริยพงศ์ จันทร์คลัง คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต
328 นายอานนท์ โพธิ์เอม คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต
329 นายเอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต
330 นางชลธิชา อาจประดิษฐ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
331 นายภาณุพงศ์ คงสวัสดิ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
332 นางสาวเริงใจ เขียวอ่อน คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
333 นางสาวเพ็ญนภา สีหาบุญจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
334 นางสาวก้อย ชาเรืองฤทธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
335 นางสาวกิตติยา วงศ์ศรีชา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
336 นายภูมินทร์ พาลุสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
337 นายสมศักดิ์ เงางาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
338 นางสาวเจนฤทัย เจริญศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
339 นายเฉลิมเกียรติ ตาตะมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
340 นางสาวชินณพัฒน์ พรมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
341 นายทรงวุฒิ พันหล่อมโส คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
342 นายเทอดศักดิ์ ใจว่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
343 นายประเสริฐ สุระพล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
344 นางสาวปิยะมาพร เลาหตีรานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
345 นายพรชรัฐ สายยุทธ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
346 นางสาวพรธิชา สัตนาโค คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
347 นางสาวพรรณราย สุขมณี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
348 นายพิพัฒน์พงศ์ แปดด่านจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
349 นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
350 นางสาววรรณิษา ประกายสี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
351 นางสาววรลักษณ์ เวฬุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
352 นางสาววารุณี เปรมสิงห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
353 นางสาวสายใจ ศาลาสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
354 นางสาวสำราญ ปะสีระวิเส คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
355 นางสาวสิริกานต์ บรรพบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
356 นางสุกัญญา วัฒนประไพจิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
357 นางสาวสุปราณี บุญมี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
358 Ms.Souksathaphone Chanthamath คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
359 นางสาวขวัญชนก เหมียดนอก คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
360 นางสาวจิราวรรณ พันธะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
361 นางสาวศรัญญา ก่อพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
362 นายธิชากร เอกทัศน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
363 นางสาวนพภัสสร ศิริวัฒนมีชัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
364 นางสาวนภาภรณ์ ชายศรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
365 นางสาวศิริวรรณ ชุมธีรรัตน์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
366 นายกฤษณะ ทิพย์อักษร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
367 นายจิตต์ภิพัฒน์ แต้วิริยะกุล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
368 นายชวฤทธิ์ ใจงาม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
369 นางสาวธนัณณ์ ขันทะยศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
370 นายพงศกร พลอาษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
371 นายมนตรี เนมิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
372 นายรณกร วัฒนบัวคอม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
373 นายวัชรวิชญ์ นรภาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
374 นายวัชรานนท์ สังข์หมื่นนา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
375 นายอภิรักษ์ ภูสง่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
376 นายไตรเทพ สหะขันธ์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
377 นางนภาพร เตชธุวานันท์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
378 นายวิทวัส วัฒนพันธุ์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
379 นายอภิรัฐ กุญชะโร คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
380 นางสาวณัฐลดา เนาเเสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
381 นางสาวกชกร เอกนิตย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
382 นางสาวกานต์สิรี ปรางค์ทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
383 นายธนายุทธ แก้วบุดดา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
384 นายป่านตะวัน คำยนต์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
385 นางสาวพรรณปพร จันทราจังหรีด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
386 นายพลวัฒน์ ใสแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
387 นางสาวพัทธนันท์ ปิยะราช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
388 นายเมธชนัน วัฒนานุกูล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
389 นางสาวสุภัตตรา ชัยหา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
390 นางสาวกฤตยภรณ์ รักษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
391 นางสาวจอมขวัญ เลขสันเทียะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
392 นางสาวจิตรลดา แทนคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
393 นายฉัตรชัย พิมพา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
394 นางสาวชฎาธร เจริญสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
395 นางสาวชนิสรา อุทารจิตต์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
396 นางสาวชุติมา คำภูมี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
397 นางสาวฐาปภรณ์ คนเพียร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
398 นางสาวณัฌชายา เนาวประสิทธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
399 นางสาวณัฐธิดา กลิ่นพยอม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
400 นางสาวณัฐสุดา เอกตาแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
401 นางสาวณิชนันทน์ สินธุศาสร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
402 นางสาวทิพยาภรณ์ กำลังเหลือ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
403 นายธนวัฒน์ เมฆวัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
404 นายธรรมนูญ โพธิบุญมา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
405 นางสาวนรินทร เภาพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
406 นางสาวนริสรา เที่ยงธรรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
407 นางสาวนัตติยา มากพูน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
408 นางสาวเนตรทราย หาญนาแซง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
409 นายประเสริฐ สุภบุตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
410 นายภควัต ภู่ศิริรุ่งโรจน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
411 นายภาคภูมิ ดีบัวพา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
412 นางสาวมัลลิกา สุมงคล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
413 นางสาวยลธิดา ทะวาปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
414 นางสาวรุ่งฤดี ศรีวะสุทธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
415 นางสาววชิราภรณ์ จารัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
416 นางสาววรรณภา แพงวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
417 นางสาววิชุดา ป้อมสุวรรณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
418 นางสาวศศิธร เกษบุตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
419 นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
420 นางสาวศิรินภา สินแก่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
421 นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ศิริ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
422 นางสาวศิริลักษณ์ หม่วยนอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
423 นางสาวสิริวิมล เตโช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
424 นางสาวสุจิตตรา สาชะรุง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
425 นางสาวสุดารัตน์ เทพบุรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
426 นางสาวสุพัตรา ปัดสีลาด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
427 นางสาวอภิญญา ภารพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
428 นางสาวอาริษา ทองทิพย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
429 นางสาวอินทิรา จันทร์แป้น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
430 นางสาวอุไรรัตน์ จันทวี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
431 นางสาวกชกร ขันยา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
432 นายกนกเทพ กุลศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
433 นางสาวกนกพร ไชยสุวรรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
434 นางสาวกนกพรรณ เจริญศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
435 นางสาวกนกพิชญ์ จันทะรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
436 นางสาวกนกวรรณ เทียมสม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
437 นางสาวกนกวรรณ นาชิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
438 นางสาวกนกวรรณ ลวกุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
439 นางสาวกมลชนก จงใจสิทธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
440 นางสาวกมลพร อรัญวาส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
441 นางสาวกมลลญา โพธิ์เรือน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
442 นายกมลวัตร ดุงแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
443 นายกรกิตติ์ มีที วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
444 นางสาวกรรณิการ์ เวียงสงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
445 นายกฤตนัย คำแหงพล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
446 นายกฤติน ชูสวัสดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
447 นางสาวกฤติยาภรณ์ บุตรมารศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
448 นายกฤษฎา เทียมแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
449 นางสาวกฤษฎาภรณ์ แสวงผล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
450 นายกฤษณะ เเก้วปู่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
451 นายกฤษณะ ชัยเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
452 นางสาวกฤษติยา คมจิตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
453 นางสาวกวินทรา เปรมปรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
454 นายกษิดิศ สงฆ์สังวรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
455 นายกอปรบุญ สุภัควณิช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
456 นางสาวกัญจนา ภักดีวงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
457 นางสาวกัญญ์ณนันท์ สิงห์น้อย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
458 นางสาวกัญญาณัฐ ราชสีห์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
459 นางสาวกัญญาณัฐ สุวรพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
460 นางสาวกัญญาภัค นิยมพร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
461 นางสาวกัลณิกา สุขแสวง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
462 นางสาวกัลยรัตน์ ขนิษฐวงศ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
463 นางสาวกัลยรัตน์ แซ่อุย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
464 นางสาวกัลยรัตน์ โพธิ์ศรีอุ่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
465 นางสาวกาญจนา แทนพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
466 นางสาวกาญจนา ปรัชญาโณทัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
467 นางสาวกาญจนาพร อนุไวยา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
468 นางสาวกาญจนาวัลย์ แก้วสุวรรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
469 นางสาวกานต์พิชา แสงสกุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
470 นางสาวกิ่งกมล แก้วดวงดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
471 นายกิจติศักดิ์ ดรละคร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
472 นายกิตติ ดีด่านค้อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
473 นายกิตติชัย เทือกทา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
474 นายกิตติพงษ์ แก้วจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
475 นายกิตติพัฒน์ พันธุวงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
476 นายกิตติพัฒน์ สุ่มมาตย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
477 นายกิตติพันธ์ ปะวันเต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
478 นางสาวกิตติยา สายโพธิ์คำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
479 นางสาวกิตติยาภรณ์ แก้วกัญญา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
480 นายกิตติศักดิ์ กองแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
481 นายกิตติศักดิ์ ภูจอมทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
482 นายกิตินาถ ชาเหลา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
483 นายกิติพันธ์ วันทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
484 นายกิติศักดิ์ วิเศษวิสัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
485 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลจิรา แก้วกาหลง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
486 นางสาวกุลธิดา รินเพ็ง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
487 นางสาวเกตน์สิรี ทัพสุริย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
488 นายเกริกเกียรติ แก้วอ่อนตา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
489 นายเกริกไกรวัลย์ โฉมมงคล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
490 นางสาวเกวลิน คุ้มเปลี่ยน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
491 นางสาวเกศวิลัยพร จันทอน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
492 นางสาวเกศศิณี เทพธานี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
493 นางสาวเกศิณี ละมุลตรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
494 นางสาวเกศินี นาสอ้าน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
495 นางสาวเกษราภรณ์ จงกลาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
496 นางสาวเกษศราภรณ์ แย้มชัยภูมิ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
497 นายเกียรติยศ ศรีทิพย์ป้อม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
498 นายเกียรติศักดิ์ งอยผาลา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
499 นายโกญจนาท เดชสูงเนิน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
500 นายโกวิทย์ ลือลาด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
501 นายขจรศักดิ์ วงศ์พยัคฆ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
502 นางสาวขจีวรรณ ศรีรักษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
503 นางสาวขนิษฐา คุณนาเมือง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
504 นางสาวขนิษฐา นันตา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
505 นางสาวขวัญชนก ทันบุญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
506 นายขวัญชัย จรรยา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
507 นางสาวเขมิกา จรัสใส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
508 นายคชรัตน์ หมั่นเพียร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
509 นายคฑาวุธ สุ่มมาตย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
510 นายคณิน ไชยทิพย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
511 นายคมกริช ฉายรักษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
512 นายคมกฤช กุลเพชร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
513 นายคมกฤช ชัยทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
514 นายคัมภีร์ วงษ์หาแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
515 นางสาวคียาภัทร์ โคตรตาแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
516 นางสาวคุณาลักษณ์ ปักกลาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
517 นายจตุรงค์ วระมุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
518 นางสาวจตุรพร คำผุย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
519 นายจรัญ ไชยวิเศษ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
520 นางสาวจริยา ชุมพล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
521 นายจักร์กฤษณ์ สรฤทธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
522 นายจักรกฤษณ์ ทำมิภักดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
523 นายจักรเทพ ธิตานนท์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
524 นายจักรพงค์ ยานะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
525 นายจักรพงศ์ ใหม่ชุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
526 นายจักรภพ ภูเผ่า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
527 นายจักรราช เจริญบุญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
528 นายจักรรินทร์ ชมละกา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
529 นายจักรรินทร์ สำราญจักร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
530 นายจักริน แทนสา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
531 นางสาวจักรีรัตน์ ชาติกร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
532 นางสาวจันทกานต์ นุชนวล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
533 นางสาวจันทร์จิรา สาโสก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
534 นางสาวจันทร์ประภา มหาหงส์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
535 นางสาวจันทิวา ยนยุบล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
536 นางสาวจารุณี วันดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
537 นางสาวจารุดารัตน์ บุตรวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
538 นางสาวจารุวรรณ มงคลเคหา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
539 นางสาวจารุวรรณ สันโดด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
540 นางสาวจารุวรรณ อวนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
541 นายจารุวัฏ ฉัตรพูนกุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
542 นางสาวจิตรติมา จักรามาตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
543 นางสาวจิตรเรณู พิมสิม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
544 นางสาวจิตรลดา นนทบท วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
545 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตราพร สมานไทย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
546 นางสาวจิตราภรณ์ ปันบู้ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
547 นางสาวจินดาพร แก้วบัณฑิตย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
548 นางสาวจินดารัตน์ นิลไสล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
549 นางสาวจินตนา การิโก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
550 นายจิรพงศ์ ชุ่นขวัญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
551 นายจิรพงศ์ ภูงามเงิน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
552 นายจิรพนธ์ ทองบ่อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
553 นางสาวจิรพร บุณรงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
554 นายจิรวงศ์ ปรีวาสนา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
555 นางสาวจิราพร ดีโนนโพธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
556 นางสาวจิราพร นาถ้ำพลอย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
557 นางสาวจิราพร บัวสาย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
558 นางสาวจิราพร มหาวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
559 นางสาวจิราภา ชมชิด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
560 นางสาวจิราภา แพงบุปผา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
561 นายจิรายุส แสงยศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
562 นางสาวจีรนุช โยธา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
563 นายจีระวัฒน์ วรหาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
564 นางสาวจุฑามาศ งามโคกกลาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
565 นางสาวจุฑามาศ ใจอินต๊ะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
566 นางสาวจุฑามาศ นามสีแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
567 นางสาวจุฑามาศ วายลม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
568 นางสาวจุฑารัตน์ ตาบ้านดู่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
569 นางสาวจุฑารัตน์ อุ้ยคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
570 นางสาวจุติพร โพธิศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
571 นางสาวจุรีรัตน์ เจริญฺศิริ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
572 นางสาวจุรีรัตน์ บำเพ็ญศิลป์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
573 นางสาวเจนจิรา เกษมสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
574 นางสาวเจนจิรา โคตรศรีวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
575 นางสาวเจนจิรา ชัยมาโย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
576 นายเจนวิชญ์ ดงอุเทน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
577 นายเจษฎา ฝูงหอม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
578 นายเจษฎากร ปักษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
579 นางสาวฉัฐนันท์ อามาตย์มนตรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
580 นางสาวฉัตรชบา บุญมา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
581 นายฉัตรมงคล กลางท่าไค่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
582 นางสาวฉัตริญาภัคศ์ ภัคพลพิพัฒ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
583 นายฉัตริน ปุราชะดึง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
584 นายเฉลิมเกียรติ ผ่องสามสวน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
585 นายเฉลิมพล ไชยหาบุตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
586 นางสาวชฎาพร เสมอไวย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
587 นายชนกนันท์ ธรรมศิลป์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
588 นายชนะพล ทองเชื้อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
589 นางสาวชนัญชพร นามหนองอ้อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
590 นางสาวชนากานต์ ทองโสภา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
591 นายชนินทร์ บุตะเขียว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
592 นายชลทิศ ดีแท้ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
593 นางสาวชลธิชา แก้วพิลา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
594 นางสาวชลธิชา จันทะรัง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
595 นายชลประวิทย์ เพียรภายลุน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
596 นางสาวชลลดา คงดำรงสกุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
597 นางสาวชลารัตน์ นามเพ็ง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
598 นายชวลิต ลิ้มปรีดีชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
599 นายชวาลวิทย์ พฤษรา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
600 นางสาวชัชชมนฑ์ ขนันเยี่ยม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
601 นายชัชนันท์ ทองมนต์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
602 นายชัชวาล พูนเจ็กมะดัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
603 นายชัชวาล อยู่เย็น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
604 นายชัยฉลอง สวัสดิพละ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
605 นายชัยณรงค์ จันทุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
606 นายชัยพร ฐานะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
607 นายชัยพร อุทรส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
608 นายชัยรัชต์ โทนไทย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
609 นายชาญชัย พลบูรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
610 นายชาญณรงค์ การสุวรรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
611 นายชาญณรงค์ ศรีสวัสดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
612 นายชานนท์ ศรีสุมา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
613 นางสาวชาลินี คิดเห็น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
614 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชาลิสา นาร่อง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
615 นางสาวชุติกาญจน์ บุญพรหมมา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
616 นางสาวชุติกาญจน์ มันตาพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
617 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
618 นางสาวชุตินันท์ ขุนประเสริฐ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
619 นายชุติพงษ์ หงษ์ทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
620 นางสาวชุติมา มูลรัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
621 นายชุมพร เขียวสีทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
622 นางสาวชุลีกร สุขหอม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
623 นางสาวเชษฐ์สุดา ไชยโสดา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
624 นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
625 นายเชี่ยวพิรุณ ฉะอ้อน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
626 นายโชติพล สิมมา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
627 นายฐาปนพงศ์ บุญหล้า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
628 นางสาวฐิตาพร เพ็งไข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
629 นางสาวฐิตารีย์ หวายเค วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
630 นายฐิติพงศ์ พลนาคู วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
631 นางสาวฐิติมา กองกวด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
632 นางสาวฐิติรัตน์ พนมไผ่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
633 นางสาวฐิวาพร เมฆา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
634 นายณฐพนธ์ เวชกามา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
635 นางสาวณธิพร เทียนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
636 นางสาวณฤทัยรัตน์ ศิลารัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
637 นายณวัฒน์ แพรสีเขียว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
638 นางสาวณัชชา จันทร์ส่องแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
639 นางสาวณัฎฐณิชา พุทธรัสสุ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
640 นางสาวณัฎฐ์นรี ราชภักดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
641 นางสาวณัฏฐธิดา กุลเสือ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
642 นายณัฏฐภพ แสนจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
643 นางสาวณัฏยา วารีศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
644 นางสาวณัฐกานต์ ศรีขัดเค้า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
645 นางสาวณัฐกาล รักษ์สัตย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
646 นายณัฐกิตติ์ สายทองทิพย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
647 นางสาวณัฐชญา เวินชุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
648 นายณัฐชนนท์ กองแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
649 นางสาวณัฐฐิยาภรณ์ ตุ้ยด้วง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
650 นางสาวณัฐณิชา โพธิรุกษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
651 นางสาวณัฐติญา จันเทพา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
652 นางสาวณัฐธิกานต์ มาเมือง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
653 นางสาวณัฐนันท์ สร้อยสมุทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
654 นายณัฐพงศ์ คะเณรุพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
655 นายณัฐพงษ์ งามสมบัติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
656 นายณัฐพล งิ้วพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
657 นายณัฐพล นะจะคูณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
658 นายณัฐพล อาจอำพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
659 นางสาวณัฐมน สีขอ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
660 นางสาวณัฐมล ติระวัฒน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
661 นางสาวณัฐมล อ่วมสิกร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
662 นายณัฐรัตน์ ผ่านแผ้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
663 นางสาวณัฐริกา กำลา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
664 นางสาวณัฐริกา แก้วเหล่า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
665 นายณัฐวัฒน์ พรมสิทธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
666 นายณัฐวัตร ราศรีชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
667 นายณัฐวิชญ์ พิศพาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
668 นายณัฐวิทย์ ศรีหาภาค วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
669 นางสาวณัฐวิภา จันทะสนธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
670 นายณัฐวุฒิ แหลมฉลาด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
671 นางสาวณัฐสินี ไชยสาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
672 นายณัฐสุรางค์ เรือนทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
673 นายณัติพงษ์ คำภาสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
674 นางสาวณิชกานต์ เข็มพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
675 นางสาวณิชกานต์ สุขรัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
676 นางสาวดวงฤดี หอมสมบัติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
677 นางสาวดุษฎี ทองก้อน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
678 นายดุสิต แพงไธสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
679 นายเตชวิทย์ นิมิตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
680 นางสาวเตชินี ชัยวัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
681 นายทนงศักดิ์ บรรเทิง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
682 นางสาวทรงอัปสร เกือยรัมย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
683 นายทวิน ชัยพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
684 นายทศพล คำทุ่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
685 นายทศพล ไชยพานิชย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
686 นายทัศนะชัย ยุระพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
687 นางสาวทัศนีย์ โพธิ์ศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
688 นางสาวทัศวรรณ ตุ่นฝั้น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
689 นายทินกร สังวัง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
690 นายทินกร แสนอภัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
691 ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวรรณ วินทะไชย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
692 นายเทพพิทักษ์ งอสอน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
693 นางสาวธดากรณ์ ทัพโคตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
694 นายธนกร ภูมิวงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
695 นายธนกฤต หมู่โสภิณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
696 นายธนพัฒน์ สมบัติหอม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
697 นางสาวธนภรณ์ พลศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
698 นายธนภัทร เเตงทิพย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
699 นายธนรัฏต์ ปาลอินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
700 นายธนวัฒน์ จิระพล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
701 นายธนัชชา เกตุธานี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
702 นายธนัชชา สีสมพร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
703 นางสาวธนัชชา อยู่ยง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
704 นายธนากร รัตนพร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
705 นายธนาพล มันธุภา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
706 นางสาวธนาภรณ์ ซื่อตรง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
707 นายธนายุต กุคำวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
708 นายธนาสิทธิ์ ชิณวัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
709 นางสาวธนิดา เลียงนาราบ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
710 นางสาวธนินทรา อุทรักษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
711 นายธรรมวิทย์ สุขโข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
712 นายธรากร ธุระกิจ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
713 นายธวัช การมิ่ง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
714 นายธัชเวทย์ วัชรสุนทร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
715 นางสาวธัญญ์นรี ราชโยธี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
716 นางสาวธัญญรัตน์ สิทธิศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
717 นางสาวธัญญลักษณ์ พัฒนะโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
718 นางสาวธัญญารัตน์ สระแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
719 นายธานินทร์ พายสำโรง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
720 นางสาวธาวิณี สุทุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
721 นางสาวธิดา จันทร์สมบัติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
722 นางสาวธิดารัตน์ สุขโสภณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
723 นายธิติ เจนชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
724 นายธิติวุฒิ ปัญญาอินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
725 นายธีรพงศ์ บุนนาคสีชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
726 นายธีรพงศ์ สังวรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
727 นายธีระวัฒน์ กายราช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
728 นายธีระวัฒน์ คณะหาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
729 นายธีระวุธ โคตรบรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
730 นางสาวนงนุช ศรีสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
731 นายนนทนันท์ โพธิสาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
732 นางสาวนนทิยา โสภัณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
733 นายนนธวัตร์ สระแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
734 นางสาวนพมาศ คงสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
735 นางสาวนพมาศ เคนจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
736 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ นนกระโทก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
737 นางสาวนพรัตน์ บุตรพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
738 นางสาวนภัสสร เรืองศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
739 นายนราธรณ์ มหาโคตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
740 นางสาวนริศรา กว้างขวาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
741 นายนฤดลเดช ชมฤดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
742 นายนฤพล นันทะแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
743 นางสาวนฤมล พันธ์เดช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
744 นางสาวนฤมล เย็นจตุรัส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
745 นางสาวนลิตา ทองคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
746 นางสาวนัฐกานต์ มีสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
747 นายนัฐวุฒิ ภักดีผล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
748 นางสาวนัทธมน แสนพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
749 นางสาวนันฑิกา โพธิ์ศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
750 นายนันทชัย สีลาโคตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
751 นางสาวนันท์ตชา ยอดกลาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
752 นางสาวนันทพร ทุนทรัพย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
753 นางสาวนันทยา อันทรง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
754 นางสาวนันท์วดี พรรณวิเชียร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
755 นายนันทวัฒน์ พึ่งอาตม์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
756 นายนันทวัฒน์ เหล่าอรรคะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
757 นางสาวนันทิยา เดชโนนสังข์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
758 นางสาวนันทิยา นุกิจรัมย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
759 นายนัยดิพงศ์ ศรีวัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
760 นางสาวนาตยา พงศ์เภา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
761 นางสาวน้ำฝน ผลเสถียร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
762 นางสาวน้ำเพชร สาวิกัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
763 นางสาวน้ำสวย ราชสีห์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
764 นางสาวนิชาภา สาวิสัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
765 นางสาวนิชารัตน์ ศรีแล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
766 นางสาวนิภาตรา วงศรีดา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
767 นางสาวนิภานันต์ ดีจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
768 นางสาวนิภานันท์ ชูเดช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
769 นางสาวนิภาพร ชิณราช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
770 นางสาวนิภาพร พุทธรักษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
771 นางสาวนิภาพรรณ ขนเปี้ยม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
772 นางสาวนิภาวรรณ จันทะนันท์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
773 นางสาวนิรชา คุณทุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
774 นางสาวนิรมล เครือบคนโท วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
775 นางสาวนิราวัลย์ เฉยฉิว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
776 นางสาวนิศารัตน์ คำหว่าน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
777 นางสาวนีรชา ศรีชูยงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
778 นางสาวนุชจรินทร์ คมคาย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
779 นางสาวนุชรินทร์ สินธุโคตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
780 นางสาวนุศรา เครือผือ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
781 นายเนติพงศ์ พันโน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
782 นายเนติพันธ์ จวงจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
783 นางสาวบงกช พรมโสภา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
784 นายบริราช เรียงพวา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
785 นางสาวบุพมาศ เกตุรุน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
786 นางสาวบุษกรณ์ ฤทธิ์เอี่ยม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
787 นางสาวบุษยา คณะยอด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
788 นายบูรณ์พิภพ รังษี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
789 นางสาวบูรณ์สิริ บางเลี้ยง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
790 นางสาวเบญจมาศ เพ่งพิศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
791 นางสาวเบญจรัตน์ พูลสวัสดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
792 นางสาวเบญจวรรณ กบกลาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
793 นางสาวเบญจวรรณ มิสา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
794 นางสาวเบญจารุวัน มีกำปัง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
795 นางสาวเบญญาภา ธาตุไพบูลย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
796 นายปฏิภาณ กลางประพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
797 นายปฏิภาณ กองศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
798 นายปฏิภาณ ศุภรโภคี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
799 นางสาวปณัศถา มีศิลป์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
800 นางสาวปดิวรัดดา จันทร์สด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
801 นางสาวปทันทิญา ผาใต้ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
802 นางสาวปภัสชรี แสงคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
803 นางสาวปภัสรา ดวงพาลี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
804 นายปรณัฐ กองลาแซ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
805 นางสาวปรมาภรณ์ เอื้อสามาลย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
806 นายปรเมนทร อุตบุญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
807 นายประกาศิต วรฤทธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
808 นายประดิษฐ์ ทรัพย์พงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
809 นางสาวประพรรัตน์ บุญใหญ่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
810 นางสาวประภัสสร มาตา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
811 นางสาวประภัสสร ศิริข่วง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
812 นางสาวประภาศรี พุทธาวัง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
813 นายประวิทย์ จันทวารา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
814 ว่าที่ร้อยตรีประวิทย์ ทวีวาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
815 นายปรัชญา บทมูล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
816 นางสาวปรางวลัย โพดขุนทด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
817 นางสาวปราณปรียา บุญชมภู วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
818 นายปราโมทย์ สุวรรณชาติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
819 นางสาวปรารถนา รวดเร็ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
820 นางสาวปราวรินทร์ หล้าโบราณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
821 นางสาวปริศนา บุญแตง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
822 นางสาวปรุโณชา จันดาโรจน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
823 นางสาวปวระณา ภาณะรมย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
824 นางสาวปวีณา จันทะวงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
825 นางสาวปวีนา อภัยศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
826 ว่าที่ร้อยตรีปวุฒิ ชาคำจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
827 นายปัญญา คำทองยศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
828 นางสาวปัทมพร หล้าคำคง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
829 นางสาวปัทมาภรณ์ เหล่าชะรา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
830 นางสาวปาณิศา ศรีวรสาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
831 นางสาวปาณิสรา จันทะแพน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
832 นางสาวปาณิสรา รักษาภักดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
833 นางสาวปานตะวัน ยางธิสาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
834 นางสาวปานตะวัน สมบูรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
835 นางสาวปาริฉัตร กองสีนนท์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
836 นางสาวปาริชาติ เผือกไธสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
837 นางสาวปาริชาติ ศรีชินเลิศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
838 นางสาวปาริชาติ หงษ์ยนตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
839 นางสาวปาริตา รุ่งจินดารัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
840 นางสาวปาลิตา รีทา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
841 นางสาวปิ่นเกล้า ทองวิลา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
842 นางสาวปิยธิดา จรัสกาย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
843 นายปิยพัทธ์ คงประโคน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
844 นางสาวปิยวรรณ กล้ามสันเทียะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
845 นางสาวปิยวรรณ พิทักษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
846 ว่าที่ร้อยตรีปิยวัช ศรีปัญญฤทธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
847 นายปิยะ อามาตย์มนตรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
848 นายปิยะเกียรติ จำปาแดง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
849 นายปิยะพงษ์ ขวาซุย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
850 นางสาวปิยะพร กัญญะบุญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
851 นางสาวปิยะพร ศรีรินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
852 นายปุรเชษฐ์ พณะชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
853 นางสาวเปรมใจ ศุภเมืองแสน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
854 นางสาวผกามาศ นิลใย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
855 นางสาวผุสชา ฤาชา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
856 นายพงศกร ถนัดค้า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
857 นายพงศกร บุญกุศล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
858 นายพงศธร พลจันทึก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
859 นายพงศธร แพงไธสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
860 นายพงศ์พิสุทธิ์ อุไรมาลย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
861 นายพงษ์พัฒน์ เบ้าแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
862 นางสาวพชรพรรณ ช่างทำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
863 นางสาวพณิดา เชือดรัมย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
864 นางสาวพนิดา อันละคร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
865 นางสาวพรกมล ทรวงซะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
866 นางสาวพรธียา ความดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
867 นายพรประสิทธิ์ วะนาชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
868 นางสาวพรปวีณ์ นวนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
869 นายพรภวิษย์ ศรีผิวผาก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
870 นางสาวพรรณรัตน์ แป้นโคตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
871 นางสาวพรรณราย พ่วงคุ้ม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
872 นางสาวพรรธน์ชญมน พิมพ์ภูมี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
873 นายพฤกษชาติ ทองดีนอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
874 นางสาวพลอยชมพู พลจันทึก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
875 นายพลาธิป ประภัสสร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
876 นางสาวพัชธิดา แสงมล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
877 นางสาวพัชรพร จันทบ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
878 นางสาวพัชรพร ยอดพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
879 นางสาวพัชรพรรณ ตระกูลเลิศชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
880 นายพัชระ เมฆกกตาล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
881 นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ซอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
882 นางสาวพัชราภา คงดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
883 นางสาวพัชราวรรณ อันมัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
884 นางสาวพัชริดา สมภูงา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
885 นางสาวพัชรินทร์ ฝักบัว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
886 นางสาวพัชรี ปัจจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
887 นางสาวพัชรีพร ขิดเขียว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
888 นางสาวพัชรีพร ทองวิไล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
889 นางสาวพัฒน์ชิตา ศูนย์กลาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
890 นายพัทธพล ภูมลา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
891 นางสาวพัธชลิตา เทพแดง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
892 นางสาวพันธ์วิรา มากมูล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
893 นายพัสกร เพียรประจำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
894 นายพัสกร โพธิจักร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
895 นางสาวพิชชญา โดดชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
896 นางสาวพิชญธิดา สุทธิโท วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
897 นางสาวพิชามญชุ์ สำราญดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
898 นายพิทวัฒน์ กิจรัส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
899 นายพิทักษ์ นารถโคษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
900 นายพิพิธ ดวงจันทร์ดา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
901 นางสาวพิมพ์ชนก แข็งแรง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
902 นางสาวพิมพ์ชนก ถมโพธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
903 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพลอย ภานุรักษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
904 นางสาวพิมพ์วรีย์ โคตรชมภู วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
905 นางสาวพิมพิไล ผาดงยาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
906 นางสาวพิมลวรรณ บริวรรณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
907 นางสาวพิราวรรณ ปินโน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
908 นางสาวพิไลพร ยอดเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
909 นายพิสิทธิ์ กองสุกรรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
910 นายพิสิษฐ์ ศรีหลิ่ง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
911 นายพีรพล ธงศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
912 นายพีรากุล อินธิบาล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
913 นายพุทธางกูร กุลอัก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
914 นางสาวเพชรไพลิน น้าวแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
915 นางสาวเพชรรัตน์ บุญญะรัง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
916 นางสาวเพ็ญนิภา วงษ์วิลาศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
917 นางสาวเพ็ญประกาย อินทร์เหล่าใหญ่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
918 นางสาวแพรวนภา แฝงจันดา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
919 นางสาวแพรวพรรณ บัณฑิตวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
920 นางสาวเฟื่องฟ้า ยมรัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
921 นางสาวภริตา สายศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
922 นางสาวภักพิมล สิงขรอาสน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
923 นางสาวภัทรวดี แก้วจันที วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
924 นางสาวภัทรสุดา สุขบันเทิง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
925 นางสาวภัทราพร สุนทรรส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
926 นางสาวภัทราภรณ์ พุฒมี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
927 นางสาวภัทราภรณ์ ศิริเกตุ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
928 นายภาคภูมิ ประยูรคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
929 นายภาณุเดช แก้วภมร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
930 ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ผลไธสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
931 นายภานุชิต ยตะโคตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
932 นายภานุเดช พ่อสียา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
933 นายภานุพงษ์ ศรีคัดเค้า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
934 นายภานุพันธ์ เจือจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
935 นายภาวัต ขวัญสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
936 นายภาสกร หินคล้าย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
937 นายภาสวิชญ์ ภู่ทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
938 นายภุมรินทร์ โมทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
939 นายภูริเดช กองคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
940 นายภูวภัท หวานสูงเนิน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
941 นายภูวริน สารสูงเนิน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
942 นายภูวรินทร์ คำตื้อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
943 นายมงคล ภาชนิด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
944 นางสาวมณฑิตา สุขกล้า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
945 นางสาวมณีฉาย เย้ยไธสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
946 นางสาวมณีรัตน์ คำแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
947 นางสาวมณีรัตน์ ยินขุนทด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
948 นางสาวมนัสนันท์ รัตนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
949 นางสาวมยุรี ศรีอาภรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
950 นางสาวมริษา จันประเทือง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
951 นางสาวมลฤดี อนุโนนธาตุ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
952 นางสาวมัฌฐริกา ทองจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
953 นางสาวมัณฑนา อุ่นรัมย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
954 นายมานะชัย ไชยปัญหา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
955 นางสาวมาริสา โคกศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
956 นางสาวมาลินี ทองแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
957 นางสาวมาลินี หารพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
958 นายมาวิน จันทสิงห์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
959 นางสาวมินตรา นามโยธา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
960 นางสาวเมขลา ชมภูเพ็ชร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
961 นางสาวเมทิณี ไตรเสนีย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
962 นายเมธาพร พลศรีลา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
963 นายยศกร กุลสิงห์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
964 นางสาวยุพารัตน์ โสภีพจน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
965 นางสาวยุภารัตน์ ภูทัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
966 นายโยธีร์ มังษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
967 นายโยอิ บุญที วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
968 นายรพีพัฒน์ แช่มพุทรา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
969 นางสาวรวิสรา ทวีโคตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
970 นายรังสรรค์ บุญโยธา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
971 นางสาวรัชชยา ชัยหัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
972 นางสาวรัชณีญา แดนหนองแปน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
973 นางสาวรัชดาภรณ์ กันยาบัณฑิตย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
974 นางสาวรัชนีกร คำแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
975 นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
976 นางสาวรัฐธิดา ทองดีนอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
977 นายรัฐภูมิ ดวงพล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
978 นายรัฐศาสตร์ ป้องทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
979 นางสาวรัตน์ศิริ พรมอารักษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
980 นางสาวรัตนาพร เที่ยงกระโทก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
981 นางสาวรุ่งจิรา สายทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
982 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤดี โคตรภูเวียง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
983 นายฤทธิเกียรติ ลับพู วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
984 นายฤทธิเกียรติ สีแก้วสิ่ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
985 นายฤทธิเดช ครสิงห์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
986 นายฤทธิพร ทองยิ่ง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
987 นายฤทธิรักษ์ คูเมือง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
988 นางสาวลดามณี พิมหานาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
989 นางสาวลลิตา ปุราถาเน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
990 นางสาวลักขณา หุ่นทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
991 นายลักษณ์พิจิตร วิชัยวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
992 นางสาวลัดดา ปัดชา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
993 นางสาวลัดดา เพ็ญเกตุกรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
994 นายลัทธพล ลาสอาด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
995 นางสาววชริดา แพนสมบัติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
996 นายวชิรกูล เนินสุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
997 นายวรกิตติ์ อินทรภัยกุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
998 นายวรชิต แวงชิน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
999 นายวรธรรม จ่าชัยภูมิ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1000 นางสาววรนุช พันขุนทด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1001 นางสาววรรณพร สมโสภาพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1002 นางสาววรรณา รามสันเทียะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1003 นางสาววรรณิศา นนทะภา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1004 นายวรวัฒน์ วงค์ชาชม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1005 นางสาววรัญญา บุทธิจักร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1006 นายวรัญญู ใจอาสา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1007 นางสาววรางคณา โคบุตรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1008 นางสาววราพร ไข่กระโทก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1009 นายวรายุทธ พานพิมพ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1010 นายวรายุทธ มีสติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1011 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรารัตน์ ศรีทะวงศ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1012 นางสาววราลักษณ์ จันดา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1013 นางสาววราลักษณ์ สาระภักดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1014 นายวราวุธ หงษ์ชุมแพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1015 นางสาววรินธร สุขรัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1016 นางสาววริศรา แนวสุภาพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1017 นางสาววริศรา เศรษฐา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1018 นายวริษฐ์ ทัศนะจารุพงศ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1019 นางสาววริษศรา เจริญวงศ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1020 นายวัชรพงษ์ รัฐถาวร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1021 นายวัชรพล ไชยสัตย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1022 นายวัชระ วงมา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1023 นายวัชรากร กาสิงห์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1024 นางสาววัชราภรณ์ ดวงสุทา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1025 นางสาววัชรีภรณ์ ซองศิริ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1026 นางสาววันทนา พลทอน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1027 นางสาววันวิษา ศรีวงค์ชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1028 นางสาววาสนา อุชี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1029 นางสาววาสิตา ฝอยกลาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1030 นางสาววาสิตา สุขรัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1031 นางสาววาสินี กล้าหาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1032 นางสาววิกานดา ฉาไธสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1033 นายวิจิตร คำทา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1034 นางสาววิชญาดา เชิญกลาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1035 นายวิชัย ดอนวิเศษ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1036 นายวิชัย ทองโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1037 นายวิทยา พุทธทรวง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1038 นายวิทยานนท์ ศิลปศิริวัฒน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1039 นายวิทวัท คำวิเชียร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1040 นายวินัย ปานคาน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1041 นายวิภพ วิรัลรดิส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1042 นางสาววิภา เพ็งปอภาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1043 นางสาววิภาพร ทัดบุญเรือง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1044 นางสาววิภาวดี อารีเอื้อ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1045 นางสาววิภาวรรณ พิณโพธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1046 นายวิภาวัส ไชโย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1047 นางสาววิภาวี เข็มมี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1048 นางสาววิมล พลแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1049 นางสาววิยะดา บุญหลัง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1050 นางสาววิสสุตรา สุธรรมวงศ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1051 นางสาววิสสุตา แซ่อุ้น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1052 นางสาววีณา ทับแมลง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1053 นายวีรภัทร หงส์วิลัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1054 นางสาววีรยา ไกรแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1055 นายวีรยุทธ เมียดธิมาตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1056 นางสาววีรวรรณ มีราช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1057 นายวีระวัฒน์ สำนักวังชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1058 นายวุฒิปรีชา ดวงสีดา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1059 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงษ์ เขตรสมัคร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1060 นางสาวศรัญญา อินปัตถา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1061 นางสาวศรัณญภัทร ช่างทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1062 นายศราวุธ คุมแดนมน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1063 นางสาวศลิษา วังพิกุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1064 นางสาวศศิธร จงดอนหัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1065 นางสาวศศิธร ปัดทุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1066 นางสาวศศินา ลีลาน้อย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1067 นางสาวศศิภา มีนาเสียว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1068 นางสาวศศิยาภรณ์ ศรีสิงห์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1069 นางสาวศศิวิมล สุภาพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1070 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญเรือง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1071 นางสาวศิญานนท์ หงษ์บินมา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1072 นางสาวศิรดา อาสนาชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1073 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริกาญจน์ ต้นเกตุ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1074 นายศิริเฉลิม บุญจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1075 นางสาวศิริณญา นางาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1076 นางสาวศิรินาฎ วัฒสาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1077 นางสาวศิริพร ทุมสวัสดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1078 นางสาวศิริพร บัวจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1079 นางสาวศิริพร บุญเพชร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1080 นางสาวศิริยากรณ์ ฦาชา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1081 นางสาวศิริรัตน์ เกตุโสระ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1082 นางสาวศิริรัตน์ โคตรภักดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1083 นางสาวศิริรัตน์ ดวงดูสัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1084 นางสาวศิริรัตน์ มาสขาว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1085 นางสาวศิริรัตน์ อัมภรัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1086 นางสาวศิริลักษณ์ ครองบุญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1087 นางสาวศิริลักษณ์ นันทะสิงห์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1088 นางสาวศิริลักษณ์ เนื่องมัจฉา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1089 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1090 นางสาวศิริลักษณ์ โภคาเทพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1091 นางสาวศิริลักษณ์ สืบสิงห์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1092 นางสาวศิริวรรณ กิ้วภาวัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1093 นางสาวศิริวรรณ เกิดสมศักดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1094 นายศิริศักดิ์ หลวงเพชรชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1095 นายศิลปชา ตกพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1096 นายศิวกร ปีตวัฒนกุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1097 นายศิวกร อักษรกลาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1098 นางสาวศิวพร ไชยอุดม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1099 นายศิวะ ศิริรัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1100 นายศิวะ สีมาตย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1101 นายศุภกิตติ์ ทับพิมพ์แสน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1102 นายศุภเกียรติ ยางเครือ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1103 นายศุภชัย โพธิ์ณะชาติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1104 นางสาวศุภธิดา คำสอน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1105 นางสาวศุภรดา มาประจวบ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1106 นางสาวศุภรัตน์ อุ่นจังหรีด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1107 นายศุภลักษณ์ โคตรจัตุรัส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1108 นายศุภวิชญ์ เข็มคง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1109 นายศุภัทศร สาโท วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1110 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภาพิชญ์ นามวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1111 นางสาวศุภิสรา ครั้งพิบูลย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1112 นางสาวศุภิสรา ร่มพุดตาล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1113 นางสาวสกุณา ป้อมเรือง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1114 นายสถาปนิก หอมสมบัติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1115 นายสถิตย์ บุตรศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1116 นายสนธยา เดือนจำรูญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1117 นายสนธยา พรมนันท์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1118 นางสาวสไบ รัตณะคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1119 นายสมพงศ์ ศรีนัดยก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1120 นางสาวสมสนิท ภารสวัสดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1121 นางสาวสมัยพร ตลบหอม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1122 นายสรวิศ ขันทองคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1123 นายสรัล กรณีสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1124 นายสราวุธ ถาวรวรรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1125 นางสาวสโรชา สุขสมบัติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1126 นางสาวสฤษลักษณ์ พันโกฏิ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1127 นางสาวสลุตา ศรีวิพัฒน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1128 นางสาวสศินาภรณ์ รวงผึ้ง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1129 นายสหรัฐ ทบนา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1130 นายสหศาสตร์ ช้ำเกตุ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1131 นายสัตยา จิตแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1132 นายสัตยา นาหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1133 นางสาวสาริญา วงษ์ไกร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1134 นายสาโรจน์ ประคำมินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1135 นางสาวสาวิตรี ไชยสถิตย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1136 นายสิทธิชัย ไพราม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1137 นายสิทธิภูมิ ตั้งกีรติชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1138 นางสาวสิรภัทร เทศจำปา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1139 นางสาวสิรินญา ด่านเดิม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1140 นางสาวสิรินดา มณีกานนท์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1141 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรินตรา คำสีทา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1142 นางสาวสิรินทรา ศรีรางกูล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1143 นางสาวสิรินภา พูลสวัสดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1144 นางสาวสิริยา เกตุแก้วเกลี้ยง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1145 นางสาวสิริยา โพนนามอินทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1146 นายสุกฤษฎ อรรถวณิช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1147 นางสาวสุกัญญา กลีบสันเทียะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1148 นางสาวสุกัญญา จำปาแขม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1149 นางสาวสุกัญญา โล่ห์ทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1150 นางสาวสุกัญญา สุนทรรส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1151 นางสาวสุกัญญา สุมาลี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1152 นางสาวสุกัลย์ธิมา อุสาพรหม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1153 นายสุขวิทย์ จันทะปิดตา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1154 นายสุขสวัสดิ์ สุนทรจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1155 นางสาวสุจิตตรา ผ่านศร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1156 นางสาวสุจิตรา สอนจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1157 นางสาวสุชาดา จองคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1158 นางสาวสุดาพร โบราณมูล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1159 นางสาวสุดาพร พละกุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1160 นางสาวสุดารัตน์ แก้วนาเหนือ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1161 นางสาวสุดารัตน์ คำแสน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1162 นางสาวสุดารัตน์ เจริญพร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1163 นางสาวสุดารัตน์ บัวเกตุ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1164 นางสาวสุดารัตน์ เหว่าด้วง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1165 นางสาวสุดาวดี โคตรทิพย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1166 นางสาวสุติมา อาสาสนา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1167 นางสาวสุทธาทิพย์ สอนจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1168 นางสาวสุทธาสินี แสนคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1169 นางสาวสุทธิดา โพธิลุ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1170 นางสาวสุทธิดา สมานมิตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1171 นายสุทธิพร สีดำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1172 นางสาวสุทิศา คงไทย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1173 นางสาวสุธาวัลย์ ชุมภูแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1174 นางสาวสุธาสินี หงษ์คำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1175 นางสาวสุธิดา กลิ่นศรีสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1176 นางสาวสุธิดา ศรีชมไชย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1177 นางสาวสุธิตรา ลาหิบ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1178 นางสาวสุธินันท์ ประทุมดวง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1179 นายสุธินันท์ แผลงสูงเนิน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1180 นางสาวสุธิรักษ์ ยุบล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1181 นางสาวสุนารี นวลพุดซา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1182 นางสาวสุนิชชา อ่อนคำหล้า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1183 นางสาวสุนิตา อุปชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1184 นางสาวสุนิสา ตาดนอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1185 นางสาวสุพรรณี สายธานี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1186 นางสาวสุพัตดา ดวงดูสัน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1187 นางสาวสุพัตรา บุตรช่วง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1188 นางสาวสุพัตรา เพ็ชรแสน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1189 นางสาวสุพัตรา รอดอารี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1190 นางสาวสุพัตรา ศรีประเสริฐ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1191 นางสาวสุพัตรา สีแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1192 นายสุภวิทย์ นุชหรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1193 นางสาวสุภาพร พรมจมร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1194 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วพา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1195 นางสาวสุภารัตน์ พรมบุตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1196 นางสาวสุภาวดี น้อยจันวงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1197 นางสาวสุภาวดี วงษ์คำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1198 นางสาวสุภาวดี อภิวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1199 นางสาวสุภิญญา กัณหาบุตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1200 นางสาวสุภิศา ทัพทะมาตย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1201 นางสาวสุมิตรา หาญเชิงชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1202 นายสุรชัย กายสูงเนิน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1203 นายสุรชัย ทาระคุณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1204 นางสาวสุรัตนา ปัททุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1205 นางสาวสุรินธรณ์ ประเศรษฐา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1206 นางสาวสุรินยา อินทะโภคา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1207 นางสาวสุริยะพร ล้านคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1208 นายสุริยา คำทองยศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1209 ว่าที่ร้อยตรีสุริโย โคตรมูล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1210 นางสาวสุวนันท์ บุญเทพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1211 นางสาวสุวรรณา สมอุบล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1212 นางสาวเสาวณี โพธิ์ทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1213 นางสาวเสาวลักษณ์ โทนหงษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1214 นางสาวเสาวลักษณ์ ม่วงกลาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1215 นางสาวเสาวลักษณ์ มังกรทัต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1216 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริปรุ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1217 นายเเสนปาฏิหาริย์ บุญอนุรักษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1218 นางสาวโสมจิรัตน์ พนิชยะสิทธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1219 นางสาวหัสยา เกิดดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1220 นายหาญณรงค์ ธรรมบุตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1221 นายอชิตพล สง่าเนตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1222 นางสาวอติกานต์ นอกตะแบก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1223 นายอติลักษ์ เรืองกอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1224 นางสาวอทิตยา ทองหิน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1225 นางสาวอธิชา เสมอตน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1226 นายอธิป ขันทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1227 นางสาวอนงค์รดี มีสมานพงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1228 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ภูรับ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1229 นายอนวัช ดุลยะลา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1230 นางสาวอนิตรา สีมนตรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1231 นายอนิรุจน์ กุ่ยสาคร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1232 นายอนุกูล พุทหอม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1233 ว่าที่ร้อยตรีอนุชา แก้วหานาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1234 นายอนุชา เพียจันทร์อุบ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1235 นางสาวอนุชิดา เมืองจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1236 นางสาวอนุชิตา ชัยดำรงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1237 นายอนุวัฒน์ ภูฮง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1238 นายอนุสรณ์ จันกำเนิด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1239 นางสาวอภัสนันท์ กัลยาแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1240 นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1241 นางสาวอภิญญา แก้วหานาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1242 นางสาวอภิญญา เจริญภักดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1243 นางสาวอภิญญา แดงนา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1244 นางสาวอภิญญา ถิ่นรัศมี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1245 นางสาวอภิญญา โพธิ์ลังกา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1246 นางสาวอภิรดา เสียงล้ำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1247 นางสาวอภิสรา ดวงจันทร์ทิพย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1248 นายอภิสิทธิ์ ชาติดร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1249 นายอภิสิทธิ์ นามพุทธา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1250 นายอภิสิทธิ์ บุญก้อน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1251 นายอภิสิทธิ์ ลาบคำนุน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1252 นายอภิสิทธิ์ ศรีชะตา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1253 นางสาวอมรรัตน์ ทักเท วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1254 นางสาวอมรรัตน์ แสนเพีย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1255 นางสาวอมรวรรณ์ ปู่บุตรชา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1256 นางสาวอรญา ศรีวรมย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1257 นางสาวอรดา ธงศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1258 นางสาวอรทัย ธัญญะภู วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1259 นางสาวอรทัย สิงห์สนั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1260 นางสาวอรปรียา ศรีจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1261 นายอรรถพล แต้มพุดซา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1262 นายอรรถพล พลสุวรรณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1263 นางสาวอรอนงค์ สินโพธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1264 นางสาวอรอุมา ยะพรึก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1265 นางสาวอรัญญา เมืองจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1266 นายอริย์ธัช กิตติบวรอนันต์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1267 นางสาวอริศรา แผงพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1268 นางสาวอริสรา เรือนแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1269 นางสาวอลิษา ระวาดชู วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1270 นางสาวอลิสา เนื่องไชยศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1271 นางสาวอลิสา พิทักษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1272 นางสาวอวรดา อุ่นภักดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1273 สิบเอกอวิรุทธ์ อินอุ่นโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1274 นางสาวอัจฉรา นามหิงส์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1275 นางสาวอัจฉรา พันธุโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1276 นางสาวอัจฉรา ภูมิภักดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1277 นางสาวอัญชลี ประกอบแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1278 นางสาวอัญชลี ภูมิพัฒน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1279 นางสาวอันทิกาญจน์ ซ้ายขวา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1280 นายอัษฎาวุฒิ โคตะบุตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1281 นางสาวอาทิตติยา ร้อยพิลา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1282 นางสาวอาทิตยา ไชยแสน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1283 นางสาวอาทิตยา ปะวะถี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1284 นางสาวอาทิตยา พรมขิน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1285 นายอานนท์ ตะวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1286 นางสาวอารียา ก้านขุนทด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1287 นางสาวอารียา ศาลางาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1288 นางสาวอารียา สินทะรมย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1289 นายอำนาจ ภูกาสอน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1290 นางสาวอินธุอร ศาลาคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1291 นางสาวอุไรวรรณ คลังบุญวาสน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1292 นางสาวอุไรวรรณ พุ่มจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1293 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุษาระวี เสริมนรา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1294 นายเอกพล เชิดเกาะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1295 นายเอกรัตน์ จุลชีพ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1296 ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒน์ ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1297 นางสาวเอื้อมพร ปลูกชาลี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1298 นายฐิตวัช บัวละคร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1299 นายธีรพงค์ หอมพะนา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1300 นางสาวอนุสรา บริสุทธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต
1301 นายกิตติพงษ์ การภักดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
1302 นายณรงค์ รักษาวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
1303 นางสาวธันยธรณ์ พลายงาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
1304 นางสาวนฤนาท มะเรืองศูนย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
1305 นางสาวประภัสสร อุดมพงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
1306 นางสาวผไทมาส พยนต์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
1307 นางสาววิลาสินี ไพรัชการนันท์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
1308 นางสาวสาวิตรี คงสุดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
1309 นายอนุชิต นิมิตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
1310 นางสาวอภิญญา ผดุงโชค วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
1311 นางสาวอินทุอร ขามสันเทียะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
1312 นางสาวณภาภัทร พลหมั่น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1313 นางสาวเจนจิรา นะวะสิมมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1314 นางสาวชื่นกมล ศรีโบราณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1315 นางสาวดารุณี โพธิ์ศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1316 นายธนิตย์ โคระนำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1317 นางสาวพาทินธิดา สุขเสริม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1318 นางสาวภัทรวดี กิจสดวก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1319 นางสาวยวิษฐา แสงส่อง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1320 นางสาวสิปาง ไชยหาญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1321 นายเสกสรร จันทริก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1322 นางสาวอนัญญา ฉาสันเทียะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1323 นางสาวกรกนก เผยกลาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1324 นางสาวนัฐดา เกิดศักดิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1325 นางสาวอัญชนา วิระพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1326 นางสาวกมลชนก นามเพ็ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1327 นางสาวกรวรรณ มิ่งมิตรมี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1328 นางสาวกัลยรัตน์ เลนนาแซง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1329 นางสาวจุฑาทิพย์ โฉมศักดิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1330 นางสาวเจนจิรา ศรีอัดชา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1331 นางสาวฉัตรวีรา ผาจวง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1332 นางสาวชฎาภรณ์ มูลสมบัติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1333 นางสาวโชติกา ดอกพุฒ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1334 นางสาวญาณัจฉรา ดาหนองแห้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1335 นางสาวฐิติพันธ์ กาหลง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1336 นางสาวณัฐิตา โค้งนอก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1337 นางสาวณิชากร ราชนิยม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1338 นางสาวดวงฤทัย อัปกาญจน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1339 นางสาวทิพยรัตน์ มุลานนท์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1340 นางสาวธัญญารัตน์ อาศัยนา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1341 นางสาวธัญญาเรศ ยิ่งนอก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1342 นางสาวนิรมล นิพขันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1343 นางสาวนิลนรา ประภาตะนันทน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1344 นางสาวนุชนาถ พระหันธงไชย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1345 นางสาวบุสยา ไทยน้อย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1346 นายปฏิภาณ ปราการะนันท์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1347 นางสาวปนัดดา บุราณรมย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1348 นางสาวพรรณปพร ธรรมรัตน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1349 นางสาวพันทิภา แถกระโทก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1350 นางสาวมนัสชนก เขตนอก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1351 นางสาวมาฎารักษ์ มิสา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1352 นางสาวโรสรินทร์ สินทร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1353 นางสาววิชญาพร ศรีจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1354 นางสาวศรีสุดา ทอนสูงเนิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1355 นางสาวศศิธร ตรัสกานต์นนท์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1356 นางสาวศิรินภา อินธิราช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1357 นางสาวศิริวรรณ์ ชาศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1358 นางสาวศุภรัตน์ พรมแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1359 นางสาวสิริยากร ฤาชัยษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1360 นางสาวสุกัญญา โพธิ์ธรรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1361 นางสาวสุภาพร มหาชัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1362 นางสาวอมรรัตน์ รัตนพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1363 นางสาวอรนิชา สุลินทราบูรณ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1364 นางสาวอายดา คุณาวงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1365 นางสาวกาญจนาพร พิลากุล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1366 นางสาวชลิตตา ตุลากัลย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1367 นางสาวชลิตา วังคะฮาด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1368 นายชาคริส ทองหาญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1369 นายฐิติพงศ์ ปฏิโชติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1370 นางสาวธนวรรณ สิมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1371 นางสาวธิติมา ดวงราช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1372 นางสาวรุจิลักษณ์ ดวงกาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1373 นางสาวกนกพร พงษ์พิมาย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1374 นางสาวกุลจิรา สุภาพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1375 นางสาวคณัชนันท์ ผุยเหง้า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1376 นางสาวจันจิรา ยงยืน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1377 นางสาวจิรชยา สิงหจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1378 นายเฉลิมชัย อยู่สินธุ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1379 นางสาวชลธิชา ศรีพินิจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1380 นางสาวชวพร โนนคู่เขตโขง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1381 นางสาวชวาลา ทัศดร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1382 นางสาวชุติมา แสนสุริวงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1383 นางสาวดวงฤทัย สมงาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1384 นางสาวเตือนจิรา สาราช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1385 นางสาวธนัญญา พันเพชร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1386 นายธนากร จันทร์ฉาย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1387 นางสาวธัญญารัตน์ สัตตะโส คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1388 นางสาวธันยพร ทอนฮามแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1389 นางสาวนัฐกา คำดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1390 นางสาวนัดทิชา อ่อนหนู คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1391 นางสาวบุปผา ศรีรักษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1392 นางสาวปริญาดา ศรีสว่าง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1393 นางสาวปิยธิดา น้อยมนตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1394 นายพีรพล กมลพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1395 นางสาวภรณ์ทิพย์ สมใจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1396 นางสาวภัทร์พิชชา ชนงาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1397 นางสาวมณฑิตา มะลิโค คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1398 นางสาวมธุรส ดวงเพชร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1399 นางสาวมนทกานติ์ น้อยวัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1400 นางสาวรัตนพร อุปถัมภ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1401 นางสาวลำดวน สร้อยจิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1402 นางสาววรรณภา บุญเอิบ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1403 นางสาววรรณวิษา วิบูลย์ผล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1404 นางสาวศศิธร เพียรชอบ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1405 นางสาวศิรินภา บุรมศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1406 นางสาวสรัลชนา สืบม่วงไทย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1407 นายสิทธิโชค สิทธิทองศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1408 นางสาวสินิทธา ก่ำกระโทก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1409 นางสาวสุกัญญา ดีสม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1410 นางสาวสุกัญญา ลือนาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1411 นางสาวสุพัตรา เนตรจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1412 นางสาวหัทยา บำรุงญาติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1413 นางสาวเหรียญเพชร บรรดาตั้ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1414 นางสาวกชพร อินตะนัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1415 นางสาวกนกพร ปินะถา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1416 นางสาวกนกวรรณ แผงดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1417 นางสาวกนกอร ปากเมย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1418 นางสาวกมลรัตน์ เคนคำภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1419 นางสาวกมลรัตน์ ชูรัตน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1420 นางสาวกรนิกา เก่งชัยภูมิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1421 นายกฤษฎิ์ ใสชิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1422 นางสาวกฤษณา อุมากร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1423 นางสาวกัญญพร รังหอม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1424 นางสาวกัญญาณัฐน์ สุวรรณมิตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1425 นางสาวกัญญารัตน์ เมืองแสน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1426 นางสาวกาญจนา สีเนตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1427 นายกานต์ กันพยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1428 นางสาวกานต์ธิดา ชาพล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1429 นายกิตติศักดิ์ นนบุญตา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1430 นางสาวกุลธิดา กฤษวี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1431 นางสาวกุลยา อุดมสุวรรณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1432 นางสาวเกตุศรา เทศพงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1433 นายเกรียงไกร อุ่นสา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1434 นางสาวเกวลิน พิภักดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1435 นางสาวเกษศิณี น้อยใจบุญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1436 นางสาวขวัญชนก ศรีจันทร์ฮด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1437 นายขวัญชัย นาโควงค์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1438 นางสาวขวัญนภา หอมโสภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1439 นางสาวขวัญนรินทร์ พันธุ์ทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1440 นางสาวขวัญฤดี ชมรส คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1441 นางสาวจันทร์สิรา พรมคุณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1442 นางสาวจันทรัสม์ เครือเขื่อนเพชร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1443 นางสาวจันทิมา อัคติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1444 นางสาวจารุวรรณ โฉมงาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1445 นางสาวจิดาภา กันตะคุ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1446 นายจิรวุฒิ ด้วงคำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1447 นางสาวจีรนันท์ เวชสาน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1448 นางสาวจุฑามาศ กิติธรรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1449 นางสาวจุฑามาศ ปักกาเว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1450 นางสาวเจนจิรา คุณแสง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1451 นางสาวเจนจิรา สุวรรณมามูล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1452 นายเจษฎากร ภูสีเขียว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1453 นายชนาธิป คงสมของ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1454 นางสาวชลธิชา เมาะราษี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1455 นางสาวชลิดา ชมศรีสม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1456 นางสาวชวาลา สุโรพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1457 นายชวินโรจน์ พงศ์พัชรพร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1458 นางสาวชวิศา วงศ์คำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1459 นางสาวชุติมณฑน์ คมคาย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1460 นายไชยนันต์ รัตเนตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1461 นางสาวญาณิศา หินแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1462 นายณเจตนา อนุตตรียพงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1463 นางสาวณภัทร สาโสม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1464 นายณรงค์สิทธิ์ แสวงผล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1465 นางสาวณัฐชฎา สอนคุณแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1466 นางสาวณัฐณิชา จำลอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1467 นางสาวณัฐนันท์ นนท์วุฒิชัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1468 นางสาวณัฐนิชา สุนทรจิตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1469 นายณัฐพงศ์ วงศ์คำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1470 นายณัฐพงษ์ ชาญศึก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1471 นายณัฐพล จินดาแป้น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1472 นางสาวณัฐริกา ศรีจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1473 นางสาวณัฐิดา แก้วกูลพร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1474 นางสาวดารา สิงห์พัฒน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1475 นางสาวดุจเดือนเพ็ญ ดาบคำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1476 นางสาวดุสิตา บ่อใหญ่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1477 นางสาวตันหยง โขดสันเทียะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1478 นางสาวธนรรชน แสงมณี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1479 นายธนวัฒน์ เรืองกระโทก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1480 นางสาวธนศิณาภรณ์ ประภาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1481 นางสาวธนัชชา สามหมอ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1482 นางสาวธนิชา ขันมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1483 นางสาวธัญญธร ชูคันหอม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1484 นายธีรชา พรมโสภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1485 นายธีระพล มเหศักดิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1486 นายนครินทร์ อาษากิจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1487 นางสาวนงลักษณ์ อาษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1488 นายนนท์ วัณณกุล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1489 นางสาวนภาพร ดาราทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1490 นายนรเศรษฐ์ ผฤผล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1491 นายนรินทร์ ฉิมงาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1492 นางสาวนริสรา ชุ่มนาค คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1493 นางสาวนฤมล จันทะขาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1494 นางสาวนลิดา แป้นห้วย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1495 นางสาวนวลฉวี คำทุย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1496 นางสาวนวลปรางค์ เจียมรัมย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1497 นางสาวนัฐริกา พ่อนามแดง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1498 นางสาวนิรมล สิงห์เสนา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1499 นางสาวนิศมา เผื่อนดา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1500 นางสาวนุสบา พลสยาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1501 นางสาวบุศรา ถามณีศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1502 นางสาวบุษกร ไกรคุ้ม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1503 นางสาวบุษญารัตน์ บุญต่อ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1504 นางสาวบุหงา อาสานอก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1505 นางสาวเบญจพร สิทธิศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1506 นางสาวเบญจวรรณ สีลาขวา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1507 นายปกครองพงศ์ รอดงาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1508 นายปฏิภาณ มะโนรา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1509 นางสาวปภัสสร ขอมีกลาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1510 นางสาวปริม วงค์สอน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1511 นางสาวปรียานุช ฉลองบุญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1512 นางสาวปรียารินท์ รวีพุฒิพงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1513 นางสาวปรียาลักษณ์ พันชะตะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1514 นางสาวปานไพลิน ศรีบ้านโพน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1515 นางสาวพงษ์นภา พักษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1516 นายพงษ์พัฒน์ แย้มไสย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1517 นางสาวพรนภา เคนสูงเนิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1518 นางสาวพรพินิต เมธีจริยาพร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1519 นางสาวพรพิมล กำหัวเรือ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1520 นางสาวพรรณศิลป์ บุญสุข คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1521 นางสาวพลอยไพลิน ทองอยู่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1522 นายพัชร นาถ้ำพลอย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1523 นางสาวพัชรพร จันทร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1524 นางสาวพัชราพรรณ อุปพงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1525 นางสาวพัสตราภรณ์ ปรุงคำมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1526 นางสาวพาริสสา กุลวงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1527 นางสาวพิกุล สีมะนัด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1528 นายพิพัฒน์พงศ์ จันทร์หอม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1529 นางสาวพิมพ์ใจ ชาวศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1530 นางสาวพิมพ์ชนก ปัดสาศักดิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1531 นางสาวพิมพ์พร มณีกัลย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1532 นางสาวพิมพิกา จันดา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1533 นางสาวเพชรรัตน์ บำรุงรส คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1534 นางสาวฟาริดา จุลอ่อน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1535 นายภควัต แซ่คู คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1536 นางสาวภัชรีพร ภูเขียว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1537 นางสาวภัทรดา ลิมป์ประเสริฐ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1538 นางสาวภัทรพร พ่อไชย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1539 นางสาวภัทรพรรณ มะปราง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1540 นางสาวภัทราวรรณ ศรีชัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1541 นายภาณุพงศ์ สุทธิประภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1542 นางสาวภานิดา คณธา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1543 นางสาวภาวิณี ไชยเทพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1544 นางสาวภิญรดา ภรภัทรปองไป คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1545 นางสาวมธุรดา ทาวรมย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1546 นางสาวมนสิชา หลงทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1547 นางสาวมนัญชญา วรพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1548 นางสาวมยุรี ศรีพุทธา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1549 นางสาวมาริสา พิมเห็ม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1550 นางสาวมิ่งขวัญ แจ่มเสียง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1551 นางสาวยลดา พงษ์สีมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1552 นางสาวยลดา สมศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1553 นางสาวยุพิน พันวงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1554 นายรณชิต โยกันยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1555 นางสาวรสรินทร์ อินทร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1556 นางสาวรังษิยา เตชะพกาพงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1557 นายรัฐมนตรี ทารี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1558 นางสาวรัตติกาล นามมะลัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1559 นางสาวรัตนพัฒน์ บุญมี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1560 นางสาวรุจิรดา มีประโคน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1561 นางสาวรุจิรา รุ่งรัตน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1562 นางสาวฤดีสรวง จันทร์เพ็ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1563 นางสาววชิราวดี เรือนพรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1564 นางสาววนัสนันท์ ท้าวบุตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1565 นางสาววนิดา เกิดสมบัติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1566 นางสาววนิดา มีวิชา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1567 นางสาววรกมล รวมญาติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1568 นายวรพล เมยมงคูณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1569 นางสาววรรณฐกาล ผากา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1570 นางสาววรรณทิพย์ วิหาโคต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1571 นางสาววรรณภา นาเมืองรักษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1572 นางสาววรรณวิไล คันภูเขียว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1573 นางสาววรรณิภา พิมพ์บูรณ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1574 นายวรวุธ บุญกอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1575 นางสาววลีพรรณ ขันธ์เดช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1576 นางสาววันวิสาข์ คิดรอบ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1577 นางสาววาริณี สีลาวงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1578 นางสาววิชุดา หล้าสอน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1579 นางสาววิณัฐนาภรณ์ พลเยี่ยม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1580 นายวิทยา แก้วกุดเลาะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1581 นางสาววิภาวี โพธินา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1582 นายวิศรุต โนนสินชัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1583 นางสาวศรัณยา อินทุใสย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1584 นางสาวศศิธร นามลี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1585 นางสาวศศินา แต้มพิมาย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1586 นางสาวศศินิภา หนูนิ่ม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1587 นางสาวศิรินภา ธิตะปัญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1588 นางสาวศิรินันท์ จันทะเจียง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1589 นางสาวศิริลักษณ์ สุภาคีรีวัลย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1590 นางสาวศิริวิมล คำภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1591 นางสาวศิลป์ศุภา สิงหะพล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1592 นางสาวศุภชญา สีสมบัติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1593 นางสาวศุภาวรรณ เรียงหา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1594 นางสาวศุรีญ์มาศ คูณสุขสวัสดิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1595 นางสาวสงกรานต์ บุษยาตรัส คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1596 นายสยุมภูว์ สุทธิสาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1597 นางสาวสรีรัตน์ ถมมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1598 นางสาวสลิลทิพย์ ตีบกลาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1599 นางสาวสิริจันทร์ สอดสว่าง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1600 นางสาวสุกัญญา มุภาษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1601 นางสาวสุกัญญา ศรีสุวอ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1602 นางสาวสุชาดา พินแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1603 นางสาวสุชาดา ศรีพรมใต้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1604 นางสาวสุชาดา สายนวน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1605 นางสาวสุทธิดา สาทกลาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1606 นางสาวสุธัญญา จันทรา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1607 นางสาวสุธิดา งอยแพง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1608 นางสาวสุธิดา อระบุตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1609 นางสาวสุนันท์ญา แก้วบังสัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1610 นางสาวสุนิสา ศรีภูมิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1611 นางสาวสุปรียา ประสงค์ใด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1612 นางสาวสุพัตรา ศรีรักชาติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1613 นางสาวสุภาพร บุญอุ้ม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1614 นางสาวสุภาวดี ผายม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1615 นางสาวสุภิศา กวดนอก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1616 นางสาวสุมานันท์ แสนวิเศษ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1617 นางสาวสุมีนตรา โสภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1618 นางสาวสุวนันท์ ภาหิรัญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1619 นายเสรีภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1620 นางสาวเสาวนีย์ ตุดา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1621 นางสาวเสาวภา พิมพ์วาปี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1622 นางสาวแสงดาว พรมนาค คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1623 นางสาวหัสรดา ศรีทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1624 นางสาวอธิชา จันทร์เกิด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1625 นายอนาวิล เชตะวัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1626 นางสาวอนุรักษ์ พนาจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1627 นายอนุวัฒน์ ชาติแท่น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1628 นางสาวอภิญญา บูรวัฒน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1629 นายอภิวัฒน์ บัวรบัติทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1630 นายอภิวัฒน์ วิริยะภาพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1631 นายอภิวิชญ์ เสริมแสง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1632 นางสาวอรทัย เพี่ยก่ำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1633 นางสาวอรวรรณ บุญสิงห์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1634 นางสาวอรอนงค์ ม่อยจังหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1635 นางสาวอรอุมา โผยเขียว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1636 นางสาวอริษา ภักดียา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1637 นางสาวอริสา ธงภักดิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1638 นางสาวอลิษา ภูทะวัง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1639 นายอัครชัย พรมโนนศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1640 นางสาวอัจฉราภรณ์ พันธ์ลูกท้าว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1641 นางสาวอัจฉริยา ม่อมพะเนาว์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1642 นางสาวอัญชลี จันมี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1643 นางสาวอัญชุลี ศรีเสน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1644 นางสาวอัลญา อุทุมภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1645 นายอานนท์ วรรณพงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1646 นางสาวอารดา คำประชุม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1647 นางสาวอารีรัตน์ จันน้อย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1648 นางสาวอินฑุษร สุริโย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1649 นางสาวอิสรารักษ์ จุพิมาย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1650 นางสาวอุทุมพร มิ่งศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1651 นางสาวอุไรรัตน์ พัลลีคำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1652 นางสาวเอมอร ชอบบุญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1653 นางสาวประภัสสร รัชโพธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1654 นางสาวสุดารัตน์ สีใส คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
1655 นายกษิดิศ เจิมขุนทด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1656 นางสาวเกวลี อินทรโชติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1657 นางสาวจันทร์สุดา เพียเอีย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1658 นางสาวณัฐสินี นิลทราช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1659 นางสาวธณิกานต์ ยุทธตระกูล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1660 นางสาวธนัชชา นิคหิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1661 นางสาวธวัลหทัย ทองสุข คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1662 นายเธียรเลิศ ศรีสันติสุข คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1663 นายปุญญพัฒน์ สุวรรณวงษ์ทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1664 นางสาวภรณ์ทิพย์ ราษีสวย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1665 นายรวินันท์ แสนเมือง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1666 นายวีรภัทร วงค์คำจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1667 นางสาวศศินา อาษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1668 นายสิทธิพร วินทะชัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1669 นางสาวสุดารัตน์ เทียนหอม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1670 นางสาวสุภัสสร พิมพ์จันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1671 นายอนุรักษ์ ทองคงอ่วม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1672 นางสาวอภิญญา แก้วอุดม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1673 นางสาวอริสรา ผลเจริญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1674 นางสาวอัจฉริยะ ลาสนาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1675 นางสาวอิงอทัย เหล็กกล้า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1676 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอินทิรา พงษ์เพ็ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
1677 Mr.Nguyen Van Thanh คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1678 Mr.Vongda Sreng คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1679 นางสาวกนกพร คำชะนะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1680 นางสาวกนกวรรณ โกมลภิส คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1681 นางสาวกนกวรรณ อักษรวงค์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1682 นางสาวกนิษฐา วังภูสิทธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1683 นางสาวกมลชนก พลคำแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1684 นายกมลณิชา ฉายาพัฒน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1685 นางสาวกมลทิพย์ ภักดีปัญญา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1686 นางสาวกฤษฎา ใจวัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1687 นายกฤษฎา ภูชนะศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1688 นายกฤษณะ สิทธิขวา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1689 นางสาวกฤษณา ทะระ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1690 นางสาวกัญจน์อมล เพชรัตน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1691 นางสาวกัญญาณัฐ นิยมทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1692 นางสาวกัญธิญา มิ่งแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1693 นางสาวกัลยรัตน์ ช่องจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1694 นางสาวกาญจนา นามบุญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1695 นางสาวกาญจนา ปินะสา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1696 นางสาวกาญจนา พรมลักษณ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1697 นางสาวกาญจนา รองสนาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1698 นางสาวกาญจนาพร วุฒิพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1699 นางสาวกาญจนาพร หริ่งสำโรง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1700 นางสาวกาญจนาภรณ์ พันธศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1701 นางสาวกาญจนาภิเษก บุญเขื่อง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1702 นางสาวกานติมา ปัญญาประชุม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1703 นายกิตตินันท์ ทับศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1704 นายกิตติภพ หมั่นการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1705 นายกิตติศักดิ์ บัวทิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1706 นายกิตติศักดิ์ เพชรไพทูล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1707 นางสาวกุลนันท์ ยอดอินทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1708 นางกุลสตรี พรมราช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1709 นางสาวเกวลิน เวียงวิเศษ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1710 นายเกียรติศักดิ์ บุตรศรีภูมิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1711 นางสาวขนิษฐา อาจชมภู คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1712 นายขวัญเทพ แซ่ไหล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1713 นางสาวคุลิกา พ้องงูเหลือม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1714 นางสาวจรรยา โพธิสาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1715 นางสาวจริญญา ดีสีคอน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1716 นางสาวจริยา ลีสิงห์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1717 นางสาวจริยา สุราฤทธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1718 นางสาวจริยาภรณ์ สายทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1719 นายจักรพันธ์ ตั้งภูมิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1720 นางสาวจันทร์ฑิมา จิตตะยโศธร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1721 นางสาวจันทร์ธนิกา ธรรมวิภาคโยธิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1722 นางสาวจันทรา สิงห์แจ่ม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1723 นางสาวจันทิมา ขันสี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1724 นางสาวจิณห์นิภา กองบุญมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1725 นางสาวจิตติกา ใหม่คามิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1726 นางสาวจิตรอนงค์ ใหม่วงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1727 นางสาวจินตนา ดวงอุปมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1728 นางสาวจิรภาภรณ์ สะตะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1729 นางสาวจิราภา หอมสูงเนิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1730 นางสาวจุฑามาศ ธานี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1731 นางสาวจุฑามาศ มานะดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1732 นางสาวจุฑามาศ มามั่น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1733 นางสาวจุรีรัตน์ ผลเจริญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1734 นางสาวเจนจิรา คำชมภู คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1735 นางสาวเจนจิรา ฉายช่วง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1736 นางสาวเจนจิรา พรมดง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1737 นางสาวเจนจิรา อาจวาที คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1738 นางสาวชนนิกานต์ โนนทนวงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1739 นางสาวชนัญชิดา อาจฤทธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1740 นางสาวชไมพร ดำรงค์ภูมิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1741 นางสาวช่อผกา ปัตตะโคตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1742 นางสาวชิดศุภางค์ บุบผาโสภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1743 นางสาวญาณิศา นันทพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1744 นางสาวฐิติชญา นารายนะคามิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1745 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีสวัสดิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1746 นางสาวณัฐชญา เข็มทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1747 นางสาวณัฐชยา สภานนท์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1748 นางสาวณัฐชา อิ่มในเมือง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1749 นายณัฐพงศ์ ศิริแวว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1750 นายณัฐพล เขียวแดง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1751 นางสาวณัฐมน แก้วหะวงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1752 นางสาวณัฐยา รากแก่น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1753 นางสาวณัฐริกา พรมแป คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1754 นางสาวณัฐริกา หรดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1755 นายณัฐวุฒิ สมีแจ้ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1756 นางสาวณัฐสุดา อามาตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1757 นางสาวณิชกานต์ ราชภักดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1758 นางสาวดาวรัตน์ พลเสนา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1759 นางสาวทิพนภา บุตรโพธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1760 นางสาวทิพาพร สียางนอก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1761 นายเทวนาถ หวังกั้นกลาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1762 นายเทิดไท จุมพลา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1763 นายแทน โกศลธนศังกร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1764 นางสาวธนัชพร หอมจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1765 นางสาวธนัฏฐา เสนาดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1766 นางสาวธนาภรณ์ เสนาราช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1767 นางสาวธมกร วงษ์คำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1768 นายธราดล มาเอี่ยม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1769 นางสาวธัญชนก ธนากิตจานนท์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1770 นางสาวธัญญ์พิชชา คำแพง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1771 นางสาวธัญญาณี เชาว์ประจักษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1772 นางสาวธัญญารัตน์ ทองเภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1773 นางสาวธารารัตน์ สาวาโย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1774 นางสาวธิดาภรณ์ ลัภโต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1775 นางสาวธิดารัตน์ ขันทะวัตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1776 นายนพรัตน์ กาสี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1777 นางสาวนภัสวรรณ ไชยสัจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1778 นางสาวนรรธพร ปัตถารัตน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1779 นางสาวนริศรา ประโยชน์โยธิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1780 นางสาวนฤทัย สิทธิจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1781 นางสาวนลินนิภา สาละวัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1782 นายนัฐพงษ์ แซงบุญนาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1783 นางสาวนัฐมล จันทะเหล็ก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1784 นางสาวนัฐวดี ขาวผ่อง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1785 นางสาวนัทจิราภรณ์ ศรีละคร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1786 นางสาวนันทชพร ฟ๊อกเก็ตต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1787 นางสาวนันทวดี สาลีวัตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1788 นายนันทวัฒน์ บุตตะชา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1789 นางสาวนันธิกา อุทะปา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1790 นางสาวน้ำฝน ผิวจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1791 นางสาวน้ำฝน ม้ายพิมาย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1792 นางสาวนิชกานต์ วงค์คำจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1793 นายนิปุณ สุขสุทธิกรกุล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1794 นางสาวนิภาพร นาพรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1795 นางสาวนิภาภรณ์ มีกุศล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1796 นางสาวนิรชา ทองโสม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1797 นางสาวเนาวรัตน์ พรมเสือ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1798 นายบัลลังก์ ยอดแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1799 นางสาวบุณณดา ดีสอาด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1800 นางสาวบุษกร เทียนอุดม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1801 นางสาวเบญจวรรณ อินชาลี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1802 นายปกาศิต สุนทร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1803 นายปฏิพัทธ์ บุญบาล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1804 นางสาวปฏิมาภรณ์ จันติบุตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1805 นางสาวปณิดา เก้งโทน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1806 นางสาวปนัดดา แสนบุตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1807 นางสาวปพิชญา ไชยโกฎ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1808 ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ภาเขียว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1809 นางสาวปวีณา ปิยะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1810 นายปองพล ศิริอินทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1811 นางสาวปัทมาวดี ขวานแจ่ม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1812 นางสาวปาริชาติ พลสิมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1813 นางสาวปาลิตา ขันโคกสูง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1814 นายปิงปิง ซู คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1815 นายปิยวัฒน์ ฤทธิ์ดอน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1816 นางสาวปิยะนันท์ ทองชุม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1817 นายปิยะพัทธ์ พรหมรับ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1818 นางสาวปิยาภรณ์ สังขพัฒน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1819 นางสาวผกาศร คำทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1820 นายพงศกร ชิณมาตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1821 นายพงษ์ลดา จันทร์งาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1822 นางสาวพนิดา ธรรมพร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1823 นางสาวพนิดา พระเมเด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1824 นางสาวพรธิตา อินทะวงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1825 นางสาวพรธิวรรณ เทพังเทียม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1826 นางสาวพรพรรณ สุระพล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1827 นางสาวพรพิมล บรรดาศักดิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1828 นางสาวพรรณทิภา ดวงพรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1829 นางสาวพรรณิภา โสจ่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1830 นางสาวพรฤทัย จันทร์แดง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1831 นางสาวพรสุดา ไผ่โสภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1832 นางสาวพัชราภรณ์ ปานจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1833 นางสาวพัชรินทร์ สุระหงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1834 นางสาวพิชญา กุลทะเล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1835 นายพิชญุตย์ ศรีทาโส คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1836 นางสาวพิมพ์ภัทรตราภา มัชฌิมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1837 นางสาวพุทธรักษา สาริโก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1838 นางสาวเพ็ญนภา ดีด้วยชาติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1839 นางสาวเพ็ญพร แนวหล้า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1840 นางสาวแพรวพรรณ แก้วสนิท คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1841 นางสาวแพรวพราว มูลสุวรรณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1842 นายภาคภูมิ บุญมีพิทักษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1843 นายภาณุ สมวงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1844 นายภาณุวัฒน์ เสนาฤทธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1845 นางสาวภานุมาศ ปะหุปะมง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1846 นายภูธิภัทร เหล่าโสภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1847 นายภูบดี เหลืองงาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1848 นายภูมินทร์ ศรีจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1849 นางสาวมณีนุช รูปงาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1850 นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุระ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1851 นางสาวมัณฑนา เกษมสุข คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1852 นางสาวมัทนา อินทร์ทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1853 นางสาวมันทณี แขมภูเขียว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1854 นางสาวมาฐินีย์ นาคทรัพย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1855 นายมิตรไมตรี กลั่นมณี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1856 นางสาวมินตรา ชาวนา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1857 นางสาวมุกดารัตน์ แสงวาโท คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1858 นางสาวเมธินี เพชรแพง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1859 นางสาวเมวิญา บรรณารักษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1860 นางสาวโยษิตา จันเสรีกร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1861 นางสาวรจนา สอนภักดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1862 นายรวิพล หิรัญสถิตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1863 นางสาวรวิวรรณ กลางประพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1864 นางสาวรวีวรรณ แก้วดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1865 นายรัชภูมิ มังสุลัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1866 นางสาวรัฐญากรณ์ อักษรพิมพ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1867 นางสาวรัตน์ธิดา ภารไสว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1868 นางสาวรัตนาพร แช่มเมืองปัก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1869 นางสาวรุ่งนภา ยิ่งเจริญรุ่ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1870 นางสาวลลิตา หลวงทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1871 นางสาวละอองดาว แวดอุดม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1872 นางสาวลักษมณ มีระหันนอก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1873 นางสาวลักษมี เทียมภักดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1874 นางสาววงเดือน เจริญพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1875 นางสาววชิรญาณ์ หันชัยเนาว์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1876 นางสาววรรณนิภา ศิริรจน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1877 นางสาววรรณวิมล ไชยโชค คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1878 นางสาววรัญญา นรสิงห์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1879 นางสาววรัญญา สายเพีย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1880 นางสาววรางคณา พรมเกตุ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1881 นางสาววรารินทร์ รัตนจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1882 นางสาววรินภรณ์ วงศ์ศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1883 นางสาววัชริน โคตรพงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1884 นางสาววันชรี ดาวแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1885 นางสาววันวิสา ไชยสุข คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1886 นางสาววัลย์วดี ขวัญงอน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1887 นางสาววิชุดา พลทา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1888 นางสาววิภาวินี บุญลือ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1889 นางสาววิลาวัณย์ สุดาบุตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1890 นางสาววิลาสินี จอมทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1891 นางสาววิลาสินี ชมชัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1892 นายวุฒิชัย ทิงโคตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1893 นายศตวรรษ โนนทิง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1894 นางสาวศรุตา ถนอมพุดซา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1895 นางสาวศศิธร ทบนอก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1896 นางสาวศศิวิมล สีอ่อน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1897 นายศักดิ์สิทธิ์ สิริชัยสุขเจริญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1898 นายศักรินทร์ ขลิบเงิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1899 นางสาวศิริทรัพย์ ด่านขุนทด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1900 นางสาวศิรินภา ฤทธิคือกรด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1901 นางสาวศิรินภา หนูแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1902 นางสาวศิรินันท์ สุภาพรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1903 นางสาวศิริพร โละหะสาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1904 นางสาวศิริรักษ์ ทวีทรัพย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1905 นางสาวศิลามณี กงลา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1906 นางสาวศุภาพิชญ์ สุขสบาย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1907 นางสาวศุภาวรรณ ฝ่ายพลแสน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1908 นางสาวศุภาวรรณ สิทธิราช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1909 นายสถิตย์ มาลามล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1910 นางสาวสมพร อัปปติกานัง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1911 นางสาวสรุชา โลกานิตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1912 นางสาวสิรินยา บัวนาค คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1913 นางสาวสิลิลทิพย์ เหมือนหัวหนอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1914 นางสาวสุจิตรา โพธิ์ศรีสม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1915 นางสาวสุจิตรา ศรีสุโคตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1916 นางสาวสุดารัตน์ นัดทะยาย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1917 นางสาวสุดารัตน์ ปาสานะโม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1918 นางสาวสุทธิกานต์ เยาวลักษณ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1919 นางสาวสุทธิดา รอดวินิจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1920 นางสาวสุธิดา ดอนโสภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1921 นางสาวสุธิดา ศูนย์ดำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1922 นางสาวสุนิษา สอนโคตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1923 นางสาวสุพัตรา จำปาหอม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1924 นางสาวสุพัตรา สายสินธุ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1925 นางสาวสุพัตรา อนุพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1926 นางสาวสุพิชชา สุจินพรัหม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1927 นางสาวสุภาภรณ์ แสนเหลา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1928 นางสาวสุภาวดี มีนะรา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1929 นางสาวสุภาวดี สุขเหลือง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1930 นางสาวสุภิญญา เพ็งวิชัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1931 นางสาวสุมินตรา ไกรศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1932 นางสาวสุมินตรา อินสี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1933 นายสุรเกียรติ ศักดิ์อุบล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1934 นายสุรเดช ดาคำภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1935 นายสุรทิน นาสินพร้อม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1936 นางสาวสุวนันท์ สาโคตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1937 นางสาวเสาวณี หอมชื่นใจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1938 นางสาวโสภิชชา แสนคำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1939 นางสาวอติกานต์ ยุระทัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1940 นางสาวอทิตติยาพร นามจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1941 นายอนุชา เนียมกุญชร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1942 นางสาวอภิญญา โขลา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1943 นางสาวอรญา กิไชย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1944 นางสาวอรญา คำอ้อ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1945 นางสาวอรญา นาคูณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1946 นางสาวอรนุช ประทุมพล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1947 นางสาวอรมินทร์ มะราชลี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1948 นางสาวอรยา รักษาราช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1949 นายอรรคพล กุตัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1950 นางสาวอัญชนา สิงห์วิสุทธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1951 นางสาวอาภาพร บุรพัฒน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1952 นางสาวอารยา แสนนา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1953 นางสาวอารียา ผิวคำสิงห์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1954 นางสาวอารียา พินจอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1955 นางสาวอินทิรา กว้างนอก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1956 นางสาวอิสราภรณ์ ใจดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1957 นางสาวอุมาพร บุดดีหล้า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1958 นายเอกชัย ชาติขยัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1959 นางสาวกมลชนก ศิริภักดิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1960 นางสาวปิยะมาศ ลับโกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1961 นางสาววรรณิภา สุธรรมราช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1962 นายเจษฎา หาวงษ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
1963 นางสาวธัญญา ลัดครบุรี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1964 นายวุฒิพงศ์ คุณสูง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 3
1965 นางสาวกชกร ไชยอุโคตร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1966 นางสาวกนกกานต์ ภักดีสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1967 นางสาวกนกวรรณ กุลธานี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1968 นางสาวกนกวรรณ ฤทธิ์มนตรี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1969 นางสาวกนกวรรณ สอนราษี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1970 นางสาวกนิษฐา อุณาภาค คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1971 นางสาวกมลชนก ชิณวงศ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1972 นางสาวกมลชนก นิลเกตุ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1973 นางสาวกมลชนก มูลเวียงชัย คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1974 นางสาวกมลรัตน์ กฤษสนั่น คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1975 นางสาวกรรณิการ์ แท่นจันทร์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1976 นางสาวกรรณิการ์ พลจันทร์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1977 นายกรวิชญ์ สุภักดี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1978 นางสาวกรองกาญจน์ ภานุนาถ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1979 นางสาวกฤตยา แพทย์จันลา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1980 นางสาวกวินนาฏ เสาประธาน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1981 นางสาวกัญญาลักษณ์ ผาระกัน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1982 นางสาวกันตนา ชัยกมล คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1983 นางสาวกัลยาณี ขอสุข คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1984 นายการัณญภาส เถาวัลย์ราช คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1985 นางสาวกิ่งกาญจนา อาญาเมือง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1986 นายกิตติปกรณ์ แสนสุนนท์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1987 นางสาวกิตติยาภรณ์ จรูญเนตร์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1988 นางสาวเกตุวริน ลำมะนา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1989 นายคชา ศรีประเสริฐ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1990 นางสาวคอมพิวท์ ศรีพรหม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1991 ว่าที่ร้อยตรีคุณากรณ์ แก้วหานาม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1992 นางสาวคุณาลักษณ์ นารินทร์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1993 นายจตุพงษ์ วันปลั่ง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1994 นางสาวจนิสตา เลขกระโทก คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1995 นางสาวจรรยาภรณ์ นิลกำเนิด คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1996 นางสาวจริญญา ภูถมเมฆ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1997 นางสาวจอมขวัญ ถนัดค้า คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1998 นายจักรวาล บ้างวิจิตร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
1999 นายจักรี วงศ์สมัคร์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2000 นางสาวจารุวรรณ ภูยาทิพย์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2001 นางสาวจิดาภา ตรีบวรรัตนะ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2002 นายจิรวัฒน์ อาศัยราษฎร์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2003 นางสาวจีราพร บาดตาสาว คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2004 นางสาวจุฑามาศ โตโสม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2005 นางสาวจุฬานันท์ จูปรางค์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2006 นางสาวเจตปรียา พันธ์ศรี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2007 นางสาวชญานันท์ ศรีพลลา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2008 นางสาวชนนิกานต์ เกาะแก้ง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2009 นางสาวชนาพร วิเศษอุด คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2010 นางสาวชนิกานต์ ล่ำสัน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2011 นายชนินทร์ สุระไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2012 นางสาวชไมพร ผลชื่น คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2013 นางสาวชลชินี ดีรมรัมย์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2014 นางสาวช่อผกา ขันธุรา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2015 นายชาญณรงค์ โพธิจักร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2016 นายชิณวัตร จังหาร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2017 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุธิญากร จันปาม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2018 นางสาวญาดา เตชะเพชร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2019 นางสาวญาดาพิชชา หัตถา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2020 นายฐากูร กิจคติ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2021 นายฐิติโชติ วรรณจันทร์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2022 นางสาวฐิตินันท์ ไพนอก คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2023 นางสาวฐิติรัตน์ สุดเฉลียว คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2024 นายณฐภัทร ระวิชัย คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2025 นายณฐาปกรณ์ สุนทรา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2026 นายณัชพล นามรส คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2027 นางสาวณัฏฐณิชา สุภาพ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2028 นางสาวณัฐฐาพร บุญล้น คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2029 นางสาวณัฐฐินันท์ แสนจันทร์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2030 นายณัฐพงศ์ เศรษฐวงศ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2031 นายณัฐพงษ์ ชมมอญ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2032 นายณัฐพล กวดนอก คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2033 นายณัฐพล สีสุธัม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2034 นายณัฐพิชญ์ เปลี่ยนขำ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2035 นางสาวณัฐริกา เทียบแสน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2036 นางสาวณัฐริกาญณ์ วรปัสสุ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2037 นางสาวณัฐวร กฤตเวทิน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2038 นายณัฐวุฒิ เสี่ยงสาย คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2039 นางสาวดวงหทัย เเสงห้วยไพร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2040 นายตันติกร สินธุชาติ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2041 นายทรงวุฒิ แสงนา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2042 นางสาวทิพย์สุดา คงสันเทียะ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2043 นางสาวทิมนภา ศรีโนนยาง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2044 นายเทพพิทักษ์ ขอบไชยแสง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2045 นางสาวธนพร ภูจอมแจ้ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2046 นายธนวรรธน์ ละอองคำ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2047 นายธนาธิป พลกุล คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2048 นายธวัชชัย มั่งมี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2049 นางสาวธัญชนก จันทะเมนชัย คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2050 นางสาวธัญชนก ชูศรีเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2051 นางสาวธัญญาเรศ โชกะตะ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2052 นายธัญญาวิทย์ หมายมั่น คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2053 นางสาวธารทิพย์ หีบแก้ว คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2054 นายธิติสรรค์ ดวงกางใต้ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2055 นางสาวธิมารัตน์ สวัสดิ์ชัย คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2056 นายธีระภัส พรหมศร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2057 นายธีระวัฒน์ ชัยภิบาล คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2058 นายธีระศักดิ์ ภาคภูมิ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2059 นายนครินทร์ ศรีกุตา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2060 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนนทพร ต้นชารี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2061 นางสาวนพศร รินลา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2062 นางสาวนภัสสร อุณวงค์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2063 นางสาวนรวดี จันทร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2064 นางสาวนฤมล วะลาฤทธิ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2065 นางสาวนัชชา ไชยพิมพา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2066 นางสาวนัชชารี โสภาพงษ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2067 นางสาวนัฐนิดา ดวงเกตุ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2068 นางสาวนัฐพร นาคแก้ว คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2069 นางสาวนัทธมน โบสถ์นอก คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2070 นายนันทวัฒน์ รัตนวงษ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2071 นางสาวนันทิยา วงษาแก้ว คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2072 นางสาวน้ำเพชร ภาคมฤกษ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2073 นางสาวนิติยา แก้วเกตุ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2074 นางสาวนิติยาภรณ์ จีระออน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2075 นางสาวนิภาพร โพธิ์ศรี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2076 นางสาวนิรฌา เหลาพรม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2077 นางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2078 นายนุติ สุริยศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2079 นายเนติพงศ์ เพ็ชรศรี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2080 นายบุณยภู ศุภษร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2081 นางสาวบุษราคัม มูลบุตรดา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2082 นางสาวเบญจญาภา สงตลาด คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2083 นายปณวัชร วายโสกา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2084 นายประกรรษวัต ขันติยู คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2085 นางสาวประภาสิริ หลวงแก้ว คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2086 นายปราชญ์พงศ์ ทองพรม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2087 นางสาวปริสุทธิ์ แพงศรี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2088 นางสาวปรียานุช ทองไพบูลย์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2089 นางสาวปลายข้าว แซ่ตั้ง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2090 นางสาวปารีฉัตย์ รัตนโชติ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2091 นางสาวปิ่นสุดา วิจิตรขะจี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2092 นางสาวเปี่ยมศิริ กันดา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2093 นายพงศกร คันธะชาติ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2094 นายพงศกร พลเรือง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2095 นายพงษ์พิทักษ์ สุรทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2096 นายพงษ์อนันต์ ผลาผล คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2097 นางสาวพรชนก ศรีปะโค คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2098 นายพรธนภูมิ ภูงามทอง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2099 นางสาวพรธิดา ศรีทอง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2100 นางสาวพรนภา บุญเข็ม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2101 นางสาวพรนภา แย้มบุญมี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2102 นางสาวพรพิมล จันทิหล้า คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2103 นางสาวพราวพรรณ อาจจันดา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2104 นางสาวพลอยไพลิน เขียวประเสริฐ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2105 นางสาวพลอยวดี ลิ้มวงษ์ทอง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2106 นางสาวพัชรินทร์ ประเสริฐสังข์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2107 นายพัฒนา ศรีวงค์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2108 นางสาวพัณณิดา ทาหาร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2109 นางสาวพิชญา ศรีนา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2110 นายพิชญุตม์ ศรีธร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2111 นางสาวพิมล หลาบสีดา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2112 นางสาวโพธิวรรณ ตั้งยศวิไล คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2113 นายภัทรธร แสนละคร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2114 นายภาณุพงศ์ กาญจนศร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2115 นายภาสกร ดอกรัง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2116 นายภุชงค์ โอปาก คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2117 นายภูเบศร์ แซ่จึง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2118 นายภูภริต ธรรมานุยุต คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2119 นายภูมิพัฒน์ วงค์ตลาด คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2120 นางสาวมณีรัตน์ นาคนิล คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2121 นางสาวมณีรัตน์ ปิ่นแก้ว คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2122 นางสาวเมรินทร์ จำปาทอง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2123 นายยศธนา เทศน์ไธสง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2124 นางสาวยศมล เคนานัน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2125 ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ บุญดี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2126 นางสาวยุภาดา ดอนประจง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2127 นางสาวยุภาดา ยานสุวรรณ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2128 นางสาวรวินันท์ ยุระชัย คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2129 นางสาวรสมล ปัดไชยสงค์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2130 นายรัชเดช สุวรรณนุ่ม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2131 นายรัชตะ สอดส่อง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2132 นางสาวรัชนก กาบทุม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2133 นางสาวรัชนีกร ธรรมเกตุ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2134 นางสาวรัชรีวรรณ รักบุตร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2135 นางสาวรัตติยากร บัวลอย คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2136 นางสาวรัตนาพร ปิ่นประไมย์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2137 นางสาวรุ่งตะวัน คำปัน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2138 นายรุ่งอนันต์ ลาดนาเลา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2139 นางสาวลดาพรรณ อามาตย์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2140 นางสาวลลิตา ทีทา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2141 นายวชิรวิทย์ ครสิงห์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2142 นางสาววนัสยา แสงแก้ว คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2143 นายวรปรัชญ์ โสภา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2144 นางสาววรางคณา กันถัด คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2145 นางสาววรางคณา พยัคฆ์ทอง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2146 นายวราเทพ ภูสะทด คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2147 นายวัชกร อุ่นคำ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2148 นายวัชรพงษ์ สมบูรณ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2149 นางสาววัชราภรณ์ พลสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2150 นางสาววิจิตรา ชอกลม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2151 นางสาววิภาเพ็ญ อภัยสูงเนิน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2152 นางสาววิไลพร อาภรรัตน์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2153 นายวุฒิพงษ์ จำวัน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2154 นางสาวศกลรัตน์ ไชยสุนทร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2155 นายศตวรรษ วงค์วิพัฒน์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2156 นางสาวศนัญญา ประสานสุข คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2157 นายศรยุทธ์ สีหาชัย คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2158 นายศรานุวัฒน์ กุลาสา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2159 นางสาวศศิธร ชานุศร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2160 นางสาวศศิมาภรณ์ ต้นเงิน คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2161 นางสาวศศิวิมล ทองไพร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2162 นางสาวศศิวิมล เมาวงษ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2163 นางสาวศศิวิมล ลุนบ้านผือ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2164 นายศักดา ชุมวงค์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2165 นางสาวศิรประภา แสงใส คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2166 นางสาวศิริกัลยา ชาตบุษป์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2167 นายศิริชัย ไชยปัญหา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2168 นางสาวศิรินารถ ไชยายงค์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2169 นางสาวศิริพร คำมุงคุณ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2170 นางสาวศิริพร ภาระนาที คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2171 นางสาวศิริมาศ ขูรูรักษ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2172 นางสาวศิริยากร เชื้อบริบรูณ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2173 นายศิวกร คำทะเนตร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2174 นายศุภณัฐ พนิตพงศา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2175 นางสาวศุภรดา รัตนวรรณี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2176 นางสาวศุภลักษณ์ นามวงษา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2177 นายศุภวิชญ์ บัวประเสริฐ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2178 นางสาวศุวาณี ชมมี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2179 นางสาวสกาวเดือน นิลแสง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2180 นางสาวสโรชา ลาภโชค คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2181 นางสาวสวนีย์ ศรีหาญ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2182 นายสิทธิชาติ โคตรสมบัติ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2183 นายสิทธิโชค มาโคตร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2184 นางสาวสิรดา หลอดแก้ว คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2185 นายสิรภพ ดีหนองยาง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2186 นางสาวสิริวิมล สามะหาดไทย คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2187 นางสาวสุกัญญา บูรพันธ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2188 นางสาวสุกัญญา สมพงษ์ศร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2189 นางสาวสุขุมาลย์ ทองหอม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2190 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์วงษา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2191 นางสาวสุดาลักษณ์ สุปะเม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2192 นางสาวสุทธิกานต์ บุญยะประสิทธิ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2193 นางสาวสุทินา ตระกูลมา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2194 นางสาวสุธาทิพย์ ประทุมทอง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2195 นางสาวสุธิดา ใจจริม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2196 นางสาวสุนทรีย์ ศรีวงศ์ชัย คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2197 นางสาวสุพัชรี ตันกระโทก คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2198 นางสาวสุภาวดี ล้วนโสม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2199 นางสาวสุมาลี พันธุ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2200 นางสาวสุรัสวดี พบเกาะ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2201 นางสาวสุริยารัตน์ ชูรัตน์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2202 นางสาวสุวดา อัมลา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2203 นางสาวสุวนันท์ ธรรมดา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2204 นายเสรี อันทราสี คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2205 นางสาวเสาวนีย์ จุฬาคำ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2206 นางสาวโสภิดา กล้าชัยภูมิ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2207 นางสาวหทัยชนก สุวรรณไตรย์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2208 นายอชิตพล มณีราชกิจ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2209 นายอนพัทย์ คันทบุตร คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2210 นายอภิชาติ อ่อนมิ่ง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2211 นางสาวอภิญญา กลบรัตน์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2212 นางสาวอมรรัตน์ วิจิตรโคกกรวด คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2213 นางสาวอรชนก พรหมพินิจ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2214 นางสาวอรยา อุปถัมภ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2215 นางสาวอรวรินธ์ เวียงแก้ว คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2216 นางสาวอรอนงค์ เชื้อชัย คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2217 นายอลงกรณ์ บรรดิษฐ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2218 นางสาวอัญธิดา นามอาษา คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2219 นางสาวอัญมณี วรนาม คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2220 นายอัษฎาวุฒิ เดชบุรัมย์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2221 นายอานนท์ พึ่งแดง คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2222 นายอานนท์ มงคลคำ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2223 นางสาวอุษมา กิ่งดาว คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2224 นางสาวบุษกร จ้ายหนองบัว คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
2225 นางสาวปัญชิกา ชวลิตสาโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
2226 นางสาวรัชฎาภรณ์ เขื่อนมณี คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2227 Mr.Sotheara Ly คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2228 นายจักรี กันต์พิทยา คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2229 นางสาวฉัตรศุภร ทัพธานี คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2230 นางสาวชริยากรณ์ สนธิสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2231 นางสาวนรมน เบญมาตย์ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2232 นางสาวนรรฏฐมล กุลมงคลสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2233 นางสาวนฤณธร พรพนม คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2234 นางสาวนัทริญา บรรณาลัย คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2235 นางสาวปิโยรส โสหนองบัว คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2236 นางสาวพัชรนันท์ เพิ่มธรรมสิน คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2237 นางสาวเพ็ญพร จงใจภักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2238 นางสาวไพลิน สุวรรณไตรย์ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2239 นางสาวภารวี มณีจักร คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2240 นางสาวยลรดี แคว้นคอนฉิม คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2241 นายเวทิศ ทุมสงคราม คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2242 นางสาวสรัชญา ขนันไทย คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2243 นางสาวสิริกาญจน์ พุทธบุตร คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2244 นางสาวสุชาณัฐกวี บุญเสริม คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2245 นายสุริยกาล ธนูศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2246 นายเสรีชน จรัสแผ้ว คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2247 นางสาวอริตา เกิดนุช คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2248 นางสาวอัครนาฏ พิริยะวิไล คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2249 นางสาวกิตติกาญจน์ กิตติราช คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2250 นางสาวขวัญกาญจนา รัตนจรัสโรจน์ คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2251 นางสาวนิลรัตน์ มะลิรส คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2252 นางสาวปรมาภรณ์ โมฆรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2253 นางสาวพัณณิตา ประเสริฐผล คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2254 นางสาวพิชามญชุ์ พัฒนิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2255 นางสาวศินีนาถ ธีรภัทรไพศาล คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2256 นางสาวสุชานาถ เงินคำมูล คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
2257 นายชัยธวัช แสงแจ้ง คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2258 นายสาทร ธรรมวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2259 นายกำพลศักดิ์ อัคนิจ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2260 นางสาวกิตติยาภรณ์ ประไพเพชร คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2261 นางสาวกุลธิดา โพธิศรี คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2262 นายโกเมศ ไชยศิวามงคล คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2263 นางสาวคริตยา วาโยพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2264 นายจารุพัฒน์ วัฒน์ศิริธรรม คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2265 นายจิตภัทร พีรเพ็ญโภคัย คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2266 นายจีระเดช เอกปณิธานพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2267 นางสาวชฎาพร วงศ์วิวัฒน์ธนะ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2268 นายฐากูร กงเพชร คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2269 นางสาวฐิติพร มาลา คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2270 นางสาวณภัทร์พร ทับแสง คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2271 นางสาวณัฐสุดา เฟื่องชูนุต คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2272 นางสาวธัญญานันท์ อัครพรชัยฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2273 นายนินนาท อังศุภากร คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2274 นางสาวปริยาภัทร บัวแก้ว คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2275 นางสาวพนัญญา จอมพรรษา คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2276 นายภคิน โตเหมือน คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2277 นายภวิศ เอื้ออภิญญา คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2278 นายภูเบศวร์ เตียงเฉียง คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2279 นายวิศิษฎ์ สินจัตุรัส คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2280 นางสาวสโรจิณี สมบูรณ์ทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2281 นางสาวสหรักษ์ จันทรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2282 นายอดิเทพ ลุนพรหม คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2283 นางสาวอภิญญา มูลสมบัติ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2284 นางสาวอัญชลี อนันทวรรณ คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต
2285 นางสาวกฤษณา เขาเขียว คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2286 นายกิตติศักดิ์ ไชยบัง คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2287 นางสาวเกวลิน วงศ์อรุณ คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2288 นางสาวเกศริน สัวกิตติกุล คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2289 นางสาวจรีดา พุทธราช คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2290 นางสาวจิรัญญา พรหมเชียง คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2291 นางสาวจุฬารัตน์ เพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2292 นายชินาธิป เต็มใจ คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2293 นางสาวชุติมณฑน์ ไชยศรีทา คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2294 นางสาวญาณิศา สาตรวาหา คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2295 นางสาวฐิตินันท์ ฤาชา คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2296 นางสาวฐิติรัตน์ เจษฎาพงศธร คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2297 นางสาวนนทิภา โพธิ์สอน คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2298 นางสาวน้ำฝน ศรีบัวลา คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2299 นางสาวนิธิพร สาตศิล คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2300 นางสาวปรางทิพย์ สังขจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2301 นางสาวปิละนุช ก้อนทอง คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2302 นายพงศ์ณภัทร รุ่งโรจน์ชญานนท์ คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2303 นางสาวพนิตานันท์ ลีลาเจริญพร คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2304 นางสาวพัชชา เม้ากลาง คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2305 นางสาวพัทธนันท์ มะระสี คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2306 นางสาวพิชญาภรณ์ เทียนสันเทียะ คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2307 นางสาวพิชามญชุ์ ชูแก้ว คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2308 นางสาวภัณฑกาญจน์ ภู่หลง คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2309 นางสาวภัทราพร ภาโนมัย คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2310 นางสาววรันธร ทองตระกูล คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2311 นางสาวสราวรรณ ไชยชนะ คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2312 นางสาวสิรภัทร ทูลชัยสงค์ คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2313 นางสาวสุธิดา ดาถ่ำ คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2314 นายสุรวุฒิ จันทร์ซ้าย คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2315 นางสาวอนันตญา สารแสน คณะแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
2316 นางสาวกนกวรรณ เนื่องคันธีร์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2317 นางสาวกนกวรรณ แสงดี คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2318 นางสาวกมลชนก เนื่องคันธีร์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2319 นางสาวกรวิกาณ์ ศิริโยธา คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2320 นางสาวกรองกาญจน์ คำจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2321 นางสาวจุฬาลักษณ์ มณฑาจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2322 จ่าเอกชาญวิทย์ ชินสีห์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2323 นายณัฐพงศ์ โสภาใฮ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2324 นายไตรภพ กองคำ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2325 นางสาวธมลวรรณ อินทร์นอก คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2326 นางสาวธารทิพย์ แก้วศรีนวม คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2327 นายนพพล ศรีวงษา คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2328 นางสาวนฤมล ศรีขาว คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2329 นายนิธิศ ถือคุณ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2330 นางสาวนิรมล รอบคอบ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2331 นางสาวเพ็ญนภา เวยสาร คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2332 นางสาวโยณกาญจน์ สมยง คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2333 นางสาวรัตติยากร สุจริต คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2334 นางสาววรรณรัตน์ หมู่พุทธรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2335 นางสาวศศินันท์ ลีพรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2336 นางสาวศิริรัตน์ ดัชถุยาวัตร คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2337 นางสาวศุจินทรา แสนศรีมนต์ คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2338 นางสาวสิริกาญจน์ โวหารลึก คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2339 นางสาวสิริยาภรณ์ สิงห์ทุย คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2340 นายอภิชาติ สีแสง คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2341 นางสาวอุษรทิพย์ แสนเสน คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
2342 นางสาวธัญญลักษณ์ ทองดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2343 นางสาววรรณณิดา เอื้อกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2344 นางสาวณัฎฐ์ณิชา พลหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2345 นางสาวดุจดาว ทิมมาศย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2346 นางสาวพิมผกา สนศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2347 นางสาวปภาวรินท์ บุญนาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2348 นางสาวหัสยา กุดราศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2349 นางสาวอธิฏฐาน ชัยศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2350 นายอภิสิทธิ์ สารธิยากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2351 นางสาวทักษพร วิเศษสังข์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2352 นางสาวธัญญารัตน์ จันทรชัยโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2353 นางสาวนันทญา จันทเนตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2354 นางสาวบุษกร นิสัยเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2355 นางสาวศิริกุล แดงงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2356 นางสาวรุ่งสิรีย์ ในทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2357 นางสาวศศิวิมล หวลไธสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2358 นางสาวอภิรยา พันธ์แสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2359 นางสาวเกษมณี มะฮาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2360 นายปริพัตร์ วงศ์กาฬสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2361 นางสาววดี สุดจริง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2362 นางสาวกชวรรณ คนล่ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2363 นางสาวปาจรีย์ บุญวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2364 นางสาวมนัสนันท์ หล้าอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2365 นางสาวพรสวรรค์ ภูพันธ์หงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2366 นางสาวสิรินภรณ์ ศรีพุฒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2367 นางสาวสุชาดา ปุ่มแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2368 นางสาวกาญจนา สีมาราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2369 นางสาวกุสุมา บุตยาพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2370 นางสาวจารุกัญญ์ สมเสนาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2371 นางสาวจุฬารัตน์ อันตระโลก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2372 นางสาวฐาปนีย์ ศรีจันทร์อินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2373 นางสาวฐิติรัตน์ อุทกเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2374 นางสาวณัฐณิชา ราชนิยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2375 นางสาวตรีสรา สาน้ำเที่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2376 นางสาวมิรันตี มุขภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2377 นางสาวรพีพรรณ โสภณธรรมกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2378 นางสาวเสาวภาคย์ จันทะเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2379 นางสาวกานต์พิชชา ประพาฬ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2380 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2381 นางสาวปณิชา ตั้งดิลกธนากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2382 นางสาวพรชนก ปราบสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2383 นางสาวพิรพร คำอาจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2384 นางสาวรสสุคนธ์ มังสังคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2385 นางสาวศิริวรรณ จันทร์ดร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2386 นางสาวสุพิชา อินทร์สา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2387 นางสาวอาจรีย์ กิจประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2388 นางสาวกฤษณา ชนะชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2389 นางสาวกาญจนาพร พรหมประดิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2390 นางสาวกานต์สิรี เวียงสมุทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2391 นางสาวชลธิชา ลาวัลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2392 นางสาวช่อผกา สุขรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2393 นางสาวปภาวรินทร์ วรหิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2394 นางสาวปิ่นสุดา ภูคากัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2395 นางสาวเพ็ญนิภา เสนาน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2396 นางสาวรุจิกรณ์ หลงเชิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2397 นางสาวศรสวรรค์ ยิ้มแฟน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2398 นางสาวศิริลักษณ์ ทิพย์โชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2399 นางสาวสุกัลยา ไพลึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2400 นางสาวสุพรรณิการ์ ป้องศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2401 นางสาวอิสริยาภรณ์ คงชุ่มชื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2402 นายกษิดิศ กองโคกกรวด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2403 นางสาวกัญญพัชร ศรีรัตนพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2404 นางสาวจิราภา แผ่นทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2405 นายพงศธร สุวรรณรอด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2406 นางสาวพนิดา ขูรูรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2407 นางสาววันทนีย์ ประดับสิริพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2408 นางสาวกาญจน์วรุณ โสภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2409 นางสาวอัฉริยา มีพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2410 นางสาวอิสสริยาพร ดรอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2411 นางสาวกฤษณา เภาศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2412 นางสาวชญาวรรณ ผิวทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2413 นางสาวชลิตา มีวิธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2414 นางสาวดลยา สายสุดตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2415 นางสาวตรีสิริ ตรีศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2416 นางสาวทัชชา เมืองโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2417 นายนราวุฒิ รอดสุโข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2418 นางสาวเบญจวรรณ โคตรดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2419 นางสาวปรารถนา ไชยนาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2420 นางสาวปริสุทธิ์ บุษบา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2421 นางสาวปิยาภรณ์ พันพิลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2422 นางสาวมัทยา แสนตุ้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2423 นางสาววรกานต์ จันทราสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2424 นางสาวอนัญญา ดีสีคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2425 นางสาวอัญชิสา คำทราย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2426 นางสาวชยาภรณ์ เฉลิมแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2427 นางสาวดวงใจ โลไธสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2428 นางสาวนภาพร ใจแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2429 นางสาวนวลักษณ์ แสงพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2430 นางสาวนิภาพร รัตนพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2431 นางสาวปวีณา สุทธิแพทย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2432 นางสาวภิญญดา เตียงเฉียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2433 นางสาววชิรา สิงห์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2434 นางสาวศรัญญา แจ่มใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2435 นางสาวจีระนันท์ แก่นดู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
2436 นางสาวชื่นกมลรัตน์ ศรีภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
2437 นางสาวฐิติวรรณ มิ่งพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
2438 นางสาวนราภัทร เครือสุคนธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
2439 นางสาวปรัชญาณ์ภรณ์ กิตติกุสุริย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
2440 นางสาวมัชฌิมา ระดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
2441 นางสาวอรวรรยา ศรีโยธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
2442 นายดุษฎี ปินะสุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
2443 นางสาวกนกอร กองชนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2444 นายกฤษฎา ปรีชานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2445 นางสาวกฤษณา บุญแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2446 นางสาวกัญญพร พลมนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2447 นางสาวกาญจนาพร หินซุย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2448 นางสาวเกศราภรณ์ ด้วงพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2449 นางสาวขวัญจิรา แสงหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2450 นางสาวเขมจิรา คีรีเมฆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2451 นายจงรักษ์ กางถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2452 นางสาวจรินทร์รัตน์ เพ็งมอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2453 นางสาวจริยา ผลพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2454 นางสาวจิตรสินี สุริยันต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2455 นางสาวจินห์จุฑา ทีสังกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2456 นางสาวจิรภาส นวลมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2457 นางสาวจิราวดี สีดาใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2458 นางสาวจีรนันท์ จันทร์เพ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2459 นางสาวจุฑามาศ ไชยกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2460 นางสาวชนาพร แรมไพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2461 นางสาวชไมพร ชฎาจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2462 นางสาวชลิตา กิริยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2463 นางสาวโชติกา ปานแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2464 นางสาวณัฐติยา ไชยวงษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2465 นางสาวณัฐธิดา เพื่อนพิมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2466 นางสาวณัฐริกา กงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2467 นางสาวดลมินทร์ ยังประยูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2468 นางสาวเดือนดารา คำโฮง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2469 นายทศพล คิอินธิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2470 นางสาวธัญพิชชา ยางธิสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2471 นางสาวธัญลักษณ์ ยาชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2472 นางสาวธิดารัตน์ พรรณศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2473 นายธีทัต นนทะนำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2474 นายธีรพงษ์ ชูจิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2475 นางสาวนัญธิตา อาษาศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2476 นางสาวนิชาพัฒน์ โชติวิริยะนนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2477 นางสาวนิภาพรรณ ฉ่องสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2478 นางสาวนิลวรรณ เวียงวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2479 นางสาวนิศาชล สีเพียแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2480 นางสาวบุชกร พรหมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2481 นางสาวปฐมพร เคนมาตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2482 นางสาวปนัสจิต แก้วชิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2483 นางสาวประภาภรณ์ ผาวิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2484 นางสาวปิยกาญจณ์ สิงห์ขวา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2485 นางสาวเปรมณิกา เมืองศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2486 นางสาวพรทิพา ชมภูทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2487 นางสาวพรรณิดา บัวทองหลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2488 นางสาวพรรษชล พลโยธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2489 นางสาวพฤกษา พรมยาลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2490 นางสาวเพ็ญประภา สีตรีจักร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2491 นางสาวมนธกานต์ คำกอดแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2492 นางสาวมัชฌิมา ฉิมพลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2493 นางสาวมัศยา จันทะคูณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2494 นางสาวมาลินี สุทธิประภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2495 นายรัชชานนท์ สุขสมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2496 นางสาวรัชนีพร ทองงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2497 นายรัฐพงศ์ อดทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2498 นางสาวรุ่งฤทัย ใสแจ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2499 นายวชิรวิทย์ กิ่งชัยภูมิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2500 นางสาววรารัตน์ แก้วจันทร์เหลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2501 นางสาววิไลลักษณ์ วงษ์สุเพ็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2502 นางสาวศรัณย์พร หาดภิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2503 นางสาวศศิยาภา มะลิโค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2504 นางสาวศิริวรรณ สุริสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2505 นายศุภกฤต ชอบค้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2506 นางสาวศุภรัตน์ อารีเอื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2507 นายสังวร ชื้อรัตนากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2508 นายสิทธิพร พลเยี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2509 นางสาวสุกัญญา คำภูเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2510 นางสาวสุธิตา ไชยโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2511 นางสาวสุนารี มิตรสันเทียะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2512 นางสาวสุพัตรา มิ่งศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2513 นางสาวสุพัตรา อินทะมาตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2514 นางสาวสุพิชชา โกษาทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2515 นางสาวสุภาวดี ช่วยหาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2516 นายสุริยา สมนึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2517 นางสาวสุรีพร ประเมทะโก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2518 นางสาวหฤทัย เสนน้ำเที่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2519 นางสาวอรกานต์ หลักกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2520 นางสาวอรยา หมวดโพธิ์กลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2521 นางสาวอรวรรยา ไชยพิเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2522 นางสาวอรอนงค์ สุธนสันติภัทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2523 นางสาวอริสา ถาระโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2524 นายอามัสยาห์ วิสุทธิยาห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2525 นางสาวอารยา พันธุ์ยาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2526 นางสาวกนกวรรณ คนตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2527 นายกันตพัฒน์ ศุภพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2528 นางสาวเกตุวรินทร์ บูรณะกิติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2529 นางสาวขวัญชนก ตายัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2530 นายจันทพันธุ์ จันปุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2531 นางสาวจุฑามาศ เกยูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2532 นายเจษฎาภรณ์ บุญสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2533 นางสาวชนนิกานต์ สุมาพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2534 นางสาวชรินรัตน์ อรรคฮาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2535 นางสาวชลิตา รักษาก้านตง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2536 นางสาวชลิตา รุ่งดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2537 นางสาวฐิติพร กมลวิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2538 นายณัชพล สพลาภ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2539 นายณัฐวุฒิ ลีชาคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2540 นางสาวณัธฐา คงเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2541 นายเตชทัต ไม่เศร้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2542 นางสาวธัญลักษณ์ สุยคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2543 นางสาวธารทิพย์ ทวีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2544 นางสาวธิดารัตน์ กันจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2545 นางสาวธิดาวรรณ เท่านัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2546 นายธีระยุทธ เอ็นจันทึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2547 นางสาวนริศรา เครื่องพาที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2548 นางสาวนิศาลักษณ์ นามแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2549 นายบรรณษรณ์ คุณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2550 นายบุญพิทักษ์ เสนีบุรพทิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2551 นางสาวปณิตา นามโยธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2552 นางสาวปนัดดา ธนูหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2553 นายปรวิทย์ ไชยเอนก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2554 นายปรัตถกร อุปปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2555 นางสาวปรียาพร มูลโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2556 นางสาวปาณิศา พัวเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2557 นายปิติณัฐ สืบกินนอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2558 นางสาวพรพิมล ศรีแพงมล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2559 นางสาวพิจิตรา มาลาศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2560 นางสาวพิมพ์ใจ สารพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2561 นายพิศวัสน์ ชัยอุดมสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2562 นางสาวพุทธิมา เจนสาคู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2563 นางสาวมณีรัตน์ อรัญรุท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2564 นายมนตรี ศรีเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2565 นางสาวระรินธร เหนือบุตดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2566 นางสาวรัชนีกร วรรณพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2567 นางสาวลภัสรดา วิเศษสุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2568 นายวงศกร ใสกระจ่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2569 นายวชิรพันธ์ พานซ้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2570 ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล สอนโพนงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2571 นายวัชระ สิทธิธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2572 นางสาววัชราภรณ์ โพธิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2573 นางสาววารุณี คำภูเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2574 นายวิริยะ วงษ์ศรีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2575 นายวีรวุฒิ กลิ่นช้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2576 นายวุฒิชัย สุจริต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2577 นางสาวศยามล เชิดชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2578 นายศราวุธ ปัญญาประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2579 นางสาวศิริกาญจน์ น้าวแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2580 นางสาวศุธิดา คำเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2581 นายเศรษฐศิริ ศรีสุวอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2582 นายสัมฤทธิ์ ภูดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2583 นางสาวสุชญา บรรเทาพิษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2584 นางสาวสุดารัตน์ อาจสมัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2585 นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2586 นางสาวหทัยรัตน์ สอนซุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2587 นายอนุพงษ์ วรรณโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2588 นางสาวอภิญญา เหิมหอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2589 นายอภิสิทธิ์ นุชประยูร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2590 นางสาวอมรรัตน์ สิตบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2591 นางสาวอรวรรณ มุ่งชู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2592 นางสาวอรอุมา ภูลับดวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2593 ว่าที่ร้อยตรีอัมฤทธิ์ สมวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2594 นางสาวอารียา นุภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2595 นางสาวกชกร ศรีชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2596 นางสาวกตัญพร เมืองกุดเรือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2597 นางสาวกนกพร ภูคงสด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2598 นางสาวกนกพรรณ จันโทวาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2599 นางสาวกาญจนา วุฒสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2600 นางสาวเกวลี บุญยอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2601 นางสาวจารุพรรณ์ สีดาฐิติวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2602 นางสาวจุฑามาศ ทองนำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2603 นางสาวชญาภา อาจวิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2604 นางสาวชิดชนก เรือนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2605 นางสาวชุติกาญจน์ ผินประดับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2606 นางสาวชุติมา นพรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2607 นางสาวฐิติรัตน์ จงมีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2608 นางสาวณิชาภา โง้วตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2609 นางสาวทัดดาว วงษ์พิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2610 นางสาวธิดารัตน์ สุขประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2611 นางสาวนพมาศ บุญก้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2612 นางสาวนพวรรณ เสียงกลม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2613 นางสาวน้ำทิพย์ ปัญญานิรัติศัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2614 นางสาวนิษฐานันท์ เกษมสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2615 นางสาวเบญจวรรณ แสงม่วงยาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2616 นางสาวปวรา ชมภูพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2617 นางสาวปัณณพร ดิษฐยะนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2618 นางสาวปานตะวัน อินทจักร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2619 นางสาวพรนิชา คำผาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2620 นางสาวพรปวีณ์ ลาตุง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2621 นางสาวพัชรา ทันจิตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2622 นางสาวพัชรินทร์ บาทชารี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2623 นางสาวพัสราพร เรืองแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2624 นางสาวพิชญา ภูเพ็ญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2625 นางสาวพิชญานิน คงแจ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2626 นางสาวพิมลวรรณ แสงสิงห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2627 นางสาวภัทราภรณ์ มังคละเสถียร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2628 นางสาวมณฑกา เกษกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2629 นางสาววีรภัทรา กองเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2630 นายศรัญยู แก้วแกมทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2631 นางสาวสร้อยสุดา ทองบาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2632 นางสาวสลาลี น้อยคงคา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2633 นายสิรภพ บุญซ้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2634 นางสาวสุกัญญา กระนันไธสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2635 นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2636 นางสาวสุมินตรา สุพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2637 นายอธิราช ชีวะลักษณาลิขิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2638 นางสาวอรยา ถิตย์ผ่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2639 นางสาวอัจฉรา ชินสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2640 นายอาทิตย์ กลิ่นศรีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2641 นางสาวอารียา โชติชัยสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี
2642 นางสาวกนกวรรณ ศรีวาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2643 นางสาวกรเกษ สีสัจจา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2644 นางสาวกัญญาภัทร สุวรรณกูฎ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2645 นางสาวกาญจน์หทัย ไชยะโภชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2646 นางสาวกาญจนา จั่นหยวก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2647 นางสาวเกศดาพร ปะวะเสนัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2648 นางสาวคำนวล พันธ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2649 นางสาวจุฑาธินี คำตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2650 นางสาวจุฑารัตน์ ลอดบุญมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2651 นางสาวชนกนันท์ สุรโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2652 นางสาวชารีญา เทพบล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2653 นางสาวชุลีพร น้อยพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2654 นางสาวฐิติพรรณ จิตรซ้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2655 นางสาวณัชชา ผาตากแดด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2656 นายณัชพล รัตนชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2657 นายณัฐนนท์ ภูผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2658 นายณัฐพงษ์ มีแฮด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2659 นางสาวทิพยาภรณ์ พานโน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2660 นายธนภูมิ จันทะคัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2661 นางสาวธนัญญา เดชศิริวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2662 นางสาวนภัสร ไกรยเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2663 นางสาวนรินทร ตะถา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2664 นางสาวนฤมล คำชัยขาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2665 นางสาวเบญจลักษณ์ ศรีกุลวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2666 นางสาวประภารัตน์ พรเกาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2667 นางสาวปิยะรัตน์ พรมเทวา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2668 นางสาวพรธีรา โชติชัยนิรันดร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2669 นางสาวพรประภา โนนนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2670 นางสาวพรพิมล พวงประโคน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2671 นายภาคภูมิ ลองหานาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2672 นางสาวมัชฌิมา แสนยะบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2673 นางสาวมัลลิกา เมืองแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2674 นางสาวเมธาพร วิลาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2675 นางสาวลภัสรดา คำธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2676 นางสาววรติ นามไธสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2677 นางสาววรรณวลี กมลคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2678 นางสาววัชรพร คำจันตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2679 นางสาววัลลดา อวงตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2680 นางสาวศรัณย์พร คำแปล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2681 นางสาวศิรานันต์ เลี้ยงเสรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2682 นางสาวสรตะ ทองบุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2683 นางสาวสิริรัตน์ เอี่ยมประไพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2684 นางสาวสุจิตรา วิระศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2685 นางสาวสุนิตา รวดเร็ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2686 นางสาวสุพรรณี เก็มประโคน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2687 นางสาวสุรัสวดี สิงโหน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2688 นางสาวเสาวลักษณ์ อุทัยอัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2689 นางสาวอนุวรรณ อันเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2690 นางสาวอภิญญา โฉมยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2691 นางสาวอรวรรณ กงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
2692 นางสาวกชกร โคตรลาคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2693 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่เซีย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2694 นางสาวกาญจนา จำปาทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2695 นางสาวเกศกนก วิลัยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2696 นางสาวขวัญฐิติ โค้วพินิจชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2697 นางสาวจิรัชฌากร คำสอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2698 นางสาวจุฑามณี เกิดเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2699 นางสาวชญานิศ แสงไกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2700 นางสาวชนิสรา นิดประทุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2701 นางสาวชุติมา เชิญนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2702 นายเชิดตระกุล ตะวัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2703 นางสาวฐิติมา อินทะเล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2704 นางสาวฐิติรัตน์ บุตรดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2705 นางสาวณัชชา สุขเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2706 นายณิกร เหล่าบัวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2707 นางสาวธนพร ทบหลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2708 นางสาวธนัชพร เสาแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2709 นางสาวธนิศรา นุชใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2710 นางสาวนรินทร์พร ใหญ่สิงห์บุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2711 นางสาวโบว์ สืบสุนทร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2712 นายประพล ปัทมะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2713 นางสาวปานหทัย วงศ์นารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2714 นางสาวปิยวรรณ์ ไกรสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2715 นางสาวพิชญา รุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2716 นางสาวพิชรญาณ์ เรืองศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2717 นางสาวเพชรรัตน์ ตั้นสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2718 นางสาวมณฑกาญ อินทร์สรวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2719 นางสาวมนัสวี ศรีฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2720 นางสาวรัศมี กองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2721 นางสาวรุ่งศจี คุปวานิชพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2722 นายวรเมธ ไทยเมืองทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2723 นางสาววรัทยา รักษาเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2724 นางสาววราภรณ์ ปาทะวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2725 นางสาววันวิสาข์ นามนาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2726 นายวิศรุต ส่งละออง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2727 นายวิศิษฏ์ ศรีโสภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2728 นางสาวศศิธร เห่งนาเลน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2729 นายศิรธันย์ ไสวภานุพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2730 นางสาวศิริญญา พฤกษาสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2731 นายศิวพล จะสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2732 นางสาวสิริกาญจน์ มีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2733 นางสาวสิรินยา จันทร์ขามป้อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2734 นางสาวสุนิษา แก้วสีแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2735 นายหริพันธ์ จันทะยุทธ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2736 นางสาวอนัญญา กาหลง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2737 นายอภิรักษ์ สารพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2738 นายอภิสิทธิ์ บุญแท้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2739 นายอัคเดช กมล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2740 นางสาวอาทิตยา องอาจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2741 นางสาวอุดมลักษณ์ ทองสว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
2742 นางสาวกนกพร แสนกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2743 นางสาวกมลชนก สารราษฎร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2744 นางสาวกมลวรรณ ลาเนตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2745 นางสาวกฤตติกา ประสงค์ดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2746 นางสาวกฤติการ ทิพย์รัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2747 นางสาวกฤษฎาพร นามจำปา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2748 นางสาวกฤษณา ไตรยขันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2749 นายกิฏิกิณรา ศรีสุจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2750 นางสาวกุลชา จิตอามาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2751 นางสาวกุลยา เชื้อกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2752 นางสาวเกษมศรี ชาวัตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2753 นายขจรศักดิ์ อุทัยแพน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2754 นางสาวขวัญฤดี ปะละชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2755 นางสาวเขมิกา เลพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2756 นายคมกริช จันทะไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2757 นางสาวจินตหรา วันเหิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2758 นางสาวเจนจิรา มหาโยธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2759 นางสาวชนากานต์ ทนทาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2760 นายชนาธิป เครือวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2761 นางสาวชลิตา ศรีกุหลาบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2762 นางสาวชิดสุมน ทรัพย์ทิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2763 นางสาวชุติภรณ์ สว่างศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2764 นางสาวณัฐฐา เย็นใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2765 นางสาวดวงกมล ศิริเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2766 นางสาวทอฝัน ผิวอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2767 นางสาวทิพวรรณ อวนจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2768 นางสาวทิวาพร คำภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2769 นางสาวธนมน คำอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2770 นางสาวธัญญาลักษณ์ พรมมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2771 นางสาวธิติมา ขวาคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2772 นายธีรพงศ์ อาจวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2773 นางสาวนฤมล ประจักร์จิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2774 นางสาวนัฐวิภา วิเชียรลม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2775 นายนัฐวุฒิ สุดชารี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2776 นางสาวนิตยาภรณ์ ตาสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2777 นางสาวนุชจรี ลาสแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2778 นางสาวปารียา วงษ์ราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2779 นางสาวพรพิชฌา เกิดสิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2780 นางสาวพรรณนิภา ฉัตรพรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2781 นางสาวพรศิริ สุระพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2782 นางสาวพัชริยา เชื้อบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2783 นางสาวพันทิวา ดอกดู่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2784 นางสาวพิชญาพร ชามะลิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2785 นางสาวพิชยา สีหะวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2786 นางสาวเพลงขวัญ พันธ์สระคู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2787 นางสาวมนัสนันท์ งามเนตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2788 นายมโนสิทธิ์ โหระสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2789 นางสาวยศวดี ยศพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2790 นางสาวรัชรินธร บุตรกันหา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2791 นางสาวรัตติกา พัฒยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2792 นางสาวรัตนาภรณ์ บึงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2793 นายวชิรพล สีเหลืองอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2794 นางสาววารีนุช กว้างนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2795 นางสาววิยะดา นรดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2796 นางสาวศศิกาญน์ ญาณกาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2797 นางสาวศิริพร บุตรเต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2798 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2799 นางสาวศุภนุช ทองขาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2800 นางสาวศุภลักษณ์ คูหาทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2801 นายสมเจตน์ ดวงจันแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2802 นางสาวสิริยากร หอมสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2803 นางสาวสุชาดา ภูครองนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2804 นางสาวสุดาวรรณ ขามทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2805 นางสาวสุทธิดา จันทราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2806 นางสาวสุธิดา โพธิโชติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2807 นางสาวสุพรรษา ดีรักษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2808 นางสาวสุริตา ทองขาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2809 นางสาวสุวิมล เพียงเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2810 นางสาวเสาวภา ไชยศล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2811 นางสาวหทัยชนก ไชยชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2812 นางสาวอภิญญา สีสุมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2813 นางสาวอารีวรรณ นิ่มใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2814 นางสาวอุไรวรรณ โนนสูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2815 นางสาวแอนนา ธงชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2816 นางสาวฮัฟเซาะห์ ปูตะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
2817 นายจักรเพชร บุญทัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2818 นางสาวชญาน์นันท์ พานทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2819 นายชานภัส สอใบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2820 นางสาวณัฐชา ศรีหาวงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2821 นางสาวณัฐริกา มูลมิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2822 นายทวีศักดิ์ ศิริวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2823 นายธานินทร์ หลิมเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2824 นางสาวนิภาภรณ์ สมพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2825 นางสาวปัณฑารีย์ สมพิลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2826 นางสาวพรทิพย์ สุรฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2827 นางสาวรัตติยากร คำแสนหมื่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2828 นายวัชระ ธ.น.ผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2829 นายวุฒิภัทร เตชะโกมล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2830 นางสาวศรันย์รัตน์ พรมไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2831 นางสาวศิริรัตน์ ทับทิมไสย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2832 นางสาวอภัสสร หมั่นสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2833 นางสาวอภิญญา สีเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2834 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์แจ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2835 นางสาวกนกวรรณ เจริญผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2836 นางสาวเกวลิน พิมพ์วงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2837 นางสาวเกษมะณี วรรณพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2838 นางสาวจารุวรรณ ภูมลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2839 นางสาวจารุวรรณ หนูประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2840 นางสาวจิตรลดา ดอนชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2841 นางสาวจุฑามาศ นามนรเศรษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2842 นางสาวชัชยาภรณ์ โพธิ์งาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2843 นายชิน ชมดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2844 นายณัฎธพงศ์ เสาวิชิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2845 นายณัฐพล จุปะมัดถา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2846 นายธนากร สิงห์ทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2847 นางสาวธัญญา บวชดอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2848 นายธีระนันท์ อ่อนสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2849 นางสาวนพรัตน์ เรียนสร้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2850 นางสาวนัณฐยา เคนโสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2851 นางสาวนิศราวรรณ สร้อยสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2852 นางสาวปุณยวีร์ เกียติ์สกุลชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2853 นางสาวพรชนก คำบูชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2854 นางสาวพรทิพย์ ศรีธิเป็ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2855 นางสาวพัชรีพร จันทร์หอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2856 นางสาวพิมพ์ใจ พิมพิลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2857 นางสาวรชดาการ จันทกลม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2858 นางสาวรุ่งทิพย์ คำสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2859 ว่าที่ร้อยตรีหญิงลิปิการ์ ผาสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2860 นางสาววันวิสา เหมือนศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2861 นายวีระศักดิ์ แสงภารา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2862 นางสาวศรินดา ถนัดทาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2863 นางสาวศิริรักษ์ เพ็งเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2864 นางสาวสิราธร งิ้วโสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2865 นางสาวสิรินดา หมอกผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2866 นางสาวสุดารัตน์ ศรีอำไพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2867 นายสุภากิจ จินดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2868 นางสาวหทัยภัทร ตะวะนิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2869 นางสาวอรพินท์ จันทะแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2870 นางสาวไอลดา ศรีภูงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
2871 นางสาวกนกพร เตียนศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2872 นางสาวกนกวรรณ บุญยงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2873 นางสาวกนกวรรณ สินุธก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2874 นายกฤษณา คงทวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2875 นางสาวกัญจนา สิงพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2876 นางสาวกาญจนา มีบุตรดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2877 นางสาวกานพลู วรามิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2878 นางสาวกุลภัช เดชโภชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2879 นายเกริกชัย สงวนทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2880 นายคุณากร พรประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2881 นางสาวจารุมาศ มาตา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2882 นางสาวจิตรลดา เหตุเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2883 นางสาวจินตนา คำเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2884 นายจีรวัฒน์ จ้ายหนองบัว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2885 นางสาวจุฑามาศ อัศวะภูมิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2886 นางสาวจุรีมาศ ผจงศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2887 นางสาวเจนจิรา สำราญดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2888 นางสาวชญานิษฐ์ นาเมืองรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2889 นางสาวชนิตา นามวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2890 นางสาวณัฐภัสสร คำยวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2891 นางสาวนงนิต มวลทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2892 นางสาวนันทนา เกิดสบาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2893 นางสาวนาราภัทร ศรีสันต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2894 นางสาวนิธิกานต์ รัตนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2895 นางสาวนิภาพร สายสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2896 นางสาวพัชราวรรณ ราชเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2897 นายพัฒนวุธ เขียวสอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2898 นางสาวพาณิดา จบหล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2899 นางสาวพิมกมล นาสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2900 นางสาวแพทรียา ภูเต้านิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2901 นางสาวเฟื่องฟ้า ทะนงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2902 นายมณัชยา มะนุตะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2903 นายมีสิทธิ์ คำมุงคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2904 นางสาวรักติยากร แสนแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2905 นางสาวรัชนี นิสัยกล้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2906 นางสาวฤทัยทิพย์ เบญจมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2907 นางสาวลักษิกา จิตต์หาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2908 นางสาววริษฐา สีส่วน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2909 นางสาววายุลี อินโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2910 นางสาววาสนา สมบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2911 นางสาววิชชุดา รับจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2912 นางสาววิภาดา ดวงนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2913 นางสาววิภาวรรณ แจ่มจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2914 นางสาววิลาวรรณ วงค์ณรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2915 นางสาววิไลพร ดีสม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2916 นางสาววีรยา พวงวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2917 นายศรัณยู รพีพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2918 นางสาวศศิธร แสนโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2919 นางสาวศศิวรรณ ไพสนิท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2920 นายศักดิ์ดา อาศักดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2921 นางสาวศิรินญา ทางดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2922 นางสาวศิริพร หงษ์ใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2923 นางสาวศุภลักษณ์ พลบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2924 นายสิทธิศักดิ์ เรืองศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2925 นางสาวสิริลักษณ์ ผ้าผิวดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2926 นายสุชาติ นุชสวาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2927 นางสาวสุดารัตน์ บำรุงรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2928 นางสาวสุทธิดา ยินดีงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2929 นางสาวสุพัชรี ทับไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2930 นางสาวสุพัตรา ไชยพูน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2931 นางสาวสุพัตรา บำรุงรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2932 นางสาวเสาวภา มุลตรีบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2933 นางสาวหรรษลักษณ์ นุชนาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2934 นางสาวอภัสรา พลไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2935 นางสาวอรวรรณ เสามั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2936 นางสาวอังคณา จันสามารถ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2937 นางสาวอัจฉราภรณ์ จิตต์สม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2938 นายอัษฎาวุฒิ คำบ่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2939 นางสาวกมลวรรณ เมษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2940 นางสาวกัญญาลักษณ์ แก้วกันยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2941 นางสาวกัลญาพร โมระสาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2942 นายคุณานันต์ ขันโมลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2943 นางสาวจรรญารักษ์ ร้อยเพีย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2944 นางสาวเชาว์ภัทรา กิ่งแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2945 นายณภัทร นรชาญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2946 นางสาวณิชชารีย์ เชาว์ชัยพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2947 นางสาวธัญวรัตน์ จอมทรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2948 นางสาวนภสร ภักดีแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2949 นายนัฐนัย ไพรวัลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2950 นางสาวบวรนันท์ จันทรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2951 นางสาวบุษบาวรรณ ทุมมะชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2952 นายปฏิพล ละมูลมอญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2953 นางสาวประไพพัตร ศรีสุขพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2954 นายปราโมทย์ พิมแพนไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2955 นายปวีณวิทย์ พิมพะสาลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2956 นางสาวปิยะธิดา จันทร์หอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2957 นางสาวพลับพลา สุนเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2958 นางสาวพิมชนก หอมหวล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2959 นางสาวพิมพิศา สามพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2960 นายมหกิจ ปางวิภาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2961 นางสาวมัชชุพร ขันประกอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2962 นางสาวเยาวรินทร์ ศรีภิลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2963 นางสาวรวิษฎา รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2964 นางสาววนิดา กงเพ็ชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2965 นายวรัตถ์ สังฆะมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2966 นางสาวศิริพร แสงอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2967 นางสาวศิริรัญญา ศรีชามก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2968 นางสาวศิวรินทร์ พูลวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2969 นางสาวศุภาพิชญ์ ทองเอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2970 นางสาวสุนารี ขอนจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2971 นายแสงสุริยา สุทธิสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2972 นางสาวอชิรญา เอี่ยมสะอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2973 นางสาวอภิญญา แนวจำปา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2974 นางสาวอภิญญา พาชื่นใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2975 นางสาวอุษณี สีดา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2976 นางสาวกรองกาญจน์ นัยเจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2977 นางสาวจุไรรัตน์ เที่ยงแท้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2978 นางสาวชนัญชิดา ชูจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2979 นางสาวชไมพร คนขยัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2980 นางสาวชุติภา บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2981 นางสาวณัฐดาว สิทธิศร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2982 นางสาวตวงรัตน์ ตาสำโรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2983 นางสาวธนาพัช โนนทิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2984 นายธรรมรัฐ รัตนจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2985 นายนภสร ขันตีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2986 นางสาวเบญจวรรณ เหลาเคน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2987 นายปฏิภาณ ครองศิริรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2988 นางสาวประสบพร ต้นโพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2989 นางสาวปริชญา สารการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2990 นางสาวพรกนก จอมคำศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2991 นางสาวเพ็ญนภา โยธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2992 นางสาวภัทรธเนศ กาญจนคช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2993 นางสาวมัลลิกา แสนพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2994 นางสาวเยาวมาลย์ ฉายผาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2995 นางสาวรวินท์พร จูฑะพงศ์ธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2996 นายวราวัฒน์ ไหมแพง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2997 นายวิลลี่ วินด์สไฮเมอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2998 นายวิวัฒน์ ลาภารัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2999 นางสาววุฒิพร ถิรพงศ์ชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3000 นางสาวศศิประภา พรมโสภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3001 นางสาวศิริพร ดีศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3002 นางสาวสมณชนก สวัสดิ์ถาวร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3003 นางสาวสราลักษณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3004 นางสาวสิริประภา เกษตรธีรกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3005 นางสาวสุพัฒตา คำประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3006 นางสาวอัญชลีพร พินเขียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3007 นางสาวกติกา แผ่นผา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3008 นางสาวกฤติยาภรณ์ โลมิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3009 นางสาวเกวลิน โยธาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3010 นางสาวจิรนันท์ ยุติพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3011 นางสาวชวิศา มาตขาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3012 นายฐิติพรรณ พิพัฒน์ธราวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3013 นางสาวทรงขวัญ ปทุมขำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3014 นางสาวทิพวรรณ เพชร์เทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3015 นายธนัช ศรีไสว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3016 นางสาวนุชรดี ไวยสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3017 นางสาวปวริศา ไพบูลย์อุดมการณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3018 นางสาวภิญญาพัชญ์ เทียมทันวณิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3019 นางสาววิไลวรรณ ศรีเชียงสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3020 นางสาวศุมินตรา ศรีทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3021 นางสาวสิรอร นาคนชม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3022 นางสาวสุทธิดา วรินทรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3023 นางสาวสุธิดา มะปะเม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3024 นางสาวสุรีย์นิภา ขาวสันเทียะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3025 นางสาวอภิญญา สีลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3026 นางสาวอรทัย ศรีเชียงสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3027 นายเอกสิทธิ์ จิตรกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
3028 นางสาวกรณ์วิสา พฤกษาโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
3029 นางสาวปาริชาติ ติชาวัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
3030 นางสาวเยาวนารถ โสกัณทัต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
3031 นางสาวศิริพร จันทรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
3032 นางสาวสุดากรต์ บุตรศรีชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
3033 นายกฤษดา นามวงษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
3034 นางสาวเกมจิรา เกตุดา