ขั้นตอนการขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

1. ทำรายการขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ผ่านระบบโดยคลิกปุ่ม  ทำรายการขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

2. ให้นิสิตพิมพ์คำร้องขอสละสิทธิ์ที่ทำรายการผ่านระบบ (ในข้อที่ 1) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้ คือ

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต(พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร) 1 ฉบับ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง(พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร) 1 ฉบับ

3. ต้องยื่นขอสละสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ดังนี้

รอบที่ 1  ต้องยื่นขอสละสิทธิ์ภายในระหว่างวันที่  25 – 7 มกราคม 2561

รอบที่ 2  ต้องยื่นขอสละสิทธิ์ภายในระหว่างวันที่  11 – 18 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3  ต้องยื่นขอสละสิทธิ์ภายในระหว่างวันที่  13 – 24 มิถุนายน 2561

รอบที่ 4  ต้องยื่นขอสละสิทธิ์ภายในระหว่างวันที่  19 – 26 กรกฎาคม 2561

4. ต้องส่งเอกสารการขอสละสิทธิ์ฯ ด้วยตนเอง ที่กองทะเบียนและประมวลผล ในวันและเวลาราชการ

5. สามารถตรวจสอบข้อมูลการขอสละสิทธิ์ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-754234

ในวันและเวลาราชการ